| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
u c h w a l a:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w ust. 1:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) jednostki wojskowe,

b) placówki opieki zdrowotnej,

c) domy spokojnej starości,

d) domy dziecka,

e) zakłady karne,

f) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

g) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;

3) kopia faktury za zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej.

§ 2.

1) Deklaracja, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim w terminie:

a) do 15 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji.

§ 3.

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/212/12
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY [1]

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; deklarację należy wypełnić drukowanymi literami

A. Obowiązek złożenia deklaracji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8 , 42-610 Miasteczko Śląskie

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Termin składania:

Pierwszy termin składania deklaracji do 15 kwietnia 2013 r.
lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania po 15 kwietna 2013 r.
Termin składania zmian w deklaracji: 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

A. 1. Cel złożenia deklaracji.
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja

□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
data zmiany [2] ….................................

B. Składający deklarację.
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Najemca, dzierżawca

Zarządca nieruchomości

Inny

C. Dane identyfikacyjne.

C. 1. Osoba Fizyczna.

Nazwisko:

Imiona:

Nazwisko rodowe:

Data urodzenia:

Imię ojca:

Imię matki:

PESEL:

Adres korespondencyjny:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

C. 2. Pozostałe podmioty.

Nazwa podmiotu:

Nr KRS/NIP:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres do korespondencji:D. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja [3] .

Miasto:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

Nr działki (w przypadku nie nadania nr domu):

E. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D: ...................

F. Gospodarka odpadami.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.

1. Odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny [4] :
TAK
NIE

2. Odpady ulegające biodegradacji będą składowane w przydomowym kompostowniku/wykorzystywane we własnym zakresie:
TAK
NIE

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G.1. Stawka opłaty określona w Uchwale Nr …........ Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim [5]


.....…......zł/mieszkańca/miesiąc

G.2. Liczba mieszkańców nieruchomości wskazanych w części E

.........................................................

G.3. Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. G.1. należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców z poz. G.2.)
.............................................. zł

G.4. Kwartalna kwota do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwotę z poz. G.3. należy pomnożyć przez liczbę 3) [6]
.............................................. zł

H. Oświadczenie i podpis składającego deklarację.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Świadomy praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391), własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych złożonych w niniejszej deklaracji.(miejscowość i data) (czytelny podpis)

I. Adnotacje organu.

POUCZENIE

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3A ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 z późn. zm.).

2. W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

OBJAŚNIENIE:

[1] W odniesieniu do nieruchomości wielolokalowych i wielorodzinnych deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością

[2] W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie nową deklarację w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w najbliższym okresie rozliczeniowym.

[3] Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację (w przypadku nieruchomości wielolokalowych na każdy blok oddzielnie).

[4] Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli; w przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

[5] W przypadku gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany) należy wybrać opłatę podstawową, a przy wyborze selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy wybrać opłatę obniżoną.

[6] Opłatę należy wpłacać w odstępach kwartalnych za trzy kolejne miesiące w terminach: do 31 stycznia za I kwartał, do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał, do 31 października za IV kwartał na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk


Uzasadnienie

              Zgodnie z art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. z 2012, poz. 391) gmina uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

              Uchwała zawiera informacje o:

1) terminie i miejscu składania deklaracji,

2) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania,

3) pouczenie.

             

W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej złożonej przez właściciela nieruchomości na podstawie art. 6n ust. 2 rada gminy może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w składanej deklaracji m.in. np. stałą nieobecności mieszkańca:

1. Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

1) jednostki wojskowe,

2) placówki opieki zdrowotnej,

3) domy spokojnej starości,

4) domy dziecka,

5) zakłady karne,

6) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc,

7) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

2. Dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie.

3. Kopia faktury za zużycie wody na nieruchomości zamieszkałej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »