| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/298/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Lipie i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.  

§   2.   1.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i   stanowi:  

1)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 1   - 2   osoby:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

2)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 3   - 4   osób:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

3)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 5   - 6   osób:  

a)   jeden pojemniki o   pojemności 0,24 m 3 oraz jeden pojemnik o   pojemności 0,12   m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki),  

4)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6   osób:  

a)   jak w   pkt 3) a) oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 , na każde kolejne 2   osoby lub jeden pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 na każde kolejne 4   osoby lub inny pojemnik o   pojemności nieprzekraczającej sumaryczną wielkość w   m 3 wyliczoną zgodnie z   powyższą zasadą,  

b)   jak w   pkt 3) b) oraz dodatkowo jeden worek 120 dm 3 z folii PEHD na każdą frakcję odpadów odbieranych w   selektywny sposób na każde kolejne 4   osoby,  

5)   dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:  

a)   pojemniki o   objętości 0,24 m 3 na rodzinę lub urządzenie o   pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i   pojemności 0,24 m 3 ,  

b)   dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny każdej frakcji: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła.  

2.   Ustala się, że ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców przez okres krótszy niż 30 dni (pobyty rekreacyjne, letniskowe, wypoczynkowe) wynosi od gospodarstwa domowego:  

a)   jeden pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 ,  

b)   po jednym worku 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny:     makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3   worki).  

3.   Worki 120 dm 3 z folii PEHD na odbieranie w   sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego oraz szkła dostarczane będą bezpłatnie w   ilości określonej w   ust. 1   przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. W   kolejnych miesiącach, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w   ilości worków odebranych od tych nieruchomości.  

4.   Ponad limit określony w   ust. 1   pkt 1   - 5   i ust.2   właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą bezpłatnie oddawać zmieszane odpady komunalne w   workach z   folii PEHD o   pojemności 0,08 m 3 dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczania bezpłatnie worków na zmieszane odpady komunalne w   ilości odpowiadającej potrzebom nieruchomości.   Warunkiem bezpłatnego odbierania odpadów zmieszanych ponad limit określony w   ust. 1   i 2   uwarunkowane jest prowadzeniem skutecznej segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują.  

§   3.   1.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z   § 5   niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o   pojemności: 0,12 m 3 , 0,24 m 3 , 1,1 m 3 , 2,2 m 3 , 5,0 m 3 , 7,0 m 3 na zmieszane odpady komunalne.  

2.   Ilość pojemników dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego zmieszane odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu, uzależniona jest od:  

1)   w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa jeden pojemnik o   pojemności minimum 0,12 m 3 na każde rozpoczęte 20 m 2 powierzchni handlowej,  

2)   w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o   pojemności minimum 0,12 m 3 na 1-4 pracowników.  

3.   Z nieruchomości, o   których mowa w   ust. 1   odbiera się zbierane w   sposób selektywny: makulaturę, tworzywo sztuczne, szkło w   workach z   folii PEHD o   pojemności 120 dm 3 w   ilości po jednym worku dla frakcji od jednej nieruchomości. W   przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w   pojemniki określone w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Lipie.  

§   4.   Pojemniki do gromadzenia odpadów o   odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w   § 2   oraz § 3   wydzierżawiane są właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu. Opłata za dzierżawę uwzględniona została w   stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w   odrębnej uchwale.  

§   5.   Zmieszane odpady komunalne oraz zbierane w   sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i   szkło odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, nie rzadziej niż jeden raz w   miesiącu.  

§   6.   1.   Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie.  

2.   Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym:  

1)   papier i   tektura (20 01 01),  

2)   tworzywa sztuczne (20 10 39),  

3)   metale (20 01 40),  

4)   szkło (20 01 02),  

5)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),  

6)   wielkogabarytowe (20 03 07),  

7)   zużyte baterie i   akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),  

8)   zużyte opony (20 03 99),  

9)   przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),  

10)   popiół,  

11)   inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »