| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/294/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz.391),po przeprowadzeniu konsultacji  
z mieszkańcami   oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia  
24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z   nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbierane są następujące frakcje odpadów:  

1)   zmieszane odpady komunalne o   kodzie 20 03 01,  

2)   papier o   kodach 20 01 01, 15 01 01,  

3)   metale o   kodach 20 01 40, 15 01 04,  

4)   tworzywa sztuczne o   kodach 20 01 39, 15 01 02,  

5)   szkło o   kodach 20 01 02, 15 01 07,  

6)   opakowania wielomateriałowe o   kodzie 15 01 05,  

7)   odpady ulegające biodegradacji o   kodach 20 01 08, 20 02 01,  

8)   przeterminowane leki i   chemikalia o   kodach 20 01 31*,20 01 32,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory o   kodach 20 01 33*, 20 01 34,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny o   kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i   20 01 36,  

11)   odpady budowlano – remontowe o   kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z   wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,  

12)   zużyte opony o   kodzie 16 01 03,  

13)   inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o   kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i   detergenty),  

14)   odpady wielkogabarytowe o   kodzie 20 03 07,  

15)   Odpady komunalne nie wymienione w   innych podgrupach o   kodzie 20 03 99  

2.   Odpady oznaczone indeksem górnym w   postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne w   każdej zebranej ilości.  

§   2.  

1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż dwa razy w   miesiącu,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Selektywnie zebrane odpady to jest:   papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne gromadzone oddzielnie odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   opublikowanym przez Miasto na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3.   Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny oraz opony odbierane są z   nieruchomości co najmniej raz w   roku.   Szczegółową informację o   terminie zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.   Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny można oddawać do odpowiednich punktów zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta  

4.   Przeterminowane lekarstwa można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w   aptekach i   przychodniach na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.  

5.   Zużyte baterie i   akumulatory można oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Miasta.  

6.   Odpady budowlano - remontowe określone w   § 1   ust. 1   pkt 11 odbierane są na bieżąco po indywidualnym uzgodnieniu prze właściciela nieruchomości z   podmiotem odbierającym odpady.  

§   3.  

1.   Odpady wymienione w   § 1   ust. 1   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz do ogólnodostępnych pojemników zlokalizowanych na terenie Miasta.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz ogólnodostępnych pojemników mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Informację o   lokalizacji pojemników i   punktu selektywnej zbiórki oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   4.  

Usługę odbioru i   zagospodarowania odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń świadczyć będzie podmiot wyłoniony w   drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »