| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/415/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391); art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz.1172), w związku z uchwałą nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego" po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy, Rada Miasta Knurów uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów o treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

2)odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

3)odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

4)odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z rozbiórek, remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do organów administracji budowlano - architektonicznej;

5)odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

6)selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to sposób zbierania określony w art. 3 ust.3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

7)pojemnikach służących do zbierania odpadów - należy przez to rozumieć także worki o kolorystyce przyjętej dla poszczególnego rodzaju odpadu;

8)właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391);

9)zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę określoną w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.);

10)zabudowie wielorodzinnej – zabudowa na którą składają się budynki wielorodzinne nie spełniające definicji budynku jednorodzinnego określonej w punkcie 9;

11)nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, obiekty i tereny użytku publicznego, ogródki działkowe, garaże, cmentarze, targowiska itp;

12)nieruchomościach użytku publicznego - rozumie się przez to miejsca służące zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji, edukacji itp.;

13)nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego przebywania osób w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;

14)zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);

15)zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.);

16)punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK - należy przez to rozumieć miejsce bezpłatnego przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpłatnego od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych następujących odpadów komunalnych:

a) chemikaliów,

b) zużytych baterii i akumulatorów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) zużytych opon,

g) odpadów zielonych.

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz godzin otwarcia PSZOK-a będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do odbioru na zasadach określonych niniejszym Regulaminem następujących odpadów komunalnych:

1)papieru i tektury,

2)szkła,

3)tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

4)odpadów ulegających biodegradacji,

5)przeterminowanych leków,

6)chemikaliów,

7)zużytych baterii i akumulatorów,

8)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

10)odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

11)zużytych opon,

12)odpadów zielonych,

13)pozostałych odpadów niewymienionych powyżej.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego pozbywania się odpadów poprzez:

1)zbieranie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 oraz 10, 12 i 13 poprzez odrębne ich umieszczanie w pojemnikach których rodzaj został określony w Rozdziale 3. Szczegółowy sposób pozbywania się odpadów został określony w Rozdziale 4;

2)przekazywanie wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 pkt 6-9 i 11 podczas okresowej zbiórki odpadów zgodnie z ogłoszonym harmonogramem lub dostarczenie odpadów do PSZOK-a. Szczegółowy sposób pozbywania się odpadów został określony w Rozdziale 4;

3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość i odpowiedni rodzaj pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych;

§ 4. Odbierający odpady od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do odbioru zebranych selektywnie odpadów komunalnych w sposób gwarantujący ich niezmieszanie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale 4.

§ 5. 1. Na nieruchomości zabudowanej kompleksami garaży, z których każdy stanowi odrębną własność a ich właściciele są współużytkownikami wieczystymi gruntu lub dzierżawcami, obowiązek utrzymania porządku i czystości należy do Zarządcy a w przypadku jego braku do każdego właściciela poszczególnego garażu.  W przypadku umowy najmu garażu obowiązek spoczywa na Zarządcy nieruchomości.

2. Właściciele lub Zarządcy garaży zobowiązani są do zbierania odpadów powstałych w związku z użytkowaniem pomieszczenia garażu i eksploatacją pojazdów. Odpady powinny być zbierane z podziałem na:

1)odpady niebezpieczne;

2)pozostałe odpady komunalne.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

§ 6. 1. Uprzątanie błota, śniegu i lodu powinno być w miarę możliwości realizowane niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb w sposób niepowodujący zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać w miejscach utwardzonych, wyposażonych w osadnik i podłączonych do kanalizacji lub wyposażonych w zbiornik bezodpływowy. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją na terenie nieruchomości, pod warunkiem że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują emisji zanieczyszczeń do środowiska.

3. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

4. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych winna uwzględniać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz zapewniać ich nieprzepełnianie się.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1)kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 litrów;

2)pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o minimalnej pojemności 110 litrów;

3)pojemniki przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe o minimalnej pojemności 1,1 m3lub "big bagi".

3. Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników na odpady gromadzone selektywnie:

1)kolor niebieski – na papier;

2)kolor zielony – na szkło;

3)kolor żółty – na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;

4)kolor brązowy – na odpady biodegradowalne i zielone;

5)kolor czarny - pozostałe odpady niewymienione wyżej.

4.               Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie przeźroczystych worków polietylenowych, odpornych na rozerwanie o minimalnej pojemności 35 litrów, w kolorystyce określonej w ust. 3.

5. Przyjmuje się na podstawie przeprowadzonych badań składu morfologicznego i frakcyjnego strumieni odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Knurów, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca wynosi 90 litrów na miesiąc przy uwzględnieniu wzrostu ilości odbieranych odpadów w początkowym okresie działania systemu gospodarki odpadami ustala się następującą minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów, o konstrukcji o której mowa w § 10 ust.2 pkt 4;

2)właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do ilości powstających odpadów i częstotliwości ich wywozu;

3)zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości ich wywozu.

6. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogrodami działkowymi itp., zobowiązani są dostosować ilość i wielkość pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów i następujące tygodniowe wskaźniki ich wytwarzania:

1)dla lokali handlowych lub usługowych - 50 litrów na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal;

2)dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal;

3)w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych oraz pozostałych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem kosza ulicznego na odpady;

4)dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła, zakładów wytwórczych, działalności gospodarczej - 10 litrów na jednego zatrudnionego pracownika;

5)dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko;

6)dla ogródków działkowych – 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5 litrów poza tym okresem;

7)dla budynków użytku publicznego, poza wymienionymi niżej - 2 litry na każdego pracownika;

8)dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

9)dla żłobków i przedszkoli – 3 litry na każde dziecko i pracownika.

7. Miejsca publiczne takie jak ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, skwery, zieleńce, parki właściciel nieruchomości obowiązkowo wyposaża w kosze uliczne.

8. Kosze uliczne należy utrzymywać na bieżąco w dobrym stanie technicznym i porządkowym oraz poddawać okresowej dezynfekcji.

9. Miejsca imprez masowych są wyposażane w pojemnik o pojemności 110 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

2. W przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca na pojemniki na terenie własnej nieruchomości właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia takiego miejsca na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do posesji, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów, na jeden dzień przed terminem odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez podmiot działający na podstawie umowy z gminą, lub dostarczenie do PSZOK-a.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1)pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2)udostępnienia pojemników do zbierania odpadów, zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni na czas odbioru;

3)utrzymywania pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie;

4)zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki na odpady które powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie przy użyciu mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

§ 11. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie i odpady pozostałe powinny być przekazywane z terenu nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1)w zabudowie jednorodzinnej:

a) selektywnie zebrane odpady komunalne są odbierane nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

b) odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) pozostałe odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

d) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada odbierane są w workach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do PSZOK-a,

2)w zabudowie wielorodzinnej:

a) selektywnie zebrane odpady komunalne są odbierane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady biodegradowalne są odbierane nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

c) pozostałe odpady komunalne są odbierane nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,

d) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada odbierane są w workach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do PSZOK-a,

3)niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, w tym:

a) z terenów i obiektów użytku publicznego nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie:

b) lokali gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) ogrodów działkowych i cmentarzy usuwanie odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników,

d) kosze uliczne w zależności od miejsca usytuowania muszą być opróżniane z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego i czystości w okolicy ustawienia koszy, nie dopuszczając do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na ziemię.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, są odbierane raz w roku w systemie objazdowym według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje o terminach zbiórki podaje do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl,, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych. Odpady można także dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-a.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach lub big bagach. Mieszkaniec we własnym zakresie zaopatruje się w pojemnik jak i dostarcza odpady do PSZOK-a. Natomiast gruz powstały w wyniku drobnych napraw do 25 l może być umieszczany w pojemniku w kolorze czarnym na odpady pozostałe.

5. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny jest odbierany raz w roku w systemie objazdowym do przeznaczonego do tego celu samochodu według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje o terminach zbiórki podaje do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych. Odpady można także dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK-a lub przekazać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

6. Odpady niebezpieczne dostarczane są do PSZOK-a lub pojemników zlokalizowanych na terenie miasta, w tym:

a) przeterminowane leki do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach, które przystąpiły do zbiórki i których adresy są dostępne na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl,

b) zużyte baterie do specjalnych pojemników w punktach handlowych lub placówkach oświatowych,

c) pozostałe odpady niebezpieczne, w tym chemikalia takie jak farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i akumulatory do PSZOK-a.

§ 12. Odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej osoby fizyczne mogą zbierać we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach. Kompostownie te nie mogą powodować uciążliwości dla otoczenia.

§ 13. Właściciele nieruchomości na terenie których są organizowane imprezy masowe są zobowiązani do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i toalet przenośnych, zgodnie z §8 ust. 9, oraz do pozbycia się odpadów i nieczystości ciekłych poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu.

2. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego musi wynikać z jego pojemności i odpowiadać ilości zużytej wody w analogicznych okresach czasu, określonej na podstawie wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody wynikających z właściwych przepisów.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zlecenia złożonego przez właściciela nieruchomości, podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie, z którym podpisał umowę.

5. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do liczby mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w odrębnych przepisach.

6. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów.

2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

3. Gospodarowanie odpadami w oparciu o regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych.

4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

5. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt w warunkach nie powodujących zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

2. Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w nałożonym na pysku kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Nie wprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska.

5. Nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użytku publicznego i obsługi ludności w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów towarzyszących.

6. Natychmiastowe usuwanie, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na wejściach do budynków, klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów towarzyszących.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej, szeregowej i zwartej zabudowie jednorodzinnej.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia odpowiednich warunków bytowania zwierząt, zabezpieczając przed zagrożeniem i uciążliwością dla otoczenia i posesji sąsiednich.

3. Hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach ogrodów działkowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Ustala się obowiązek dwukrotnej w ciągu roku powszechnej deratyzacji na terenie obszaru całej gminy, poprzez zobowiązanie wszystkich właścicieli nieruchomości do jej przeprowadzania w następujących terminach:

1)od 1 kwietnia do 15 maja;

2)od 1 września do 15 października.

2. Obowiązek ten, w odniesieniu, do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

3. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji również w innych terminach.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem tych jej postanowień, które dotyczą punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które wchodzą w życie 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »