| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/181/12 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2013 roku i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   2012. poz. 587)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość roczną podatku od nieruchomości na 2013 rok w   następujących stawkach:  

1)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych - 0,68 zł od 1   m2 powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej:  

-   od garaży - 5,10 zł,  

-   od budynków letniskowych – 7,66 zł,  

-   od pozostałych gospodarczych - 5,10 zł,  

2)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7 w/w ustawy,  

3)   od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,83 zł od 1m2 powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51zł od 1   ha powierzchni,  

c)   od gruntów oznaczonych w   ewidencji gruntów jako „dr” bez klasyfikacji – 0,01 zł od 1m2 powierzchni,  

d)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1m2 powierzchni.  

§   2.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na potrzeby :ochrony przeciwpożarowej, działalności w   zakresie upowszechniania kultury oraz działalności z   zakresie kultury fizycznej i   sportu, z   wyłączeniem nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,  

2)   nieruchomości lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odprowadzania ścieków.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »