| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie określenia terminu i miejsca składania deklaracji oraz w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) dokument lub jego kopię potwierdzającą zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej kopię planu sytuacyjnego lub kopię mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników, kontenerów,

3) kopię dokumentu potwierdzającego ilość zużytej wody na terenie nieruchomości za ostatni okres rozliczeniowy.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Mysłowice w nieprzekraczalnym terminie:

1) do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


GM-DGO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, WSPÓŁWŁAŚCICIELI ORAZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/672/12
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 29 listopada 2012 r.

GM-DGO-2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I OSÓB POSIADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU ORAZ OSÓB PRAWNYCH WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ ORAZ INNYCH PODMIOTÓW WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r.

GM-ZDGO-1 DANE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH
Zalacznik3.pdf

Załacznik do deklaracji GM-DGO-1 i GM-DGO-2 do Uchwały nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r.

GM-ZDGO-2 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Zalacznik4.pdf

Załącznik do deklaracji GM-DGO-1 i GM-DGO-2 do Uchwały nr XXXV/672/12 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2012 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »