| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 3.700 zł, tj.:  

  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   700 zł  

  w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i   nieruchomościami   700 zł   z tytułu odpłatności za energię elektryczną zużywaną w   lokalu gospodarczym przy ul. Polnej 5   - 700 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   3.000 zł   z tytułu darowizny Nadleśnictwa Koniecpol z   przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego z   sygnalizatorem bezruchu AUER3.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 42.000 zł, tj.:  

  w dziale 600 – Transport i   łączność   42.000 zł  

  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne   42.000 zł   w związku z   przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pt. „Droga Staromieście – Brzozowa Góra” na 2013.r   - 42.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 210.130 zł, tj.:  

  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   700 zł  

  w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i   nieruchomościami   700 zł   w związku z:  

-   pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej w   lokalu gospodarczym przy ul. Polnej 5   , -700 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   600 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)   600 zł   w związku z:  

-   wykonaniem niezbędnych czynności do zarejestrowania motocykla stanowiącego własność gminy, tj. sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę, wykonanie przeglądu i   rejestracji - 600zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   3.000 zł   w związku z:  

-   zakupem aparatu oddechowego z   sygnalizatorem bezruchu AUER dla OSP Lelów II   - 3.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   194.030zł  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   118.150 zł   w związku z:  

-   pokryciem wydatków wynikających z   zobowiązań szkół przekazanych pod stowarzyszenia, tj. zapłatą za energię elektryczną - 1.490 zł  

-   zapłata za usługi telekomunikacji stacjonarnej- 209 zł  

-   zapłatą za wywóz nieczystości z   terenu szkoły, opłata PIP -126 zł  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art.30 ust.3   KN) wraz z   pochodnymi1 -16.325 zł  

  w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 10.669 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 6.169 zł  

-   wypłatą odprawy dla pracownika obsługi w   związku z   likwidacją stanowiska pracy w   Oddziale przedszkolnym w   Nakle - 4.500 zł  

  w rozdziale 80104 – Przedszkola   18.193 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 18.193 zł  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja   47.018 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 47.018 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   1.500 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby   w związku z:  

-   pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w   Wiejskim Domu Kultury i   Sportu w   Turzynie w   2012 roku   -1.500 zł  

  w dziale 926 – Kultura fizyczna i   sport   10.300 zł  

  w rozdziale 92605 – Zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sportu   w związku z:  

-   pokryciem wydatków związanych z   wyjazdem dzieci na basen, tj.  

-   wypłatą wynagrodzenia dla kierowców - 2.600 zł  

-   pokryciem kosztów przejazdu na basen - 7.433 zł  

-   ubezpieczeniem dzieci w   związku z   przejazdem na basen - 267 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 54.430 zł, tj.:                                                          

  w dziale 710 – Działalność usługowa   10.000 zł  

  w rozdziale 71095 – Pozostała działalność   10.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na wyłapywanie bezdomnych psów - 10.000 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   14.430 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 14.430 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na zakup artykułów biurowych, opału - 14.430 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   10.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z   pochodnymi dla OSP - 9.000 zł  

-   zmniejszeniem wydatków związanych z   zakupem paliwa do samochodów - 1.000 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   20.000 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   20.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na naprawę oświetlenia ulic na terenie gminy - 20.000zł zgodnie z   załącznikiem Nr2.  

3.   Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 169.000 zł, tj.:                                                          

  w dziale 600 – Transport i   łączność   169.000 zł  

  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne   169.000 zł   w związku z   przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pt. „Droga Staromieście – Brzozowa Góra” na 2013.r. - 140.000 zł w   związku z   wycofaniem zadnia inwestycyjnego pt. „ Droga za kościołem – Drochlin” - 29.000 zł zgodnie z   załącznikiem  
Nr 2.  

§   3.   Zmniejszyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 25.000 zł, tj.:  

-   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie:   10.000 zł  

-   Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   kwocie:   15.000 zł   . Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność pt. „Targowisko gminne w   Lelowie” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa targowiska gminnego: „Mój rynek””  

2.   Wprowadzić zmianę w   kwotach finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 010 – Rolnictwo i   łowiectwo, Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi pt. „Budowa wodociągu Lelów - osiedle” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.  

3.   Wprowadzić zmianę w   kwotach finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 801 – Oświata i   wychowanie, Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe pt. „Termomodernizacja budynku SP w   Lelowie” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

§   5.   Zmianie ulega załącznik nr 6   oraz załącznik nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r.  
Po uwzględnieniu zmian stanowią one odpowiednio załączniki nr 3   i 4   ujęte w   niniejszej uchwale.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                                                                                                                  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »