| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PO/80/DO/743/12 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zadania własnego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

zawarte pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Bernard Bednorz - Starosta Bieruńsko-Lędziński

2. Henryk Barcik - Wicestarosta

zwanym dalej „ Powiatem


a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 46, reprezentowanym przez:

1. Romana Urbańczyka - Prezesa Zarządu KZK GOP

2. Marka Kopla - Zastępcę Przewodniczącego Zarządu KZK GOP

zwanym dalej „ KZK GOP ”.

§ 1.

1. Strony Porozumienia uznają, że funkcjonowanie linii łączącej obszary gmin Lędziny i Chełm Śląski wchodzących w skład Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jest niezbędne dla właściwej realizacji zadań własnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, tj. zapewnienia transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem granice administracyjne Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, a wykraczającej poza obszar gmin KZK GOP.

2. Celem Porozumienia jest zapewnienie realizacji zadań własnych Powiatu określonych
w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 7 ust. 4 pkt 4, zgodnie z którymi zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu wykonuje starosta.

3. Przedmiotem Porozumienia jest organizowanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii autobusowej nr 166 kursującej na trasie Chełm Śląski - Lędziny - Chełm Śląski.

4. Przewozy objęte niniejszym porozumieniem stanowią powiatowe przewozy pasażerskie
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.). Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2-3 wykonywane będzie przez KZK GOP.

§ 2.

1. Na podstawie art. 46 ust.2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz.13) i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz uchwały XXX/137/12 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia KZK GOP świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, Powiat powierza KZK GOP organizowanie i zarządzanie w 2013 roku publicznym transportem zbiorowym w zakresie określonym w § 1.

2. Poprzez organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją w szczególności:

a) wybór operatora publicznego transportu zbiorowego;

b) zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i jej finansowanie z uwzględnieniem warunków określonych niniejszym porozumieniem;

c) zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w roku 2013 w zakresie objętym niniejszym Porozumieniem, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osóbo ograniczonej zdolności ruchowej;

d) umieszczenie na przystankach znajdujących się na obszarze Gminy Lędziny rozkładów jazdy oraz ich aktualizacja;

e) zapewnienie funkcjonowania systemu informacji dla pasażera w odniesieniu do linii objętej niniejszym porozumieniem;

f) udostępnianie i przedkładanie Zarządowi Powiatu dokumentacji związanej z realizacją niniejszego porozumienia, znajdującej się w posiadaniu KZK GOP.

3. Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym powierzone KZK GOP będzie wykonywane zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi na linii komunikacyjnej objętej niniejszym Porozumieniem.

4. Powiat w przypadku powzięcia zamiaru zmiany rozkładów jazdy na linii komunikacyjnej objętej działaniem niniejszego Porozumienia powiadomi o wnioskowanych zmianach KZK GOP co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia, za wyjątkiem przypadków awaryjnych.

5. Wielkość założonej pracy eksploatacyjnej wraz z przyjętymi stawkami za wykonywanie transportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.

6. Zmiana dokonana przez KZK GOP ilości pracy eksploatacyjnej na linii objętej niniejszym Porozumieniem wymaga pisemnego powiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem, przy czym zmiana ta nie jest traktowana jako zmiana Porozumienia (termin ten nie dotyczy przypadków awaryjnych/okresowych).

§ 3.

1. W pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich objętych niniejszym Porozumieniem obowiązuje Taryfa przewozu osób
i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, Zasady porządkowe i Regulamin przewozów określone odpowiednimi uchwałami KZK GOP oraz bilety emitowane przez KZK GOP.

2. Zabronione jest stosowanie i sprzedaż na liniach komunikacyjnych objętych niniejszym porozumieniem jakichkolwiek biletów lub ich substytutów, których wzór i możliwość użycia nie zostały zatwierdzone w drodze uchwały przez Zarząd KZK GOP, z wyjątkiem biletów KZK GOP.

3. Wpływy z biletów będą stanowiły w całości dochód KZK GOP.

4. KZK GOP zobowiązuje się do właściwego informowania pasażerów (tj. jednoznacznego i czytelnego), o tym jaka Taryfa oraz Zasady porządkowe obowiązują w pojeździe realizującym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Kontrola biletowa w pojazdach realizujących usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich objętych niniejszym Porozumieniem będzie wykonywana przez kontrolerów KZK GOP.

6. Upoważnieni przedstawiciele Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego mają prawo do dokonywania sprawdzania realizacji zapisów Porozumienia.

§ 4.

1. Powiat przekaże KZK GOP w ramach niniejszego porozumienia z budżetu Powiatu dotację celową na zadanie, o którym mowa w § 1, w wysokości 326 593,60 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100).

2. Powiat zobowiązuje się przekazać KZK GOP dotację celową na zadanie, o którym mowa w § 1,
w formie transz miesięcznych w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

3. Transza miesięcznej dotacji celowej wymienionej w ust. 1 za miesiące od stycznia do listopada 2013 r. przekazana zostanie w wysokości 27 216,00 zł za każdy miesiąc, a w grudniu 2013 r. w wysokości 27 217,60 zł.

4. Przekazanie dotacji celowej, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy KZK GOP o numerze 36 1030 1508 0000 0008 1592 5009.

§ 5.

1. Strony Porozumienia ustalają następujący sposób rozliczeń:

a) Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania zaliczek miesięcznych pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Powiat na finansowanie zadania objętego Porozumieniem następować będzie w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, z zastrzeżeniem punktu b.

b) Informacja dotycząca wykonanej pracy eksploatacyjnej i wynikającego z niej stopnia wykorzystania dotacji celowej za miesiąc grudzień 2013 r. zostanie przekazana w terminie do dnia 7 stycznia 2014 r.

c) Stopień wykorzystania dotacji celowej liczony będzie jako różnica sumy przekazanych dotacji
w danym okresie czasu i iloczynu wykonanej pracy eksploatacyjnej w danym okresie czasu oraz stawki wozokilometra obowiązującej na obszarze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego określonejw załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia stanowiącego integralną część tego Porozumienia.

d) Dotacja przekazana przez Powiat do KZK GOP na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystana zostanie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

e) Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji, zostanie złożone przez KZK GOP Powiatowi nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku.

f) Niewykorzystana w roku 2013 dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839 w terminie do 31 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

g) Dotacja udzielona z budżetu Powiatu wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana
w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej.

2. Powiat zobowiązuje KZK GOP do umieszczania na oryginałach dokumentów rozliczeniowych dotyczących płatności z dotacji, stosownej adnotacji o treści: „Sfinansowano z dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w kwocie …………………….…..…….”

§ 6.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych i inne przepisy dotyczące przedmiotu Porozumienia.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego Porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Powiatu.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie komunikacji dla mieszkańców Powiatu, jako nadrzędnego celu niniejszego Porozumienia.

§ 8.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego zlecającego zadanie.

§ 10.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Powiat                                                                                                   KZK GOP

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Przewodniczący Zarządu KZK GOP


Roman Urbańczyk


Z-ca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel


Załącznik do Porozumienia Nr PO/80/DO/743/12
powiatu bieruńsko-lędzińskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Zestawienie wielkości pracy eksploatacyjnej realizowanej na terenie gminy Lędziny oraz stawek dotacji do linii o charakterze powiatowym nr 166 dla roku 2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »