| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 3.700 zł, tj.:  

  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   700 zł  

  w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i   nieruchomościami   700 zł   z tytułu odpłatności za energię elektryczną zużywaną w   lokalu gospodarczym przy ul. Polnej 5   - 700 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   3.000 zł   z tytułu darowizny Nadleśnictwa Koniecpol z   przeznaczeniem na zakup aparatu oddechowego z   sygnalizatorem bezruchu AUER3.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

2.   Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 42.000 zł, tj.:  

  w dziale 600 – Transport i   łączność   42.000 zł  

  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne   42.000 zł   w związku z   przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pt. „Droga Staromieście – Brzozowa Góra” na 2013.r   - 42.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 210.130 zł, tj.:  

  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   700 zł  

  w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i   nieruchomościami   700 zł   w związku z:  

-   pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej w   lokalu gospodarczym przy ul. Polnej 5   , -700 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   600 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)   600 zł   w związku z:  

-   wykonaniem niezbędnych czynności do zarejestrowania motocykla stanowiącego własność gminy, tj. sporządzenie opinii przez rzeczoznawcę, wykonanie przeglądu i   rejestracji - 600zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa   3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   3.000 zł   w związku z:  

-   zakupem aparatu oddechowego z   sygnalizatorem bezruchu AUER dla OSP Lelów II   - 3.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie   194.030zł  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe   118.150 zł   w związku z:  

-   pokryciem wydatków wynikających z   zobowiązań szkół przekazanych pod stowarzyszenia, tj. zapłatą za energię elektryczną - 1.490 zł  

-   zapłata za usługi telekomunikacji stacjonarnej- 209 zł  

-   zapłatą za wywóz nieczystości z   terenu szkoły, opłata PIP -126 zł  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art.30 ust.3   KN) wraz z   pochodnymi1 -16.325 zł  

  w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 10.669 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 6.169 zł  

-   wypłatą odprawy dla pracownika obsługi w   związku z   likwidacją stanowiska pracy w   Oddziale przedszkolnym w   Nakle - 4.500 zł  

  w rozdziale 80104 – Przedszkola   18.193 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 18.193 zł  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja   47.018 zł   w związku z:  

-   wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2011 rok (art. 30 ust. 3   KN) wraz z   pochodnymi - 47.018 zł  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego   1.500 zł  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby   w związku z:  

-   pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej oraz wody w   Wiejskim Domu Kultury i   Sportu w   Turzynie w   2012 roku   -1.500 zł  

  w dziale 926 – Kultura fizyczna i   sport   10.300 zł  

  w rozdziale 92605 – Zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sportu   w związku z:  

-   pokryciem wydatków związanych z   wyjazdem dzieci na basen, tj.  

-   wypłatą wynagrodzenia dla kierowców - 2.600 zł  

-   pokryciem kosztów przejazdu na basen - 7.433 zł  

-   ubezpieczeniem dzieci w   związku z   przejazdem na basen - 267 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 54.430 zł, tj.:                                                          

  w dziale 710 – Działalność usługowa   10.000 zł  

  w rozdziale 71095 – Pozostała działalność   10.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na wyłapywanie bezdomnych psów - 10.000 zł  

  w dziale 750 – Administracja publiczna   14.430 zł  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 14.430 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na zakup artykułów biurowych, opału - 14.430 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 10.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne   10.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z   pochodnymi dla OSP - 9.000 zł  

-   zmniejszeniem wydatków związanych z   zakupem paliwa do samochodów - 1.000 zł  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska   20.000 zł  

  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg   20.000 zł   w związku z:  

-   zmniejszeniem wydatków na naprawę oświetlenia ulic na terenie gminy - 20.000zł zgodnie z   załącznikiem Nr2.  

3.   Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 169.000 zł, tj.:                                                          

  w dziale 600 – Transport i   łączność   169.000 zł  

  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne   169.000 zł   w związku z   przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pt. „Droga Staromieście – Brzozowa Góra” na 2013.r. - 140.000 zł w   związku z   wycofaniem zadnia inwestycyjnego pt. „ Droga za kościołem – Drochlin” - 29.000 zł zgodnie z   załącznikiem  
Nr 2.  

§   3.   Zmniejszyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę 25.000 zł, tj.:  

-   Dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie:   10.000 zł  

-   Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   kwocie:   15.000 zł   . Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012r. stanowi załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność pt. „Targowisko gminne w   Lelowie” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r., na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa targowiska gminnego: „Mój rynek””  

2.   Wprowadzić zmianę w   kwotach finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 010 – Rolnictwo i   łowiectwo, Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi pt. „Budowa wodociągu Lelów - osiedle” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.  

3.   Wprowadzić zmianę w   kwotach finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 801 – Oświata i   wychowanie, Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe pt. „Termomodernizacja budynku SP w   Lelowie” ujętego w   załączniku nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   20 grudnia 2011 w   sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 3  

§   5.   Zmianie ulega załącznik nr 6   oraz załącznik nr 7   do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów z   dnia 20 grudnia 2011r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012r.  
Po uwzględnieniu zmian stanowią one odpowiednio załączniki nr 3   i 4   ujęte w   niniejszej uchwale.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                                                                                                                  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »