| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240; z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) –

RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

720 691 962 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

658 693 879 zł

dochody majątkowe

w wysokości

61 998 083 zł

z podziałem na:

Dochody gminy

w wysokości

552 449 872 zł

w tym:

dochody bieżące

w wysokości

499 474 785 zł

dochody majątkowe

w wysokości

52 975 087 zł

Dochody powiatu

w wysokości

168 242 090 zł

w tym:              

dochody bieżące

w wysokości

159 219 094 zł

dochody majątkowe

w wysokości

9 022 996 zł

zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu miasta Sosnowca

w wysokości

704 967 946 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

641 217 631 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

63 750 315 zł

z podziałem na:

Wydatki gminy

w wysokości

536 074 391 zł

w tym:

wydatki bieżące

w wysokości

484 937 620 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

51 136 771 zł

Wydatki powiatu

w wysokości

168 893 555 zł

w tym:              

wydatki bieżące

w wysokości

156 280 011 zł

wydatki majątkowe

w wysokości

12 613 544 zł

zgodnie z tabelą Nr 2

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu miasta

w wysokości

15 724 016 zł

planuje przeznaczyć się na:

- wykup emitowanych papierów wartościowych

w wysokości

15 000 000 zł

- spłatę pożyczek

w wysokości

724 016 zł

2. Przychody budżetu

w wysokości

7 600 000 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

3. Rozchody               budżetu

w wysokości

23 324 016 zł

zgodnie z tabelą Nr 3

§ 4.

Rezerwę ogólną

w wysokości

750 000 zł

Rezerwę celową

w wysokości

1 585 000 zł

na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

(w tym również na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

w wysokości

50 308 230 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

33 695 534 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

16 612 696 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 6.

Określić dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości

7 130 500 zł

w tym:

- realizowane przez Gminę

w wysokości

1 091 500 zł

- realizowane przez Powiat

w wysokości

6 039 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 7.

Ustalić limit zobowiązań w łącznej kwocie:

w wysokości

10 000 000 zł

w tym:

- z tytułu krótkoterminowego kredytu
w rachunku bieżącym

w wysokości

10 000 000 zł

§ 8.

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Sosnowiec w wysokości 1 305 888 zł.

§ 9.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok (jednorocznych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 10.

Ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości

4 000 000 zł

oraz wydatki

w wysokości

4 000 000 zł

w tym:

wydatki na realizację zadań określonych
w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości

218 000 zł

§ 11.

Ustalić dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

w wysokości

16 730 687 zł

oraz wydatki

w wysokości

16 730 687 zł

§ 12.

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego obejmujący:

- przychody

w wysokości

80 900 000 zł

- wydatki              

w wysokości

80 900 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2. Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych obejmujący:

- dochody

w wysokości

3 955 718 zł

- wydatki              

w wysokości

3 955 718 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 13.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w wysokości

60 887 863 zł

w tym:

1. gmina

w wysokości

42 529 179 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

30 353 780 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

14 001 080 zł

- dotacje przedmiotowe

w wysokości

9 000 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

7 352 700 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

12 175 399 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

7 372 900 zł

- dotacje celowe

w wysokości

4 802 499 zł

2. powiat

w wysokości

18 358 684 zł

a) dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

w wysokości

6 135 800 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

4 200 000 zł

- dotacje celowe

w wysokości

1 935 800 zł

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych

w wysokości

12 222 884 zł

- dotacje podmiotowe

w wysokości

12 145 884 zł

- dotacje celowe

w wysokości

77 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 14.

1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody

w wysokości

4 300 000 zł

- wydatki              

w wysokości

4 300 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 15.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym

(refundacje wydatków) przyjmować na rachunek wydatków i zmniejszać wykonanie wydatków

w tym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 16.

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej:

a) w planie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy i uposażeń,

b) w planie wydatków majątkowych, innych niż przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej miasta Sosnowca na lata 2013-2026

c) w zakresie wprowadzania nowych wydatków majątkowych - zakupów inwestycyjnych

do kwoty 5 000 zł.

d) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.

2. zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie mogącego wystąpić

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 10 000 000 zł.

3. lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż bank

wykonujący obsługę finansową Miasta.

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Sosnowca i których

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu

umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6. udzielania pożyczek do kwoty 7 600 000 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie

z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała


Tabela Nr 1do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
ZalacznikTabela%201.pdf

Tabela Nr 1do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Prognozowane dochody budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. -  Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
ZalacznikTabela%202.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. -  Plan wydatków budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok
ZalacznikTabela%203.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok (jednorocznych)
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok (jednorocznych)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 rok
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2013 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 524/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »