| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z póżń. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 30 poz. 717 z dnia 23 lutego 2009 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą Nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz 1597 z dnia 12 kwietnia 2012 r.).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/590/08
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.), art 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.) oraz art. 20, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Nadać Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/534/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie: statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza” w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/590/08
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2008 r.

STATUT PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
(tekst jednolity)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej „Placówką”, jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Dąbrowa Górnicza.[1])

§ 2. Placówka prowadzi działalność w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149 poz. 887);

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

3) Uchwała nr XLI/703/2001 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza”;

4) niniejszego Statutu[2])

§ 3. 1) "Placówka nosi nazwę własną: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań”."

2) Placówka używa pieczęci w brzmieniu:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

„PRZYSTAŃ”

ul. Jasna 29

41-303 Dąbrowa Górnicza."[3])

§ 4. 1) "Siedziba Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jasnej 29.

2) Filia Placówki mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ziołowej 28.

3) Obszarem działania Placówki jest teren miasta Dąbrowa Górnicza."[4])

§ 5. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda.[5])

§ 6. Placówka jest Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.[6])

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 7. Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej, a także przygotowanie ich do samodzielnego życia w przypadku braku możliwości powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej.[7])

§ 8. 1) "Do zadań Placówki należy m. in.:

- zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka,

- wpływ na kształtowanie i rozwijanie prawidłowych relacji z osobami bliskimi,

- organizowanie edukacji i kształcenia na odpowiednim poziomie oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,

- dbanie o rozwój zainteresowań i umiejętności w zakresie wykorzystania czasu wolnego,

- pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

2) Szczegółowe zadania, a także zasady umieszczania dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej określają odrębne przepisy."[8])

Rozdział 3.
Zasady działania organizacji

§ 9. 1) "Pracą Placówki kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej,

2) W czasie nieobecności Dyrektora, Placówką kieruje upoważniony przez niego pracownik."[9])

§ 10. Dyrektor Placówki w szczególności:

1) zarządza Placówką, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Placówki,

3) tworzy warunki do realizacji przez Placówkę zadań statutowych, poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) organizuje w sposób właściwy pracę personelu.

§ 11. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

§ 12. 1) Dyrektor Placówki jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników, a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników Placówki oraz jest ich przełożonym służbowym.

2) W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor Placówki współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy, karty nauczyciela i ustawy o związkach zawodowych.

3) Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Placówki określają odrębne przepisy.

4) Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności.

§ 13. 1) Mieniem będącym w trwałym zarządzie Placówki zarządza jednoosobowo w sprawach zwykłego zarządu Dyrektor.

2) W sprawach przekraczających zwykły zarząd Dyrektor Placówki może działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.

3) Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Placówki jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 14. 1) Placówka funkcjonuje przez cały rok.

2) Dzienny czas pracy Placówki ustala Dyrektor w Regulaminie Pracy.

§ 15. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Placówce regulują odrębne przepisy.[10])

§ 16. Typ Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz szczegółową organizację funkcjonowania Placówki określa dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.[11])

§ 17. Łączenia, przekształcenia i likwidacji Placówki dokonuje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w drodze uchwały.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 18. 1) Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

2) Placówka posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów oraz roczny plan finansowy wydatków.

§ 20. Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 21. Finansowanie zadań Placówki następuje:

1) ze środków budżetu miasta,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych dopuszczalnych prawem źródeł.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1) Statut Placówce nadaje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej.

2) Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


[1]) Zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[2]) Zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[3]) Zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[4]) Zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[5]) Zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[6]) Zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[7]) Zmieniony przez § 1 pkt 7 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[8]) Zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[9]) Zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[10]) Zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

[11]) Zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr XV/265/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/590/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie statutu jednostki organizacyjnej miasta pn.: "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza" w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1597 z 13 kwietnia 2012 r.), który wszedł w życie w dniu 27 kwietnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »