| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2013 r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587).  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczyrk:  

1.   od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w   nich garażami –   0,70 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

2.   od budynków lub ich części związanych z   prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym wynajmu pokoi gościnnych i   stołówki domowej również w   gospodarstwach agroturystycznych) –   22,82 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej rocznie w   tym:  

3.   od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,65 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

4.   od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –   4,63 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej”  

5.   od pozostałych budynków lub ich części:  

1)   użytkowanych przez właściciela i   członków jego rodziny na cele rekreacyjno – wypoczynkowe –   7,66 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

2)   zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza –   0,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem budynków, o   których mowa w   art.7 ust.1 pkt. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych;  

3)   zajętych na garaże wolnostojące z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i   leśna –   0,73 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

4)   zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w   pkt.1-5 –   7,66 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

5)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   7,66 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

6.   od budowli określonych w   art.4 ust. 1   pkt. 3   oraz ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych związanych wyłącznie z   prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i   leśna –   2%   ich wartości;  

7.   od gruntów:  

1)   związanych z   działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna ,bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,88 zł od 1   m 2 ;  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,51 zł od 1   ha   powierzchni;  

3)   od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w   ewidencji gruntów i   budynków jako użytki rolne) –   0,30 zł od 1   m 2 powierzchni;  

4)   od pozostałych gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,45 zł od 1   m 2 powierzchni.  

§   2.   Podatek, o   którym mowa w   uchwale, należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVII/71/2011 z   dnia 29 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miasta.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »