| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 158/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Blachownia zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidulanych budynków mieszkalnych i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5
w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).

Rada Miejska w Blachowni
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się „Regulamin dofinansowania z budżetu Gminy Blachownia zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidulanych budynków mieszkalnych i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin ustala tryb postępowania o udzielenie dofinansowania, sposób jego rozliczania i sposób kontroli wykonania zadania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Sławomir Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 158/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Regulamin dofinansowania z budżetu Gminy Blachownia zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidulanych budynków mieszkalnych
i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne.

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Inwestorze należy przez to rozumieć osobę fizyczną, będącą właścicielem budynku mieszkalnego
i gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Blachownia.

2. Budynku mieszkalnym należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

3. Budynku gospodarczym należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia,a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolneji sprzętu oraz płodów rolnych, z wyłączenim bydynków przeznaczonych na cele działalnosci gospodarczej.

4. Regulaminie należy przez to rozumieć regulamin dofinansowania zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidulanych budynków mieszkalnych
i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne.

6. Gmina należy przez to rozumieć Gminę Blachownia.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Blachownia.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi działki, na której znajduje się budynek zlokalizowany na terenie Gminy Blachownia, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

3. Dofinansowaniem objęte zostaną zadania w budynkach oddanych do użytkowania do końca 1996 roku.

4. Dofinansowaniu będą podlegać koszty wynikające z realizacji przedsięwzięć związanych
z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

5. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych
i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.

6. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za wykonanie prac, o których mowa w ust. 4. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów usunięcia materiałów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż 1500, 00 zł.

§ 3.

1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 2 jest przedłożenie w Urzędzie Miejskim w Blachowni informacji o wyrobach zawierających azbest zgodnie
z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywaniai oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

2. Inwestor w celu uzyskania dofinansowania, składa w Urzędzie Miejskim w Blachowni wniosek, wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 9 .

3. Wnioski o przyznanie dofinansowania składać można przez cały rok.

4. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Blachowni, przez Komisję powołaną przez Burmistrza Blachowni odrębnym zarządzeniem aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowychw danym roku budżetowym.

5. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje wizji w budynku mieszkalnym, potwierdzając spisanym protokołem dokonaną inwestycję.

6. Pozostawia się bez rozpatrzenia wniosek nieuzupełniony w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku złożenia większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie przedsięwzięć objętych tymi wnioskami będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

8. Udzielenie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy dotacji zawartej z Inwestorem.

9. Do wniosku o udzielenie dofinansowania Inwestor jest obowiązany dołączyć:

a) dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego (aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości) lub dokument poświadczający, że jest spadkobiercą nieruchomości (postanowienieo stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia),

b) „Informacja o wyrobach zawierających azbest” określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),

c) "Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określoną
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

d) imienny dowód(y) poniesionych kosztów wykonania usługi demontażu, transportui unieszkodliwienia elementów budowlanych zawierających azbest wystawiony przez przedsiębiorcę(ów) posiadającego(ych) zezwolenie zgodnie z ustawą o odpadachi przepisami wykonawczymi (kopia)- oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy dotacji;

e) potwierdzone za zgodność kopie decyzji zezwalających przedsiębiorcy (om) wykonującemu(cym) usługi, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (wytwarzanie, transport, unieszkodliwianie odpadów);

f) kserokopię potwierdzonego za zgodność pisemnego oświadczenia wykonawcy, iż wykonał prace zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi oraz oczyścił teren z pyłu azbestowego– zgodnie
z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

10. Wnioski można składać wyłącznie na dofinansowanie zadań związanychz demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest wykonanych zgodnie z przepisami technicznymi i sanitarnymi– zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm).

11. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, przyznaje się tylko raz na 5 lat dla danej nieruchomości.

§ 4.

Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami, jak za zaległości podatkowe
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy.

§ 5.

Przed dokonaniem wypłaty kwoty dofinansowania Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, w tym dokonanych robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

§ 6.

Burmistrz Blachowni określi wzór wniosku o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Blachownia zadań polegających na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z indywidulanych budynków mieszkalnych i gospodarczych realizowanych przez osoby fizyczne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »