| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 531/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sosnowca i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) Odpady komunalne umieszczone w pojemniku opisanym jako „Odpady mokre” :

a) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- zabudowa jednorodzinna – minimum raz na dwa tygodnie,

- zabudowa wielorodzinna – minimum raz na tydzień.

b) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

- z budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – minimum raz na tydzień,

- z ulicznych punktów szybkiej konsumpcji –  minimum trzy razy w tygodniu,

- z punktów handlowych usytuowanych poza lokalem (w szczególności targowiska) – minimum trzy razy na tydzień,

- z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – minimum jeden raz na dwa tygodnie.

2) Odpady komunalne umieszczone w pojemniku opisanym jako „Odpady suche” :

a) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- zabudowa jednorodzinna – minimum raz na dwa tygodnie,

- zabudowa wielorodzinna – minimum raz na tydzień.

b) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – minimum raz na dwa tygodnie.

3) Odpady komunalne umieszczone w pojemniku opisanym jako „Szkło” :

a) W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

- zabudowa jednorodzinna – minimum raz na dwa miesiące,

- zabudowa wielorodzinna – minimum raz na miesiąc.

b) W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – minimum raz na dwa miesiące.

4) Zbierane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

- zabudowa jednorodzinna – minimum raz na kwartał,

- zabudowa wielorodzinna – minimum raz na tydzień.

2. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszystkie selektywnie zebrane rodzaje odpadów, wymienione w ust. 1 można także dodatkowo samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Odpady zielone, powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, które nie są kompostowane we własnym zakresie i wykorzystywane na własne potrzeby, należy samodzielnie dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmować je będzie w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku odpadów zielonych powstających w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie/umowę, zagospodarowanie odpadów należy do obowiązków firmy.

4. Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów można na bieżąco i nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zorganizowanego na terenie gminy Sosnowiec, przy użyciu własnego środka transportu w ilości do 2 m3jednorazowo.

5. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości, na        których zamieszkują mieszkańcy, mogą także samodzielnie w ramach uiszczanej  opłaty dostarczać       dodatkowo poza ustalonym harmonogramem: zużyte baterie i akumulatory,  odpady niebezpieczne,        leki i chemikalia.

6. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany zostanie na terenie      Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów przy ul.Grenadierów i będzie świadczyć usługi według      ustalonego harmonogramu godzin pracy, zamieszczanego na miejskiej stronie internetowej www.sosnowiec.pl .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) na miejskiej stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl,

2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »