| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/165/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój

Uchwala:

§ 1. 1. Określa się następujące zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój:

1) dotacja jest udzielana na podstawie wniosku podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, o którym mowa w § 2

2) dotacja jest udzielana na okres nie przekraczający roku budżetowego i jest przekazywana co miesiąc na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

3) dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce udzielana jest w celu dofinansowania sprawowania opieki nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego do ukończenia przez nie 3 roku życia, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, obejmujących:

a)               zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki i edukacji

b)               zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w lokalach, w których jest prowadzony żłobek lub klub dziecięcy

c)               prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

4) ustalenie dotacji będzie poprzedzone weryfikacją przez Wójta Gminy danych podanych we wniosku, o których mowa w § 2 ust. 3.

5) dotacja będzie pomniejszana o 1/21 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym

6) prawa i obowiązki Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy związane z dotacją określa umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wymienionymi stronami.

2. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój dla podmiotów prowadzących żłobki wynosi 441 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

3. Wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce wynosi 336 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

4. Miesięczna kwota dotacji udzielanej podmiotowi prowadzącemu żłobek stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w ust.2 oraz liczby dzieci korzystających z opieki w żłobku.

5. Miesięczna kwota dotacji udzielanej podmiotowi prowadzącemu klub dziecięcy stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w ust.3 oraz liczby dzieci korzystających z opieki w klubie dziecięcym.

6. Przez liczbę dzieci, o której mowa w ust. 4 i 5 rozumie się liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój, faktycznie korzystających z opieki.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy tj. osoby prawnej, osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej na obszarze Gminy Goczałkowice-Zdrój żłobek lub klub dziecięcy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy składa nie później niż do 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3) formę opieki nad dzieckiem,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

5) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym

6) nazwę i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację,

7) kalkulację kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) kserokopie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a)               zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego objętych dotacją,

b)               numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

c)               imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

d)               miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

6. Do dotacji udzielanej w 2013 r., nie stosuje się terminu składania wniosków, o których mowa w ust. 2.

§ 3. Termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 na rok 2013 upływa z dniem 30 czerwca 2013r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/165/2012
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 20 grudnia 2012 r.

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego*
przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
na rok ………….

I. Dane placówki.

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu prowadzącego żłobek/ klub dziecięcy*

2. Nazwa żłobka / klubu dziecięcego*

3. Miejsce prowadzenia żłobka / klubu dziecięcego*

4. Forma opieki nad dzieckiem

5. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

6. Planowana liczba dzieci, które mają być objęte opieką w żłobku / klubie dziecięcym*

w tym: dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

7. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację,

8. Regon

9. NIP

10. kalkulacja kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

II. Załączniki do wniosku:

1. Kserokopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2. Zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

a) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego objętych dotacją,

b) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

c) imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

d)  miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………………..

( czytelny podpis składającego wniosek)

* właściwe podkreślić

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »