| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/270/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.220, art.235, art.236, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody                                                         w łącznej kwocie 73.905.098 zł

z tego:

1. bieżące                                                                       w kwocie 72.045.355 zł

2. majątkowe                                                         w kwocie 1.859.743 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2.

Ustala się wydatki                                                         w łącznej kwocie 71.905.098 zł

z tego:

1. bieżące                                                                       w kwocie 66.200.297 zł

2. majątkowe                                                         w kwocie 5.704.801 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Ustala się limity wydatków majątkowych i limity zobowiązań na lata 2013 – 2016 na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się limity wydatków majątkowych na jednoroczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych.

§ 6.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 675.000 zł z zaciąganych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.675.000 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000 zł, w tym z tytułu:

1. zaciąganych kredytów krótkoterminowych 2.000.000 zł

2. zaciąganych pożyczek krótkoterminowych 1.000.000 zł

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów długoterminowych w kwocie 675.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 11.

Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

§ 12.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwotach:

-               dochody 400.000 zł

-               wydatki 593.200 zł

§ 14.

Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody 2.050.000 zł

- wydatki               2.308.500 zł


§ 15.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwotach:

- dochody 3.993.015 zł

- wydatki 3.993.015 zł

w tym: wynagrodzenia i składki

od nich naliczane 251.870 zł

                            zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 16.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych porozumieniami:

1. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwotach:

- dochody 132.000 zł

- wydatki 132.000 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 9

2. z organami administracji rządowej w kwotach:

- dochody 2.500 zł

- wydatki 2.500 zł

              zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 17.

Ustala się dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwotach:

- dochody 2.347.368 zł

- wydatki 2.579.185 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.              

§ 18.

Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie ogółem 110.900 zł,

              z tego:

              dział 750, rozdz. 75011, § 23501.200 zł

              dział 852, rozdz. 85212, § 2350 105.700 zł

              dział 852, rozdz.85228, § 2350 4.000 zł


§ 19.

Ustala się, iż:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku;

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 20.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 8 niniejszej uchwały;

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz w papierach wartościowych Skarbu Państwa;

3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki;

4. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w budżecie gminy na 2013 rok między rozdziałami i rodzajami wydatków w ramach tego samego działu, z wyłączeniem dotacji.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/270/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr 11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »