| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/343/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, o   którym mowa w   art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 391), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   §1 należy złożyć w   Urzędzie Miasta Racibórz w   terminie do dnia 31 marca 2013 roku oraz w   terminach określanych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXI/303/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 września 2012 r.w sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

W celu uproszczenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr XXI/303/2012 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 września 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 4   grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/343/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »