| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz.391),po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbierane są następujące frakcje odpadów:  

1)   zmieszane odpady komunalne o   kodzie 20 03 01,  

2)   papier o   kodach 20 01 01, 15 01 01,  

3)   metale o   kodach 20 01 40, 15 01 04,  

4)   tworzywa sztuczne o   kodach 20 01 39, 15 01 02,  

5)   szkło o   kodach 20 01 02, 15 01 07,  

6)   opakowania wielomateriałowe o   kodzie 15 01 05,  

7)   odpady ulegające biodegradacji o   kodach 20 01 08, 20 02 01,  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia o   kodach 20 01 31*,20 01 32,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory o   kodach 20 01 33*, 20 01 34,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny o   kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i   20 01 36,  

11)   odpady budowlano – remontowe o   kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z   wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,  

12)   zużyte opony o   kodzie 16 01 03,  

13)   inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o   kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i   detergenty),  

14)   odpady wielkogabarytowe o   kodzie 20 03 07,  

15)   Odpady komunalne nie wymienione w   innych podgrupach o   kodzie 20 03 99  

2.   Odpady oznaczone indeksem górnym w   postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w   każdej zebranej ilości.  

§   2.  

1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Selektywnie zebrane odpady to jest:   papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne gromadzone oddzielnie odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz opony odbierane są z   nieruchomości co najmniej raz w   roku.   Szczegółową informację o   terminie zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.   Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny można oddawać do odpowiednich punktów zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta  

4.   Przeterminowane lekarstwa można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w   aptekach i   przychodniach na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.  

5.   Zużyte baterie i   akumulatory można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.  

6.   Odpady budowlano - remontowe określone w   § 1   ust. 1   pkt 11 odbierane są na bieżąco po indywidualnym uzgodnieniu prze właściciela nieruchomości z   podmiotem odbierającym odpady.  

§   3.  

1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 1   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz do ogólnodostępnych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz ogólnodostępnych pojemników mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Informację o   lokalizacji pojemników i   punktu selektywnej zbiórki oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   4.  

Usługę odbioru i   zagospodarowania odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń świadczyć będzie podmiot wyłoniony w   drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »