| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220, art.235, art.236, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody                                                         w łącznej kwocie 73.905.098 zł

z tego:

1. bieżące                                                                       w kwocie 72.045.355 zł

2. majątkowe                                                         w kwocie 1.859.743 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki                                                         w łącznej kwocie 71.905.098 zł

z tego:

1. bieżące                                                                       w kwocie 66.200.297 zł

2. majątkowe                                                         w kwocie 5.704.801 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Ustala się limity wydatków majątkowych i limity zobowiązań na lata 2013 – 2016 na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity wydatków majątkowych na jednoroczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych.

§ 6.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 675.000 zł z zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.675.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:

1. zaciąganych kredytów krótkoterminowych 2.000.000 zł

2. zaciąganych pożyczek krótkoterminowych 1.000.000 zł

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów długoterminowych w kwocie 675.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 11.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

§ 12.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

-               dochody 400.000 zł

-               wydatki 593.200 zł

§ 14.

Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody 2.050.000 zł

- wydatki               2.308.500 zł


§ 15.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach:

- dochody 3.993.015 zł

- wydatki 3.993.015 zł

w tym: wynagrodzenia i składki

od nich naliczane 251.870 zł

                            zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych porozumieniami:

1. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- dochody 132.000 zł

- wydatki 132.000 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 9

2. z organami administracji rządowej w kwotach:

- dochody 2.500 zł

- wydatki 2.500 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17.

Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach:

- dochody 2.347.368 zł

- wydatki 2.579.185 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.              

§ 18.

Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie ogółem 110.900 zł,

              z tego:

              dział 750, rozdz. 75011, § 23501.200 zł

              dział 852, rozdz. 85212, § 2350 105.700 zł

              dział 852, rozdz.85228, § 2350 4.000 zł


§ 19.

Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku;

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 20.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 8 niniejszej uchwały;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz w papierach wartościowych Skarbu Państwa;

3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w budżecie gminy na 2013 rok między rozdziałami i rodzajami wydatków w ramach tego samego działu, z wyłączeniem dotacji.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »