| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 z późn. zm.), art. 251 ust. 1 i ust. 3 - 5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;

2) placówkach – należy przez to rozumieć szkoły i placówki wymienione w ust. 2, objęte dotowaniem z budżetu miasta Tychy na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4) kontroli – należy przez to rozumieć kontrole kompleksowe w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji poprzedzone podaniem terminu kontroli oraz kontrole wycinkowe dokumentacji przebiegu nauczania przeprowadzane bez powiadomienia.

2. Dotowaniem z budżetu miasta obejmuje się niepubliczne przedszkola, zespoły przedszkolne, punkty przedszkolne, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówki wymienione w art. 90 ust. 3a ustawy prowadzone przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy.

§ 2

Ustalanie wysokości dotacji

1. Niepubliczne przedszkola oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

3. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotacje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

4. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych kształcące w zawodach medycznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotacje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 80 % planowanych wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

5. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75% zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

6. Szkoły podstawowe niepubliczne, w których zorganizowano 5-godzinne oddziały przedszkolne dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75 % zapisanych w uchwale budżetowej planowanych wydatków bieżących ponoszonych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego.

7. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie zespołu lub punktu przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje w wysokości 40 % zapisanych w uchwale budżetowej wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o wydatki na żywienie oraz odpłatność wnoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Tychy za opiekę, naukę oraz wychowanie, w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, w przeliczeniu na jednego ucznia, wg stanu na początek roku budżetowego, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Tychy.

§ 3

Tryb udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prowadzącej placówkę, złożonego w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest w poszczególnych miesiącach na podstawie rzeczywistej liczby uczniów wykazywanej w comiesięcznej informacji sporządzanej wg stanu na 1 dzień miesiąca na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, miesięczną kwotę dotacji obliczoną zgodnie z ust. 2 pomniejsza się w następnym miesiącu o dotację udzieloną na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% zajęć edukacyjnych.

4. Comiesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzana jest przez placówkę na podstawie danych o uczniach obejmujących imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania i zameldowania, kierunek oraz semestr wprowadzonych do systemu informatycznego wspierającego proces udzielania dotacji wskazanego przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach.

5. Osoba prowadząca szkołę, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, począwszy od lutego 2013 zobowiązana jest do korygowania w systemie informatycznym comiesięcznej liczby uczniów,o uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu. Frekwencję na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych ustala się na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych.

6. Osoba prowadząca lub dyrektor dotowanej placówki zobowiązany jest do składania w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach, informacji, o których mowa w ust. 2 w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

7. Dotacje, o których mowa w § 2 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy dotowanej placówki.

8. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4-5, zwiększającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za dany miesiąc, można złożyć do ostatniego dnia miesiąca, którego korekta dotyczy, z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 4. Wyrównanie kwoty dotacji dotyczące większej liczby uczniów organ dotujący przekaże do ostatniego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, którego korekta dotyczy. Korekta informacji powinna zawierać pisemne uzasadnienie.

9. Korektę informacji, o której mowa w ust. 4-5, zmniejszającą liczbę uczniów ujętych w informacji złożonej za dany miesiąc, należy złożyć wraz z wyszczególnieniem danych uczniów obejmujących zakres zawarty w ust. 4, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji. Kwota stanowiąca iloczyn liczby uczniów objętych korektą oraz miesięcznej stawki dotacji, będąca dotacją pobraną w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia złożenia korekty.

§ 4

Tryb rozliczania dotacji

1. Dotacje udzielone z budżetu miasta są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki, na którą została przekazana dotacja.

2. Osoba prowadząca dotowaną placówkę lub osoba przez nią upoważniona zobowiązana jest do zarejestrowania w systemie informatycznym danych dotyczących wykorzystania dotacji oraz do złożenia rocznej informacji z wykorzystania dotacji w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach w terminie do 15 stycznia roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące, w szczególności na wydatki poniesione na:

1) wynagrodzenia pracowników,

2) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

3) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

4) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

5) remonty,

6) wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń,

7) pozostałe wydatki.

4. Dotacje udzielone z budżetu miasta w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu miasta w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Dotacje udzielone z budżetu miasta, które w części lub w całości pobrane były nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 4 ust. 1 podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia przekazania kontrolowanej placówce ostatecznych ustaleń kontroli zawartych w protokole kontroli, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu miasta w terminie 15 dni od zakończenia działalności.

7. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta nalicza się począwszy od dnia:

1) następującego po dniu stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub pobrania dotacji w nadmiernej wysokości,

2) przekazania z budżetu miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

1. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, zwane dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzać kontrolę w dotowanych placówkach obejmującą:

1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2, na podstawie prowadzonej przez placówkę dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,

2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatki poniesione na dotowaną placówkę.

2. Dane o uczniach, stanowiące podstawę naliczenia dotacji, podlegają bieżącej kontroli poprzez ich rejestrację w systemie informatycznym, o którym mowa w § 3 ust. 4.

3. Osoba prowadząca zobowiązana jest do udostępnienia, w związku z kontrolą, dokumentacji, o której mowa w art. 90 ust. 3f ustawy, w siedzibie dotowanej placówki.

4. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zawierające: imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanej placówki, nazwę i adres osoby prowadzącej placówkę, termin ważności upoważnienia oraz zakres kontroli.

5. Kontrolujący mają prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

6. Dyrektor kontrolowanej placówki zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

8. Protokół kontroli zostaje doręczony kontrolowanej placówce w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia kontroli.

9. Organowi prowadzącemu oraz dyrektorowi placówki przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.

§ 6

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Wzory druków stanowiących:

1) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) informację miesięczną o rzeczywistej liczbie uczniów, o której mowa w § 3 ust. 4;

3) rozliczenie wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 4 ust. 2

określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.

2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

3. Traci moc Uchwała Nr 0150/XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »