| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/287/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012r. poz. 299) art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm)  

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

b)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu,  

2)   w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:  

a)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,  

b)   baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z   wyznaczonymi miejscami do parkowania, przeprowadzania napraw oraz mycia i   dezynfekcji posiadanych pojazdów asenizacyjnych,  

3)   w zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

a)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

b)   prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

4)   miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w   ust. 1   za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów,  

3)   aktualne badania techniczne pojazdów potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym,  

4)   umowa na usługę mycia i   dezynfekcji przedmiotowych pojazdów w   przypadku braku wydzielonego na ternie posiadanej przez siebie bazy transportowej miejsca do mycia i   dezynfekcji,  

5)   umowa ze stacją zlewną lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/271/09 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 29 grudnia 2009r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »