| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/304/2012 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 69.245.803,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w tym:

-               dochody bieżące               63.670.321,97 zł ,                            

-               dochody majątkowe               5.575.481,03 zł .

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 70.043.761,59 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:

-               wydatki bieżące               62.556.091,37 zł ,

-               wydatki majątkowe               7.487.670,22 zł .

3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 .

4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 .

5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 .

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 797.958,59 , zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości 7.806.471,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości 7.008.513,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,- zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.000.000 ,- zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia oraz inwestycje,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 5. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 6. Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 .

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 8. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 .

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 420.000,- zł .

2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 390.000,- zł .

3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 30.000,- zł .

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 14 .

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 215.000,- zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 215.000,- zł .

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 ,- zł,

2. celowe w wysokości 767.000 ,- zł, z przeznaczeniem na:

-               odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników oraz wypłatę dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 300.000,- zł ,

-               finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000,- zł ,

-               remonty w placówkach oświatowych w wysokości 150.000,- zł ,

-               wydatki inwestycyjne w wysokości 180.000,- zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXV/304/2012
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »