| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/298/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Lipie i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.  

§   2.   1.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i   stanowi:  

1)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 1   - 2   osoby:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

2)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 3   - 4   osób:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

3)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 5   - 6   osób:  

a)   jeden pojemniki o   pojemności 0,24 m 3 oraz jeden pojemnik o   pojemności 0,12   m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

4)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6   osób:  

a)   jak w   pkt 3) a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 , na każde kolejne 2   osoby lub jeden pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 na każde kolejne 4   osoby lub inny pojemnik o   pojemności nieprzekraczającej sumaryczną wielkość w   m 3 wyliczoną zgodnie z   powyższą zasadą,  

b)   jak w   pkt 3) b) oraz dodatkowo jeden worek 120 dm 3 z folii PEHD na każdą frakcję odpadów odbieranych w   selektywny sposób na każde kolejne 4   osoby,  

5)   dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:  

a)   pojemniki o   objętości 0,24 m 3 na rodzinę lub urządzenie o   pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i   pojemności 0,24 m 3 ,  

b)   dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny każdej frakcji: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła.  

2.   Ustala się, że ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców przez okres krótszy niż 30 dni (pobyty rekreacyjne, letniskowe, wypoczynkowe) wynosi od gospodarstwa domowego:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny:     makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki).  

3.   Worki 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego oraz szkła dostarczane będą bezpłatnie w   ilości określonej w   ust. 1   przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. W   kolejnych miesiącach, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w   ilości worków odebranych od tych nieruchomości.  

4.   Ponad limit określony w   ust. 1   pkt 1   - 5   i ust.2   właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą bezpłatnie oddawać zmieszane odpady komunalne w   workach z   folii PEHD o   pojemności 0,08 m 3 dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczania bezpłatnie worków na zmieszane odpady komunalne w   ilości odpowiadającej potrzebom nieruchomości.   Warunkiem bezpłatnego odbierania odpadów zmieszanych ponad limit określony w   ust. 1   i 2   uwarunkowane jest prowadzeniem skutecznej segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują.  

§   3.   1.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o   pojemności: 0,12 m 3 , 0,24 m 3 , 1,1 m 3 , 2,2 m 3 , 5,0 m 3 , 7,0 m 3 na zmieszane odpady komunalne.  

2.   Ilość pojemników dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego zmieszane odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu, uzależniona jest od:  

1)   w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa jeden pojemnik o   pojemności minimum 0,12 m 3 na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni handlowej,  

2)   w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o   pojemności minimum 0,12 m 3 na 1-4 pracowników.  

3.   Z nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1   odbiera się zbierane w   sposób selektywny: makulaturę, tworzywo sztuczne, szkło w   workach z   folii PEHD o   pojemności 120 dm 3 w   ilości po jednym worku dla frakcji od jednej nieruchomości. W   przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w   pojemniki określone w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Lipie.  

§   4.   Pojemniki do gromadzenia odpadów o   odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w   § 2   oraz § 3   wydzierżawiane są właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. Opłata za dzierżawę uwzględniona została w   stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w   odrębnej uchwale.  

§   5.   Zmieszane odpady komunalne oraz zbierane w   sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i   szkło odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.  

§   6.   1.   Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

2.   Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym:  

1)   papier i   tektura (20 01 01),  

2)   tworzywa sztuczne (20 10 39),  

3)   metale (20 01 40),  

4)   szkło (20 01 02),  

5)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),  

6)   wielkogabarytowe (20 03 07),  

7)   zużyte baterie i   akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),  

8)   zużyte opony (20 03 99),  

9)   przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),  

10)   popiół,  

11)   inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »