| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30.209.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września   1991   r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy,  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  
zgodnie z   uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 roku,  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Miasta Rydułtowy przez osoby fizyczne i   prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.  

§   2.  

Ilekroć w   uchwale mowa jest o:  

1) ustawie - dotyczy to ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.),  

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

3) przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny,  

4) organie prowadzącym -należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą dane przedszkole,  

5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Rydułtowy,  

6) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków,  

7) wydatkach bieżących - należy je traktować jako wydatki bieżące w   rozumieniu ustawy o   finansach publicznych.  

§   3.  

1.   Z budżetu Miasta Rydułtowy udzielane są dotacje dla przedszkoli niepublicznych na każdego ucznia w   wysokości 75 % ustalonych w   budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym , że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym – pod warunkiem, że organ prowadzący niepubliczne przedszkole poda Miastu Rydułtowy planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Rydułtowy, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń.  

2.   Niepubliczne przedszkola, które, zgodnie z   art. 71 b ust. 2   a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z   budżetu Miasta Rydułtowy na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w   kwocie przewidzianej w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto w   danym roku budżetowym, pod warunkiem, że organ prowadzący przedszkole niepubliczne poda Miastu Rydułtowy planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30   września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

§   4.  

Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia przedszkola niepublicznego, które jest uprawnione do otrzymania dotacji.  

§   5.  

1.   Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Miasto Rydułtowy na ucznia przedszkola publicznego, oblicza się na podstawie:  

1) kwoty wydatków bieżących ustalonych w   planach finansowych na dany rok w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy,  

2) liczby uczniów w   przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

2.   Do czasu ustalenia wysokości dotacji na ucznia na dany rok budżetowy, dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji wg wysokości dotacji na ucznia obowiązującej w   poprzednim roku budżetowym.  

3.   Po ustaleniu wysokości dotacji przypadającej na ucznia na dany rok budżetowy następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. W   przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w   wysokości wyższej od należnej – kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet dotacji należnej na następne miesiące.  

§   6.  

1.   Udzielenie dotacji w   danym roku budżetowym następuje na podstawie wniosku złożonego na dany rok w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji przez podmiot zamierzający prowadzić lub prowadzący przedszkole niepubliczne.  

2.   Wniosek powinien zawierać:  

1) nazwę i   adres organu prowadzącego przedszkole,  

2) pełną nazwę przedszkola,  

3) ilość uczniów planowaną w   poszczególnych miesiącach następnego roku budżetowego,  

4) planowaną na następny rok budżetowy ilość uczniów nie będących mieszkańcami Rydułtów, mających uczęszczać do przedszkola.  

3.   Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z   oryginałem, kopię aktualnego statutu przedszkola w   przypadku, gdy uległ on zmianie w   stosunku do roku poprzedniego.  

4.   Dodatkowo do wniosku należy dołączyć imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i   nazwisko ucznia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do przedszkola, informację o   przewidywanym okresie uczęszczania w   roku budżetowym, którego dotyczy wniosek.  

5.   Wszelkie zmiany w   danych zawartych we wniosku, o   którym mowa w   ust. 1- 4   wymagają pisemnej korekty, w   szczególności w   przypadku przyjęcia do przedszkola lub odejścia z   przedszkola, po dniu 30 września, ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz w   przypadku każdorazowej zmiany gminy zamieszkania któregoś z   uczniów, organ prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o   tym organ dotujący.  

§   7.  

1.   Wysokość raty dotacji w   danym miesiącu oblicza się w   oparciu o   informację złożoną do organu dotującego, o   faktycznej liczbie uczniów (w tym niepełnosprawnych oraz objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), zapisanych do przedszkola według stanu na 15 dzień danego miesiąca.  

2.   Dane o   faktycznej liczbie uczniów, o   której mowa w   ust. 1, a   także dane uczniów obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia, podmiot uprawniony do otrzymania dotacji przekazuje organowi dotującemu w   terminie do 5   dni roboczych po upływie terminu wskazanego w   ust. 1.  

3.   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w   informacji, o   której mowa w   ust. 1-2, podmiot dotowany jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji.  

4.   W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem którego przedszkola jest dane dziecko, decydującym będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.  

§   8.  

1.   Organ prowadzący przedszkole niepubliczne sporządza rozliczenie z   wykorzystania dotacji, stanowiące informację o   wydatkach bieżących poniesionych w   roku budżetowym ze środków przekazanej dotacji i   o liczbie uczniów w   poszczególnych miesiącach.  

2.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, zawiera:  

1) zbiorcze zestawienie obejmujące informację o   kwocie wykorzystanej dotacji,  

2) wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków,  

3) dane dotyczące rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych,  

4) zbiorcze zestawienie obejmujące liczbę uczniów w   poszczególnych miesiącach.  

3.   Rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu w   formie dokumentu podpisanego przez organ prowadzący, do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w   którym udzielono dotacji za okres od stycznia do grudnia.  

4.   Podmiot zobowiązany jest do umieszczenia na każdym oryginale dokumentu księgowego, będącego potwierdzeniem poniesienia wydatku ze środków dotacji otrzymanej z   budżetu Miasta Rydułtowy, informacji o   następującej treści: ,,Wydatek w   kwocie.................zł został pokryty z   dotacji otrzymanej z   budżetu Miasta Rydułtowy w   ….............roku …...................data, podpis, pieczęć organu prowadzącego przedszkole niepubliczne”.  

5.   W przypadku zaprzestania działalności przedszkola niepublicznego, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o   którym mowa w   ust. 1, w   terminie 15 dni od otrzymaniu ostatniej raty dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w   którym otrzymał ostatnią ratę dotacji.  

§   9.  

1.   Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola niepublicznego, w   dwunastu częściach, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca roku budżetowego następującego po roku złożenia wniosku.  

2.   Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu dotującego wraz z   odsetkami, na zasadach i   w trybie określonym w   ustawie o   finansach publicznych.  

3.   Dotacje udzielone z   budżetu miasta w   części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu miasta w   terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.  

§   10.  

1.   Organ prowadzący przedszkole niepubliczne zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów objętych dotacją.  

2.   Organ dotujący może przeprowadzić kontrolę w   niepublicznych przedszkolach pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w   informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji.  

3.   Kontroli podlega w   szczególności:  

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne organowi dotującemu,  

2) prawidłowość wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących dotyczących realizacji zadań przedszkola, w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej.  

4.   Kontrola może być przeprowadzona w   trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:  

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej dotowany podmiot o   terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7   dni przed rozpoczęciem kontroli,  

2) doraźnie, w   przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.  

5.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie, w   którym wskazany będzie kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

6.   W przypadku, gdy księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą przedszkola, organ prowadzący obowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych wraz z   dowodami księgowymi na czas kontroli.  

7.   Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń i   innych nośników informacji zebranych w   toku postępowania kontrolnego, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości naliczenia, pobrania i   wykorzystania dotacji, w   tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania.  

8.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego umożliwienia sporządzenia, niezbędnych w   zakresie prowadzonej kontroli odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach, w   terminie uzgodnionym z   kontrolowanym.  

9.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisuje organ prowadzący przedszkole, z   zastrzeżeniem ust. 10.  

10.   W przypadku zastrzeżeń do wyniku kontroli, organ prowadzący przedszkole może odmówić podpisania protokołu składając Burmistrzowi Miasta Rydułtowy wyjaśnienia na piśmie o   przyczynach tej odmowy, w   terminie 7   dni roboczych od dnia otrzymania protokołu.  

11.   W przypadku odmowy, o   której mowa w   ust. 10, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

12.   W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.  

13.   Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.  

14.   Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   11.  

Traci moc uchwała nr XXXVII/382/02 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 25 stycznia 2002 r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w   Rydułtowach oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   12.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   13.  

Uchwała wchodzi w   życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »