| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

Or .0007.141.2012  

2012/082513  

UCHWAŁA NR 370/XXVII/2012  
RADY MIASTA RYBNIKA  

z dnia 24 października 2012 r.  

w sprawie: nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku  


Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

-   art. 19 pkt 12 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175,  
poz. 1362 ze zm.),  

-   art. 11 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  


na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i   Pomocy Społecznej  


Rada Miasta Rybnika  
uchwala:  

§   1.   Nadać statut Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku, przyjęty Uchwałą  
Nr 290/XIX/2004 Rady Miasta Rybnika z   dnia 24 marca 2004 r. w   sprawie: utworzenia i   nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Andrzej   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 370/XXVII/2012    
Rady Miasta Rybnika    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

STATUT OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I   PSYCHOTERAPII W   RYBNIKU  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Ośrodek Interwencji Kryzysowej i   Psychoterapii w   Rybniku, zwany dalej „OIKiP”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w   szczególności w   oparciu o   przepisy:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
ze zm.),    

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362    
ze zm.),    

3)   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887  
ze zm.),    

4)   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi    
(tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),    

5)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 124    
ze zm.),    

6)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),    

7)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),    

8)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).    

§   2.   1.   OIKiP jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

2.   OIKiP realizuje należące do Miasta zadania wynikające z:    

1)   Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie,    

2)   Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,    

3)   Narodowego Programu Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,    

4)   Krajowego Programu Zwalczania i   Zapobiegania Handlowi Ludźmi,  

5)   przyjmowanych przez Radę Miasta Miejskich Programów:    

a)   Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Narkomanii,    

b)   Przeciwdziałania Przemocy i   Ochrony Ofiar Przemocy w   Rodzinie.    

3.   OIKiP współdziała z   działającymi na terenie Miasta organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i   prawnymi w   celu realizacji zadań z   zakresu pomocy rodzinie.  

§   3.   1.   Siedzibą OIKiP jest Miasto Rybnik.  

2.   Terenem działalności OIKiP jest obszar Miasta Rybnika oraz teren Powiatu Rybnickiego.  

§   4.   OIKiP swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z   budżetu Miasta, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.  


 

Rozdział 2.
CELE I   ZADANIA OIKiP  

§   5.   Celem działania OIKiP jest:  

1)   przywrócenie równowagi psychicznej i   umiejętności samodzielnego radzenia sobie przez osoby doświadczające stanu kryzysu,  

2)   zapobieganie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób, rodzin i   społeczności znajdujących się w   sytuacji kryzysu,  

3)   przeciwdziałanie powstawaniu i   rozszerzaniu się zjawiska narkomanii, alkoholizmu, przemocy w   rodzinie, patologii, w   tym wśród dzieci i   młodzieży,  

4)   w sytuacjach bezwzględnej konieczności udzielanie pomocy w   formie przyznania noclegu w   schronisku „Przytulisko” dla kobiet i   kobiet z   dziećmi.  

§   6.   OIKiP realizuje powyższe cele poprzez:  

1)   pracę indywidualną z   klientem,  

2)   tworzenie i   prowadzenie grup terapeutycznych dla:  

a)   ofiar przemocy,  

b)   osób uzależnionych od alkoholu,  

c)   osób uzależnionych od narkotyków i   innych środków psychoaktywnych,  

d)   osób współuzależnionych,  

3)   tworzenie i   prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla:  

a)   ofiar przemocy,  

b)   osób współuzależnionych,  

4)   prowadzenie innych grup w   miarę potrzeb społeczności lokalnej,  

5)   tworzenie i   prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w   rodzinie,  

6)   pracę terapeutyczną z   dziećmi i   młodzieżą z   zaburzeniami adolescencyjnymi,  

7)   prowadzenie telefonu zaufania,  

8)   prowadzenie schroniska „Przytulisko” dla kobiet i   kobiet z   dziećmi,  

9)   prowadzenie treningów umiejętności społecznych,  

10)   prowadzenie szkoły dla rodziców,  

11)   prowadzenie działalności edukacyjnej,  

12)   w sytuacjach szczególnych podjęcie pracy interwencyjnej z   klientem w   terenie.  


 

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I   ZARZĄDZANIE OIKiP  

§   7.   1.   OIKiP kieruje i   reprezentuje na zewnątrz Dyrektor OIKiP zatrudniany i   zwalniany przez Prezydenta Miasta.  

2.   Dyrektor OIKiP wykonuje czynności pracodawcy w   stosunku do osób zatrudnionych w   OIKiP.  

3.   Dyrektor OIKiP składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z   działalności OIKiP oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy rodzinie.  

§   8.   1.   Funkcjonowanie OIKiP opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i   indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.  

2.   Tryb pracy OIKiP oraz organizację wewnętrzną i   szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora OIKiP.  

3.   Zasady przyjęcia oraz pobytu w   schronisku „Przytulisko” dla kobiet i   kobiet z   dziećmi określa Regulamin schroniska ustalony przez Dyrektora OIKiP.  


 

Rozdział 4.
MIENIE I   GOSPODARKA FINANSOWA OIKiP  

§   9.   OIKiP gospodaruje na majątku stanowiącym własność Miasta, przekazanym w   sposób określony w   obowiązujących przepisach.  

§   10.   Gospodarka finansowa OIKiP prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach dotyczących jednostek budżetowych.  

§   11.   Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1)   ze środków budżetu Miasta uzyskanych z   tytułu opłat za korzystanie z   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

2)   z innych środków budżetu Miasta,  

3)   z innych źródeł.  

§   12.   Podstawę gospodarki finansowej OIKiP stanowi plan finansowy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »