| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/247/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wręczyca Wielka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczaną przez właścicieli nieruchomości.

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 5 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem ust. 2, uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 3 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

b) po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki),

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 lub więcej osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3,

b) po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła (razem 3 worki),

3) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

a) pojemniki o objętości 0,24 m3na rodzinę lub urządzenie o pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i pojemności 0,24 m3,

b) dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny każdej frakcji: makulatury, tworzywa sztucznego, szkła.

2. Worki 120 dm3z folii PEHD na odbieranie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego oraz szkła dostarczane będą bezpłatnie w ilości określonej w ust. 1 oraz § 3 ust. 3 przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu. W kolejnych miesiącach, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w ilości worków odebranych od tych nieruchomości.

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 5 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 1,1 m3, 2,2 m3, 5,0 m3, 7,0 m3na zmieszane odpady komunalne.

2. Ilość pojemników dostarczanych przez przedsiębiorcę odbierającego zmieszane odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu, uzależniona jest od:

1) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa pojemnik o pojemności minimum 0,12 m3, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją, o której mowa w odrębnej uchwale.

2) w przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o pojemności minimum 0,12 m3na 1-4 pracowników, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją, o której mowa w odrębnej uchwale.

3) z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 odbiera się zbierane w sposób selektywny: makulaturę, tworzywo sztuczne, szkło w workach z folii PEHD o pojemności 120 dm3w ilości po jednym worku dla frakcji od jednej nieruchomości. W przypadku większej ilości odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w dodatkowe pojemniki do gromadzenia zbieranych w sposób selektywny: makulaturę, tworzywo sztuczne i szkło.

§ 4. Pojemniki do gromadzenia odpadów o odpowiedniej pojemności oraz liczbie określonej w § 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 wydzierżawiane są właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu. Opłata za dzierżawę uwzględniona została w stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w odrębnej uchwale.

§ 5. Zmieszane odpady komunalne oraz zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne i szkło odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 6. 1. Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzone będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

2. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier i tektura (20 01 01),

2) tworzywa sztuczne (20 10 39),

3) metale (20 01 40),

4) szkło (20 01 02),

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36),

6) wielkogabarytowe (20 03 07),

7) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

8) zużyte opony (20 03 99),

9) przeterminowane lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32),

10) popiół,

11) odpady biodegradowalne,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest,

13) inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »