| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/148/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bielsku-Białej  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku w   Gminie Buczkowice w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   3.   Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Buczkowice Nr XLII/315/06 z   dnia 22 lutego 2006 r. w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

§   4.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   stycznia 2013 roku, za wyjątkiem przepisów rozdziału 4   ust. 3   pkt 3, ust.8 pkt 3, ust. 9, 10 i   19 pkt 1   i 2   oraz rozdziału 5   ust. 2   pkt 3, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 


Załącznik do uchwały Nr XXIV/148/12    
Rady Gminy Buczkowice    
z dnia 28 listopada 2012 r.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne  

Ilekroć w   dalszej części jest mowa o:  

1)   właścicielach nieruchomości – należy rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz.391);  

2)   nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a   więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;  

3)   nieruchomościach niezamieszkałych – są to nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają w   ich obrębie odpady komunalne. Są to w   szczególności: szkoły, przedszkola, urzędy administracji, tereny i   obiekty użyteczności publicznej (biblioteki, ośrodki kultury i   sportu), schroniska, pensjonaty, sklepy, ośrodki zdrowia, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne i   usługowe, budynki rekreacyjne, cmentarze, zieleńce, ulice i   drogi wraz z   chodnikami, ścieżki rowerowe, parkingi, części gospodarstw rolnych bez siedlisk, lasy, tereny pokryte wodami, itp.;  

4)   podmiocie odbierającym odpady komunalne – rozumie się przez to przedsiębiorcę wybranego w   drodze przetargu i   wpisanego do prowadzonego przez Wójta Gminy Buczkowice rejestru działalności regulowanej;  

5)   firmie (jednostce) wywozowej – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych;  

6)   nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391);  

7)   odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (j.t. Dz. U. z   2010 r., Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.);  

8)   odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010 r., Nr 185, poz. 1243 z   późn. zm.), tj. odpady zielone pochodzące z   pielęgnacji ogródków i   terenów zielonych, resztki żywności, pampersy;  

9)   stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje w   rozumieniu art. 2   ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012 r., poz. 391);  

10)   selektywnie zebranych surowcach wtórnych – rozumie się przez to odpady komunalne takie jak: papier i   tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.) oraz tekstylia;  

11)   zmieszanych odpadach komunalnych – rozumie się przez to wszelkie odpady komunalne nienadające się do odzysku lub recyklingu i   nie zawierające odpadów ulegających biodegradacji;  

12)   punkcie selektywnej zbiórki odpadów – punkt utworzony przez Gminę zgodnie z   art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy z   13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz. U. z   2012   r., poz. 391) w   celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce.  

Rozdział 2
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

1.   Na terenie Gminy Buczkowice obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w   ramach której właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1)   prowadzenia na posesji selektywnej zbiórki odpadów takich jak: szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia, przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne kuchenne i   zielone a   także popiół;  

2)   składowania w   wydzielonym na terenie posesji miejscu odpadów selektywnie zebranych - przeznaczonych do późniejszego wywozu w   sposób bezpieczny i   estetyczny;  

3)   wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych powstających na posesji odpadów niebezpiecznych takich jak: baterie, akumulatory, świetlówki, telewizory i   monitory kineskopowe, lodówki oraz opakowania po środkach chemicznych – zebrane odpady niebezpieczne należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;  

4)   przekazywanie zebranych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady w   sposób określony w   rozdziale 4   regulaminu.  

2.   Gmina umożliwi odbiór odpadów komunalnych podlegających obowiązkowi selektywnej zbiórki w   utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizacja i   godziny pracy punktu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy i   tablicach ogłoszeń.  

3.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku przez:  

1)   dbanie o   estetyczny wygląd posesji;  

2)   wyposażenie nieruchomości w   szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe w   przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz systematyczne opróżnianie go przez firmy wywozowe posiadające zezwolenie Wójta Gminy Buczkowice w   przedmiotowym zakresie;  

3)   uprzątanie niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym uprzątnięte nieczystości należy złożyć przy krawędzi chodnika tak, by nie zakłócały ruchu pieszych i   pojazdów;  

4)   wykaszanie minimum raz w   roku, przed zakwitem i   wysiewem chwastów, terenów niestanowiących gruntów rolnych.  

4.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1)   zawarcia umów na opróżnianie nieczystości płynnych z   firmami wywozowymi posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Buczkowice na prowadzenie takiej działalności;  

2)   dokumentowania korzystania z   usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i   dowodów płacenia za takie usługi. Rachunki i   inne dokumenty potwierdzające świadczenie usług na rzecz właściciela przez uprawnioną firmę wywozową należy przechowywać przez okres 1   roku licząc od dnia wykonania usługi;  

3)   złożenia do gminy deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminie 14 dni od daty zamieszkania lub powstania odpadów lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty i   regularnego uiszczania należności za wywóz odpadów komunalnych;  

4)   udostępniania podmiotowi świadczącemu usługę wywozu odpadów, pojemników i   worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w   dniu świadczenia usługi wywozu, w   miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom.  

5.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest w   miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych lub do ziemi.  

6.   Zabrania się naprawy wszelkich pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi za wyjątkiem drobnych napraw i   obsługi bieżącej, pod warunkiem że powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 3
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,  
a także wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i   utrzymania  

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1)   wyposażenia nieruchomości w   stosowną ilość pojemników i   opakowań służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych i   popiołu oraz utrzymywania ich w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym, nie mniej niż jeden z   pojemników o   pojemności wymienionej w   ust.2 pkt 1;  

2)   zbierania i   gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  
w odpowiednich pojemnikach spełniających wymagania odpowiednich norm i   dostosowanych do systemu wywozu odpadów oraz systematycznego pozbywania się tych odpadów przy pomocy podmiotu odbierającego odpady komunalne.  

2.   Biorąc pod uwagę średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w   gospodarstwach domowych i   innych źródłach, wynikającą z   Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, do gromadzenia odpadów komunalnych stałych ustala się stosowanie:  

1)   pojemników o   pojemności 120 l, 240 l, 1100 l – na terenie nieruchomości zamieszkałej, przy obiektach użyteczności publicznej i   zbiorowego zamieszkania oraz na nieruchomościach niezamieszkałych – do gromadzenia odpadów komunalnych oraz popiołu;  

2)   worków o   pojemności 60 – 120 l - na terenie nieruchomości zamieszkałej, przy obiektach użyteczności publicznej i   zbiorowego zamieszkania oraz na nieruchomościach niezamieszkałych – do gromadzenia selektywnie zebranych surowców wtórnych;  

3)   koszy ulicznych na odpady – o   pojemności od 25 l do 75 l – w   pasie drogowym, przy ciągach pieszych, przystankach, itp.;  

4)   kompostowników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.  

3.   Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady.  

4.   Odległość pomiędzy koszami ulicznymi rozstawionymi powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.  

5.   Pojemność spośród wymienionych w   ust. 2   pkt 1   pojemników na odpady komunalne stałe oraz ich ilość musi być dostosowana do potrzeb użytkownika. Ilość tą określa użytkownik przy przyjęciu, że każdy mieszkaniec wytwarza miesięcznie około 40 l odpadów.  

6.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wytwarzających odpady i   prowadzący działalność gospodarczą, kierujący placówkami oświatowymi, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, biorąc pod uwagę cykl odbioru oraz poniższe miesięczne wskaźniki nagromadzenia odpadów:  

1)   minimum jeden pojemnik o   pojemności 120 l w   przypadku prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;  

2)   dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur – 40 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o   pojemności 240 l;  

3)   dla szkół wszelkiego typu – 8   l na każdego ucznia i   pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l;  

4)   dla żłobków i   przedszkoli – 20 l na każde dziecko i   pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l;  

5)   dla lokali handlowych – 120 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 1   pojemnik o   pojemności 120 l na każdy lokal;  

6)   dla lokali gastronomicznych – 40 l na jedno miejsce konsumpcyjne łącznie z   miejscami w   ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej 1   pojemnik o   pojemności 240 l;  

7)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych - minimum jeden pojemnik o   pojemności 120 l na każdych 5   pracowników;  

8)   dla domów opieki, hoteli, pensjonatów – 80 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż dwa pojemniki o   pojemności 1100 l;  

9)   targowiska – minimum jeden pojemnik o   pojemności 120 litrów;  

10)   cmentarze – 20 litrów na każde 10 miejsc pochówku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l;  

11)   w przypadku lokali handlowych i   gastronomicznych, o   których mowa w   pkt 5   i 6, dla zachowania czystości wymagane jest ustawienie dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza ulicznego o   pojemności minimum 50 l.  

7.   Pojemniki należy czyścić i   myć nie rzadziej niż raz na 3   miesiące oraz naprawiać w   razie ich uszkodzenia.  

8.   Miejsce lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych winno być zgodne  
z wymaganiami określonymi w   przepisach rozdziału 4   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690), a   w szczególności powinno zapewnić pracownikom odbiorcy odpadów dostęp do pojemników, w   celu ich opróżniania bez narażenia na szkodę ludzi i   mienia.  

Rozdział 4
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

1.   Odbiór odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości musi się odbywać w   sposób systematyczny.  

2.   Gmina zapewnia następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych:  

1)   odbieranie odpadów komunalnych określonych w   ust. 3   i 4   przez podmiot odbierający odpady wybrany przez Gminę Buczkowice w   drodze przetargu;  

2)   dostarczanie zebranych opadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanego na terenie gminnego składowiska w   Wilkowicach przy ulicy Woprowskiej 1, z   zastrzeżeniem ust. 5   i 6;  

3)   dostarczanie zużytych baterii do punktów zbiórki baterii, zorganizowanych we wszystkich placówkach oświatowych i   większych sklepach na terenie Gminy Buczkowice, oraz siedzibie Urzędu Gminy Buczkowice.  

3.   Właściciele wszystkich nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z   podziałem na trzy frakcje:  

1)   zmieszane odpady komunalne gromadzone w   jednym z   pojemników wyszczególnionych w   rozdziale 3   ust. 2   pkt 1, który odbierze firma wyłoniona w   drodze przetargu przez Gminę;  

2)   selektywnie zbierane surowce wtórne gromadzone w   workach wyszczególnionych w   rozdziale 3   ust. 2   pkt 2   w   podziale na:  

a)   worek 1   – papier,   tektura i   opakowania wielomateriałowe, worek 2   - tworzywa sztuczne, tekstylia i   odzież, worek 3   - metale, worek 4   – szkło,  

b)   w uzasadnionym przypadku, wynikającym ze stosowanej technologii przetwarzania odpadów przez instalację odzysku, surowce wtórne moga być gromadzone w   podziale na: worek 1   - papier, tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, tekstylia,   odzież i   metale, worek 2   - szkło,  

które odbierze firma wyłoniona w   drodze przetargu przez Gminę;  

3)   popiół, właściciele nieruchomości gromadzą w   jednym z   pojemników wyszczególnionych w   rozdziale 3   ust. 2   pkt 1, który odbierze firma wyłoniona w   drodze przetargu przez Gminę. Odbiór popiołu zgromadzonego w   pojemniku realizowany jest wyłącznie w   okresie od 1   października do 30 kwietnia każdego roku, po tym okresie właściciele nieruchomości są zobowiązani dostarczać popiół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

4.   Właściciele nieruchomości, którzy nieselektywnie gromadzą odpady komunalne, tj. bez podziału na frakcje wymienione w   ust. 3, pozbywają się tych odpadów poprzez ich nagromadzenie w   jednym z   pojemników wyszczególnionych w   rozdziale 3   ust. 2   pkt 1, który odbierze firma wyłoniona w   drodze przetargu przez Gminę.  

5.   Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są dostarczać następujące rodzaje odpadów:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia;  

2)   odpady budowlane i   remontowe;  

3)   zużyte opony;  

4)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny;  

5)   zużyte baterie i   akumulatory;  

6)   opakowania po środkach ochrony roślin i   nawozach;  

7)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

8)   odpady biodegradowalne (odpady kuchenne i   zielone z   pielęgnacji ogrodów, pampersy, zatłuszczony i   mokry papier, opakowania wielomateriałowe).  

6.   Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów:  

1)   papier i   tekturę (opakowania z   papieru i   tektury, czasopisma, gazety, kartony posokach);  

2)   metal w   tym opakowania ze stali i   aluminium;  

3)   tworzywa sztuczne (butelki po napojach, opakowania po art. spożywczych, opakowania po chemii gospodarczej, folia opakowaniowa, opakowania po chemii samochodowej, połamane skrzynki i   meble ogrodowe, zabawki bez częścimetalowych);  

4)   szkło (butelki, słoiki, szyby okienne);  

5)   popiół z   palenisk domowych;  

6)   zmieszane odpady komunalne.  

7.   Dopuszcza się selektywne zbieranie i   odzysk odpadów biodegradowalnych w   przydomowych kompostownikach spełniających wymagania wynikające z   odrębnych przepisów.  

8.   Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się:  

1)   zmieszanych odpadów komunalnych – 1   raz w   miesiącu zgodnie z   harmonogramem;  

2)   selektywnie zebranych surowców wtórnych – 1   raz w   miesiącu zgodnie z   harmonogramem;  

3)   popiołu z   palenisk domowych – 1   raz w   miesiącu w   okresie od 1   października do 30 kwietnia każdego roku.  

9.   Odbiór odpadów komunalnych wyszczególnionych w   ust. 3   pkt 1   i 2   od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, będzie odbywał się w   terminach wynikających ze złożonej deklaracji, jednak nie rzadziej niż raz w   miesiącu.  

10.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą dostarczać odpady wyszczególnione w   ust. 5   do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

11.   Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości w   części zamieszkałej a   w części niezamieszkałej będzie odbywał się tak jak dla nieruchomości zamieszkałych określonych w   ust. 8.  

12.   Odpady niebezpieczne, a   w szczególności: akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach chemicznych nie mogą być składowane razem z   innymi odpadami komunalnymi i   winny być przekazane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

13.   Odpady przemysłowe i   medyczne podlegają oddzielnemu składowaniu, usuwaniu i   unieszkodliwianiu według zasad i   wymogów określonych w   przepisach ustawy o   odpadach oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z   dnia 30 lipca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu postepowania z   odpadami medycznymi (Dz.U. Nr 139 poz. 940).  

14.   Postępowanie z   odpadami takimi jak: pojazdy wycofane z   eksploatacji, oleje odpadowe oraz materiały zawierające azbest, winno być zgodne z   obowiązującymi przepisami, w   sposób umożliwiający ich odzysk lub prawidłowe unieszkodliwianie.  

15.   Zabrania się spalania odpadów komunalnych.  

16.   Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe winny być opróżniane w   miarę potrzeb po ich każdorazowym napełnieniu. W   przypadku nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej częstotliwość wywozu określa się na podstawie wskazań wodomierza i   objętości zbiornika bezodpływowego, natomiast dla nieruchomości niewłączonych do sieci wodociągowej lub nieposiadających wodomierza częstotliwość wywozu określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, wynikających z   przepisów odrębnych i   objętości zbiornika bezodpływowego.  

17.   Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych do istniejącej kanalizacji sanitarnej i   deszczowej, gruntu, wód powierzchniowych i   podziemnych, rowów i   systemu drenarskiego.  

18.   Wywóz nieczystości ciekłych gromadzonych w   zbiornikach, prowadzą firmy wywozowe posiadające zezwolenie Wójta Gminy Buczkowice na prowadzenie tych usług.  

19.   Podmioty odbierające odpady komunalne i   nieczystości ciekłe są zobowiązane do:  

1)   przekazywania odpadów komunalnych selektywnie zebranych do instalacji regionalnej lub innej instalacji odzysku i   unieszkodliwiania odpadów zgodnie z   hierarchią postępowania z   odpadami;  

2)   przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych i   pozostałości z   sortowania do instalacji regionalnej;  

3)   przekazywania nieczystości ciekłych – na oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną, z   którą ma podpisaną umowę firma wywozowa.  

20.   Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej i   posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych z   terenu Gminy Buczkowice znajduje się w   Referacie Budownictwa i   Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Buczkowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.  

Rozdział 5
Wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

1.   Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 w   gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:  

1)   objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;  

2)   objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;  

3)   ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;  

4)   ograniczenie przekazywanych do składowania odpadów komunalnych;  

5)   osiągnięcie poziomu odzysku i   recyklingu odpadów takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i   szkło z   gospodarstw domowych;  

6)   osiągnięcie poziomu odzysku i   recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i   rozbiórkowych.  

2.   Inne wymagania wynikające z   Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami:  

1)   prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;  

2)   podmioty prowadzące działalność w   zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są do informowania właścicieli nieruchomości o   obowiązku selektywnego zbierania odpadów oraz do prowadzenia rejestrów ilości i   rodzajów odbieranych odpadów komunalnych od poszczególnych właścicieli nieruchomości;  

3)   miejscem przetwarzania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Buczkowice jest regionalna instalacja prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w   Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315d.  

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są w   szczególności do:  

1)   opiekowania się zwierzętami i   nieporzucania ich;  

2)   zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

3)   regularnych szczepień ochronnych zwierząt domowych;  

4)   prowadzenia psa w   miejscach publicznych na smyczy, a   psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i   w kagańcu;  

5)   przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt domowych na tereny takie jak: place zabaw, targowiska, cmentarze i   obiekty użyteczności publicznej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów przewodników;  

6)   usuwania nieczystości zwierzęcych z   miejsc publicznych, a   w szczególności z   jezdni asfaltowych, chodników, skwerów, placów, itp.;  

7)   usuwania padłych zwierząt;  

8)   uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną;  

9)   zgłoszenia odpowiedniemu organowi faktu posiadania zwierzęcia uważanego za rzadko występujące lub zagrożone całkowitym wyginięciem.  

2.   Psy wykorzystywane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza teren pilnowanego obiektu, a   obiekt powinien posiadać odpowiednią tabliczkę informacyjną oraz winien być wyposażony w   urządzenie umożliwiające kontakt z   właścicielem (dzwonek, domofon).  

3.   Właściciele zwierząt domowych mają obowiązek zgłaszania wszelkich zachorowań, podejrzeń  
o zachorowanie na choroby zakaźne i   zgonów zwierząt podejrzanych o   chorobę zakaźną  
– do zakładów weterynaryjnych.  

4.   Wszystkie bezpańskie psy i   koty będą wyłapywane i   umieszczane w   schronisku dla bezdomnych zwierząt.  

Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, a   także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i   działek rolnych w   pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W   tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:  

1)   zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a   w szczególności w   miejscu składowania obornika i   pasz;  

2)   corocznej dezynfekcji wnętrz budynków inwentarskich;  

3)   zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości;  

4)   zwalczania much i   gryzoni;  

5)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, niepowodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

6)   przekazywania padłych zwierząt gospodarskich do punktów utylizacji zwierząt.  

Rozdział 8
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  
i terminów jej przeprowadzania  

1.   Deratyzację przeprowadzają właściciele nieruchomości, którzy pokrywają wszystkie koszty z   nią związane.  

2.   Deratyzację przeprowadza się w   przypadku pojawienia się gryzoni lub pogarszania się stanu sanitarno-epidemiologicznego w   porozumieniu z   Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.  

3.   Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w   granicach administracyjnych gminy, a   w szczególności tereny:  

1)   nieruchomości obejmujących obiekty użyteczności publicznej;  

2)   zakładów produkujących żywność;  

3)   zabudowań gospodarskich.  

4.   Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą wiosną w   terminie od 1   do 15 kwietnia i   jesienią od 1   do 15 października każdego roku.  

5.   Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w   obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »