| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 544/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d i   lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8   lit. d i   pkt 9   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.  

 

1. Dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie:  

z tego:  

1   033   846   870    

1) dochody bieżące:  

895   416   338    

2) dochody majątkowe:  

138   430   532    

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.  

 

1. Wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie:  

z tego:  

1   068   309   244    

1) wydatki bieżące, w   tym:  

839   874   709    

a) wydatki jednostek budżetowych:  

611   397   952    

- wynagrodzenia i   składki od nich naliczane:  

364   080   019    

- wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań:  

247   317   933    

b) dotacje na zadania bieżące:  

99   209   667    

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:  

75   479   123    

d) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.   5 ust.   1 pkt   2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań miasta:  

23   265   467    

e) wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w   roku 2013:  

3   320   000    

f) wydatki na obsługę długu miasta:  

27   202   500    

2) wydatki majątkowe, z   tego:  

228   434   535    

a)             inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym:  

228   434   535    

- na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.   5 ust.   1 pkt   2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań miasta:  

151   155   842    

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki majątkowe na rok 2013, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

3.   Wydatki na zadania realizowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   3.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 34 462 374 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

 

1) zaciąganych kredytów w   kwocie:  

34   462   374    

2. Przychody budżetu w   wysokości:  

54   862   374    

z tego:  

 

1) kredyt w   wysokości:  

2)             wolne środki:  

3)             spłaty udzielonej pożyczki w   kwocie:  

37   000   000    

17   802   374    

60   000    

3. Rozchody budżetu w   wysokości:  

20   400   000    

z tego:  

 

1) spłata kredytów i   pożyczek:  

20   400   000    

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   4.  

 

W budżecie tworzy się rezerwy:  

5   040   000    

1) ogólną w   wysokości:  

1   090   000    

2) celową z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego:  

2   250   000    

3) celową na koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

700   000    

4) celową na prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w   ramach formuły PPP  

300   000    

5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w   ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców  

700   000    

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych w   ramach dotacji celowych zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

5.   Dochody związane z   realizacją zadań w   ramach dotacji celowych otrzymywanych z   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   6.   Ustala się dochody w   kwocie 4   950 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 4   880 000 zł na realizację zadań określonych w   miejskim programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z   zakresu przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 70 000 zł.  

2.   Ustala się dochody w   kwocie 1   470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z   tytułu opłat i   kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z   ochroną środowiska i   gospodarki wodnej w   kwocie 1   470 000 zł.  

3.   Ustala się dochody w   kwocie 942 000 zł, z   tego: w   kwocie 941 000 zł z   tytułu opłat za korzystanie przez operatora i   przewoźnika z   przystanków komunikacyjnych i   w kwocie 1   000 zł z   tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w   kwocie 942 000 zł z   przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i   remont wiat przystankowych.  

4.   Ustala się dochody z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   kwocie 19 000 000 zł oraz wydatki związane z   funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w   kwocie 19 000 000 zł.  

§   7.   1.   Plan przychodów i   kosztów (zgodnie z   załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:  


1)   przychody - 13 773 000 zł  

2)   koszty - 13 773 000 zł  

2.   Plan dochodów i   wydatków (zgodnie z   załącznikiem nr 12) w   łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:  

1)   dochody - 13 063 491 zł  

2)   wydatki - 13 063 491 zł  

§   8.  

 

1. Dotacje udzielane z   budżetu miasta,  

z tego:  

99   209   667    

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:  

44   120   981    

a) dotacje podmiotowe:  

36   530   948    

b) dotacje przedmiotowe:  

3   520   000    

c) dotacje celowe:  

4   070   033    

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:  

55   088   686    

a) dotacje podmiotowe:  

32   205   912    

b) dotacje celowe:  

22   882   774    

zgodnie z   załącznikiem nr 13  

2.   Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   kwocie 3   520 000 zł, z   tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z   obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z   załącznikiem nr 13.  

§   9.   1.   Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie 35 000 000 zł,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   kwocie 34 462 374 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów – w   kwocie 2   537 626 zł.  

§   10.   Przyjmuje informację o   kredytach, pożyczkach i   kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z   załącznikami nr 14 i   15.  

§   11.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:  

1)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

4)   zaciągania kredytów na:  

a. pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł  

b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   wysokości 34 462 374 zł  

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów – w   kwocie 2   537 626 zł  

§   12.   1.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w   roku w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

006-015 Zal 1   jednolity  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.PDF

016-042 - zal 2   II ver 20.12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.PDF

043-046 zal 3   R  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.PDF

047-055 zal 4   R  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.PDF

056 - zał 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zal 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zal 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zal 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zal 9  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.PDF

074 zał10  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

075 - Zalacznik 11  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

076-078 - Zalacznik 12  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

079 - Zalacznik 13  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.PDF

080 Załącznik Nr 14  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.PDF

081 Załącznik Nr 15  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »