| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SOI.9.2013 Prezydenta Miasta Mysłowice; Wójta Gminy Chełm Śląski

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów Zespołu Szkół - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim w zakresie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach ul. Mikołowska 44a

§ 1. 1. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie praktycznej nauki zawodu uczniów Zespołu Szkół - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmie Śląskim zw. dalej „Zespołem”

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci  kształceniem :

- 9 uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wymiarze 6 godzin tygodniowo,

- 8 uczniów klasy I Technikum w wymiarze 5 godzin tygodniowo.

3. O każdej zmianie ilości uczniów objętych kształceniem dyrektor Zespołu niezwłocznie powiadomi Gminę Chełm Śląski oraz dyrektora Centrum.

§ 2. Kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 realizowane będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Mysłowicach ul. Mikołowska 44a, zw. dalej „Centrum”, którego Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym.

§ 3. Wszelkich uzgodnień dotyczących strony organizacyjnej przedmiotowego kształcenia dokonują między sobą dyrektor Zespołu z dyrektorem Centrum.

§ 4. 1. Gmina Chełm Śląski zobowiązuje się przekazać środki finansowe Miastu Mysłowice w wysokości 3,50 zł. na ucznia za 1 godzinę nauki, wg zasady określonej w § 5 w terminie 14 dni od dnia otrzymania specyfikacji na konto nr 24 1050 1214 1000 0023 5651 8064.

2. Wysokość dotacji przekazanej Miastu Mysłowice nie przekroczy kwoty  8.300,00 zł.

§ 5. Strony ustalają następujące zasady rozliczania kosztów realizacji przedmiotowego zadania :

1. Centrum przekazuje specyfikację Gminie Chełm Śląski informującą o ilości godzin i ilości uczniów uczestniczących w praktycznej nauce zawodu w okresach miesięcznych,

2. Naliczanie dokonywane będzie za miesiące w których, zgodnie z organizacją roku szkolnego, realizowane są zajęcia edukacyjne,

3. Wysokość miesięcznej dotacji ustala się mnożąc liczbę uczniów przez tygodniową liczbę godzin zajęć przewidzianą ramowym planem nauczania oraz przez wysokość stawki określonej w § 4.1 i przez liczbę 4,16 będącą średnią liczbą tygodni w m-cu.

§ 6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 4 zostaną naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od  02.01.2013 r. do  30.06.2013 r.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane wcześniej na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 10. 1. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda

I Zastępca Prezydenta Miasta


Grzegorz Brzoska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »