| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217,         art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258,        art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 722.374.603,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 522.921.687,84 zł

a) dochody bieżące 487.583.685,34 zł

b) dochody majątkowe 35.338.002,50 zł

2) dochody powiatu 199.452.915,16 zł

a) dochody bieżące 198.860.917,66 zł

b) dochody majątkowe 591.997,50 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.382.188,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.720.899,00 zł

b) na zadania powiatu 21.661.289,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.604.119,86 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.865.148,42 zł

b) na zadania powiatu 2.738.971,44 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł

5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 25.000,00 zł

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.920.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 723.049.603,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 488.429.757,08 zł

2) na zadania powiatu 234.619.845,92 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 392.413.272,86 zł, w tym:

a) kwotę 282.427.573,43 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 170.359.300,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 112.068.272,93 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 55.172.976,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 21.808.690,00 zł

c) kwotę 39.876.733,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 2.456.091,94 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 1.149.715,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 1.615.820,07 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 10.864.078,42 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 210.656.530,14 zł, w tym:

a) kwotę 159.161.826,65 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 107.069.632,85 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 52.092.193,80 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 36.150.165,03 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

c) kwotę 3.959.151,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 4.032.732,99 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 1.405.708,99 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 636.100,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 6.716.554,47 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 96.016.484,22 zł, w tym 92.816.484,22 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne

a) z czego 31.424.978,20 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 17.758,17 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

c) kwotę 3.200.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 23.963.315,78 zł, w tym 23.963.315,78 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

- kwotę 510.350,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 50.382.188,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.720.899,00 zł

b) na zadania powiatu 21.661.289,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 4.604.119,86 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 1.865.148,42 zł

b) na zadania powiatu 2.738.971,44 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.00,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.000,00 zł

5) wydatki w kwocie 25.000,00 zł finansowane z opłaty produktowej

6) wydatki w kwocie 3.920.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 675.000,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z pożyczek w kwocie               675.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 9 do uchwały

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie                 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 675.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 36.350.397,00 zł.

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku      Nr 10 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 4.400.000,00 zł

2. rezerwę celową w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym:

1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł

2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.600.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI  BUDŻETU W 2013 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE W 2013 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2013 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2013 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/631/2012
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »