| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” i lit.”i” i pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz.1591 ze zm.), art. 235 ust.1, art. 236 ust.1 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w wysokości 54.722.279,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 50.660.527,78zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.061.751,22zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków gminy w wysokości 58.469.484,56zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 46.922.735,30zł,

2) majątkowe w kwocie 11.546.749,26zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 3.747.205,56zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest kredyt długoterminowy.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 7.878.669,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 3.944.700,00zł.

2) pożyczek długoterminowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 3.933.969,00zł.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 4.131.463,44zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.885.000,00zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 246.463,44zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00zł.

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.747.205,56zł.

3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.131.463,44zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez gminę, w wysokości 148.000,00zł, z czego:

1) poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 40.000,00zł.

2) poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach,przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, na realizację projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”, w wysokości 108.000,00zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł,

§ 4. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości 295.000,00zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wysokości 291.000,00zł.

3) wydatki na realizację zadań określonych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wysokości 4.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o sposobie i terminach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Kanalizacyjnego w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 nr 256, poz.2572, z późn.zm.) oraz plan wydatków realizowanych w ramach tych dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Samorządowe zakłady budżetowe, tj. „Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” oraz „Gminny Zakład Kanalizacyjny w Gorzycach z siedzibą w Bełsznicy”, nie wpłacają nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresów sprawozdawczych do budżetu gminy lecz przeznaczają ją na własne zadania statutowe.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

3. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunki bieżące tych jednostek i podlegają odprowadzeniu na rachunek podstawowy budżetu gminy.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu 2013 roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł,

2) zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 1 w banku wybranych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

3) zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, do wysokości określonej w § 2, ust.2, pkt 2,

4) spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości ustalonej w planie rozchodów, o którym mowa w § 2 ust.3, wraz z odsetkami

5) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

6) spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń, do wysokości określonej w § 2, ust. 5.

7) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy grupami wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej

8) dokonywania zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2013 rok, polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących, pomiędzy rozdziałami oraz grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

9) dokonywania zmian w ramach poszczególnych zadań majątkowych, finansowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach środków, zgodnie ze źródłami finansowania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/213/2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »