| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 544/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d i   lit. i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8   lit. d i   pkt 9   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (jt. Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.  

 

1. Dochody budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie:  

z tego:  

1   033   846   870    

1) dochody bieżące:  

895   416   338    

2) dochody majątkowe:  

138   430   532    

zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.  

 

1. Wydatki budżetu na rok 2013 w   łącznej kwocie:  

z tego:  

1   068   309   244    

1) wydatki bieżące, w   tym:  

839   874   709    

a) wydatki jednostek budżetowych:  

611   397   952    

- wynagrodzenia i   składki od nich naliczane:  

364   080   019    

- wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań:  

247   317   933    

b) dotacje na zadania bieżące:  

99   209   667    

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:  

75   479   123    

d) wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.   5 ust.   1 pkt   2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań miasta:  

23   265   467    

e) wypłaty z   tytułu poręczeń i   gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w   roku 2013:  

3   320   000    

f) wydatki na obsługę długu miasta:  

27   202   500    

2) wydatki majątkowe, z   tego:  

228   434   535    

a)             inwestycje i   zakupy inwestycyjne, w   tym:  

228   434   535    

- na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art.   5 ust.   1 pkt   2 i   3 ustawy o   finansach publicznych, w   części związanej z   realizacją zadań miasta:  

151   155   842    

zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Wydatki majątkowe na rok 2013, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

3.   Wydatki na zadania realizowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

§   3.   1.   Deficyt budżetu w   wysokości 34 462 374 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

 

1) zaciąganych kredytów w   kwocie:  

34   462   374    

2. Przychody budżetu w   wysokości:  

54   862   374    

z tego:  

 

1) kredyt w   wysokości:  

2)             wolne środki:  

3)             spłaty udzielonej pożyczki w   kwocie:  

37   000   000    

17   802   374    

60   000    

3. Rozchody budżetu w   wysokości:  

20   400   000    

z tego:  

 

1) spłata kredytów i   pożyczek:  

20   400   000    

zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   4.  

 

W budżecie tworzy się rezerwy:  

5   040   000    

1) ogólną w   wysokości:  

1   090   000    

2) celową z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego:  

2   250   000    

3) celową na koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

700   000    

4) celową na prace przygotowawcze dla inwestycji realizowanych w   ramach formuły PPP  

300   000    

5) inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w   ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców  

700   000    

§   5.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań własnych w   ramach dotacji celowych zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z   jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 8.  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

5.   Dochody związane z   realizacją zadań w   ramach dotacji celowych otrzymywanych z   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z   załącznikiem nr 10.  

§   6.   Ustala się dochody w   kwocie 4   950 000 zł z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w   kwocie 4   880 000 zł na realizację zadań określonych w   miejskim programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania z   zakresu przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 70 000 zł.  

2.   Ustala się dochody w   kwocie 1   470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z   tytułu opłat i   kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z   ochroną środowiska i   gospodarki wodnej w   kwocie 1   470 000 zł.  

3.   Ustala się dochody w   kwocie 942 000 zł, z   tego: w   kwocie 941 000 zł z   tytułu opłat za korzystanie przez operatora i   przewoźnika z   przystanków komunikacyjnych i   w kwocie 1   000 zł z   tytułu wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w   kwocie 942 000 zł z   przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i   remont wiat przystankowych.  

4.   Ustala się dochody z   tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   kwocie 19 000 000 zł oraz wydatki związane z   funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w   kwocie 19 000 000 zł.  

§   7.   1.   Plan przychodów i   kosztów (zgodnie z   załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:  


1)   przychody - 13 773 000 zł  

2)   koszty - 13 773 000 zł  

2.   Plan dochodów i   wydatków (zgodnie z   załącznikiem nr 12) w   łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:  

1)   dochody - 13 063 491 zł  

2)   wydatki - 13 063 491 zł  

§   8.  

 

1. Dotacje udzielane z   budżetu miasta,  

z tego:  

99   209   667    

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:  

44   120   981    

a) dotacje podmiotowe:  

36   530   948    

b) dotacje przedmiotowe:  

3   520   000    

c) dotacje celowe:  

4   070   033    

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:  

55   088   686    

a) dotacje podmiotowe:  

32   205   912    

b) dotacje celowe:  

22   882   774    

zgodnie z   załącznikiem nr 13  

2.   Dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i   Rekreacji w   kwocie 3   520 000 zł, z   tytułu dopłaty do kosztu jednego uczestnika korzystającego z   obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z   załącznikiem nr 13.  

§   9.   1.   Limity zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w   kwocie 35 000 000 zł,  

2)   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   kwocie 34 462 374 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów – w   kwocie 2   537 626 zł.  

§   10.   Przyjmuje informację o   kredytach, pożyczkach i   kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z   załącznikami nr 14 i   15.  

§   11.   Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:  

1)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

4)   zaciągania kredytów na:  

a. pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł  

b. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w   wysokości 34 462 374 zł  

c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów – w   kwocie 2   537 626 zł  

§   12.   1.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

2.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w   roku w   którym dokonano zwrotu tych wydatków.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

006-015 Zal 1   jednolity  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.PDF

016-042 - zal 2   II ver 20.12  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.PDF

043-046 zal 3   R  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.PDF

047-055 zal 4   R  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.PDF

056 - zał 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zal 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zal 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Zal 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Zal 9  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.PDF

074 zał10  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

075 - Zalacznik 11  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

076-078 - Zalacznik 12  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

079 - Zalacznik 13  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik14.PDF

080 Załącznik Nr 14  

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 544/XXX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik15.PDF

081 Załącznik Nr 15  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »