| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/287/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), § 1   rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012r. poz. 299) art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm)  

RADA GMINY PILCHOWICE uchwala:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach,  

b)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu,  

2)   w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:  

a)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe dostosowane do prowadzenia wnioskowanej działalności,  

b)   baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z   wyznaczonymi miejscami do parkowania, przeprowadzania napraw oraz mycia i   dezynfekcji posiadanych pojazdów asenizacyjnych,  

3)   w zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych:  

a)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

b)   prowadzenie działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i   zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

4)   miejscami przekazywania nieczystości ciekłych powinny być stacje zlewne spełniające wymagania obowiązujących przepisów.  

2.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w   ust. 1   za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)   umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie pojazdów,  

3)   aktualne badania techniczne pojazdów potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym i   świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z   przepisami o   ruchu drogowym,  

4)   umowa na usługę mycia i   dezynfekcji przedmiotowych pojazdów w   przypadku braku wydzielonego na ternie posiadanej przez siebie bazy transportowej miejsca do mycia i   dezynfekcji,  

5)   umowa ze stacją zlewną lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

3.   Dokumenty, o   których mowa w   ust. 2, należy dołączyć do wniosku w   sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice w   formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność przez przedsiębiorcę.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XXXIX/271/09 Rady Gminy Pilchowice z   dnia 29 grudnia 2009r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pilchowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »