| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/416/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miasta Knurów
uchwala

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są powstałe na nieruchomościach zamieszkałych :

1) odpady z papieru i tektury,

2) odpady ze szkła,

3) odpady z tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) odpady zielone,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe,

7) pozostałe niewymienione wyżej odpady komunalne,

zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Knurów zwany dalej Regulaminem

- w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne są odbierane :

1) odpady z papieru i tektury,

2) odpady ze szkła,

3) odpady z tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych,

4) odpady ulegające biodegradacji,

5) pozostałe niewymienione wyżej odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 5 i pkt 6.

zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie

- w ilości odpowiadającej zadeklarowanej dla danej nieruchomości liczby pojemników lub worków o określonej pojemności.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Knurów, traktowane i odbierane są jako odpady zmieszane.

§ 3. 1. Odpady komunalne są odbierane z nieruchomości zgodnie z harmonogramem publikowanym przez gminę na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady są odbierane z następującą częstotliwością:

1) selektywnie zebrane odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc z zastrzeżeniem ust. 5

i § 4 ust. 1;

2) odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

3) pozostałe odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

4) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK-iem.

3. W zabudowie wielorodzinnej odpady są odbierane z następującą częstotliwością:

1) selektywnie zebrane odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4 ust. 1;

2) odpady biodegradowalne oraz pozostałe odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;

3) odpady zielone w okresie od 1 maja do 30 listopada nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć odpady we własnym zakresie do PSZOK-a.

4. Z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne odbiór odpadów jest realizowany nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

5. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 6 są odbierane z nieruchomości zamieszkałych jeden raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki podaje do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych.

§ 4. 1. Odpady zebrane selektywnie o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, z wyłączeniem przeterminowanych leków, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać do PSZOK-a, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza ustalonym harmonogramem odbioru z nieruchomości. Zbiórka przeterminowanych leków jest bezpłatnie prowadzona w aptekach.

2. Dostarczenie odpadów do PSZOK-a odbywa się we własnym zakresie.

3. Operator PSZOK-a może odmówić bezpłatnego przyjęcia odpadów w przypadku jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują na to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej, lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia PSZOK-a podaje do publicznej wiadomości gmina poprzez publikację na stronie internetowej www.knurow.pl i www.knurow.bip.info.pl, w prasie lokalnej oraz na tablicach informacyjnych.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Knurowa są przekazywane do instalacji odzysku, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów określonych w "Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", co pozwala zapewnić osiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami poszczególnych frakcji odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013r.

§ 9. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »