| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-51(18)/2012/1339/VIIB/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1059 t.j.)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 30 sierpnia 2012 r. znak: 1871/08/2012

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o.
z siedzibą w Andrychowie

zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym",

uzupełnionego pismami z dni: 1 października 2012 r. znak: 2042/10/2012, 9 października 2012 r. znak: 2163/10/2012, 16 października 2012 r. znak: 2198/10/2012, 31 października 2012 r. znak: 2248/10/2012, 6 listopada 2012 r. znak: 2277/11/2012, 6 listopada 2012 r. znak: 2278/11/2012, 27 listopada
2012 r. znak: 2342/11/2012, 12 grudnia 2012 r. bez znaku, 14 grudnia 2012 r. znak: 2484/12/2012 (fax) oraz
14 grudnia 2012 r. znak: 2484/12/2012,

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2011 r. Nr OKR-4210-12(17)/2011/1339/VII/JP (z późn. zm.), która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje: z dnia 25 września 1998 r: na wytwarzanie ciepła
nr WCC/94/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.) i na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/95/1339/U/OT-2/98/HM (z późn. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 2012 r. na obrót ciepłem nr OCC/353/1339/W/OKR/2012/JP, w dniu 31 sierpnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 30 czerwca 2011 r. Nr OKR-4210-12(17)/2011/1339/VII/JP (z późn. zm.).

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo energetyczne wskazało na istotną zmianę warunków prowadzenia działalności, w związku z rozpoczęciem działalności koncesjonowanej na terenie miasta Czechowice-Dziedzice. Stawki opłat za przesył i dystrybucję ciepła na nowym obszarze działalności koncesjonowanej zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepła (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaakceptował argumentację zawartą w uzasadnieniu do wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo energetyczne. W myśl art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmianiona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zważywszy, ze w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, pstanowiłem orzec jak w sentencji.

W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
30 czerwca 2011 r. Nr OKR-4210-12(17)/2011/1339/VII/JP (z późn. zm.) pozostaje bez zmian.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 -133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba
Otrzymują:

1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., ul.Krakowska 53, 34-120 Andrychów,

2. Wojewoda Małopolski,

3. Wojewoda Śląski,

4. a.a.


Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2012 r. Poz. 1282 t.j.) w związku z treścią załacznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Wojciech Kania - st. specjalista


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-51(18)/2012/1339/VIIB/WK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »