| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.4 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych( Dz. U. Z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Kłobucku Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku, na terenie Gminy Popów zwane dalej regulaminem.  

§ 2.  

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Popów.  

§ 3.  

Ilekroć w   dalszej części jest mowa o:  

1.   Gminie - rozumie się przez to Gminę Popów;  

2.   harmonogram - harmonogram odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości sporządzony przez uprawniony podmiot i   przekazany do właścicieli nieruchomości z   podaniem dat odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.  

3.   innym przedsiębiorcy - rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne i   osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7   ustawy, jak również podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, o   którym mowa w   art. 9b ust. 2   ustawy;  

4.   niesegregowanych odpadach - rozumie się przez to zmieszane odpady komunalne;  

5.   odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach;  

6.   odpadach komunalnych segregowanych - rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny zgodnie z   przepisami regulaminu;  

7.   odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, o   których mowa. w   art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach;  

8.   odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, o   których mowa w   art. 3   ust 3   pkt. 7   ustawy o   odpadach;  

9.   odpadach zielonych - odpady o   których mowa w   art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy o   odpadach;  

10.   punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to punkt, o   którym mowa w   art. 3   ust. 2   pkt 6   ustawy;  

11.   ustawie o   odpadach - rozumie się przez to ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach;  

12.   uprawnionym podmiocie - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z   Gminą;  

13.   ustawie - rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminie;  

14.   Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Popów;  

15.   zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespól takich budynków wraz z   przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w   nich osób budynkami garażowymi i   gospodarczymi;  

16.   zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający co najmniej 4   lokale mieszkalne lub zespół takich budynków  

Rozdział 2.
WYMAGANIA W   ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

§ 4.  

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku w   szczególności poprzez:  

1.   wyznaczenie miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne przeznaczonego na lokalizację pojemników na odpady w   sposób zapewniający łatwy do nich dostęp i   niestwarzający niedogodności dla sąsiadów i   użytkowników dróg, a   w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości zapewnienie usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z   jej właścicielem;  

2.   utrzymywanie na terenie nieruchomości należytego stanu sanitarno -higienicznego;  

§ 5.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez:  

1)   zbiórkę w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i   workach następujących frakcji odpadów:  

a)   papieru i   tektury;  

b)   tworzywa sztucznego, w   tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i   metal;  

c)   szkła;  

d)   odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w   tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;  

2)   zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:  

a)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych;  

b)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego;  

c)   przeterminowanych leków i   chemikaliów;  

d)   zużytych baterii i   akumulatorów;  

e)   odpadów budowlano - remontowych i   rozbiórkowych;  

f)   zużytych opon;  

2.   W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w   ust. 1   pkt 1   litera a   – d zgodnie z   opisem na pojemniku lub worku.  

3.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów nie-segregowanych oraz zebranych selektywnie, o   których mowa w   ust.1 pkt 1   litera a   - d uprawnionemu podmiotowi z   częstotliwością ustaloną w   niniejszym regulaminie.  

§ 6.  

1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i   lodu wzdłuż chodników położonych przy nieruchomości służących do użytku publicznego.  

2.   Lód i   śnieg niemożliwy do usunięcia i   zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w   celu zlikwidowania jego śliskości, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.  

3.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek bezzwłocznego usuwania błota, śniegu i   lodu z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

Rozdział 3.
MYCIE l NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH  

§ 7.  

1.   Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w   miejscach, które nie są przeznaczone do tego celu, w   szczególności, jeśli mycie powoduje zanieczyszczenie miejsc publicznych.  

2.   Doraźne naprawy i   regulacja pojazdów mechanicznych, związane z   ich bieżącą eksploatacją, mogą być wykonywane na utwardzonym podłożu. Powstałe przy tych czynnościach odpady należy usuwać w   sposób zgodny z   obowiązującym w   gminie systemem zbierania odpadów.  

3.   Czynności, o   których mowa w   ust. 2   nie mogą powodować skażenia powierzchni ziemi lub wód podziemnych oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

4.   Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzić pod warunkiem, że powstające przy tym ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.  

5.   Na gminnych terenach użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw, regulacji i   mycia pojazdów mechanicznych.  

Rozdział 4.
RODZAJE I   MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW l WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

§ 8.  

1.   Odpady komunalne należy zbierać w   pojemnikach lub workach.  

2.   Worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, o   odpowiedniej kolorystyce zgodnej z   § 15, udostępnia uprawniony podmiot.  

§ 9.  

1.   Ustala się następujące rodzaje pojemników i   worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:  

1)   pojemniki na odpady o   pojemności 60 l;  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności 120 l;  

3)   pojemniki na odpady o   pojemności 240 l;  

4)   pojemniki na odpady o   pojemności 1100 l;  

5)   pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o   pojemności od. 5   m3 do 10 m3;  

6)   worki wykonane z   folii polietylenowej przezroczyste w   odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z   § 15 o   rozmiarach 60 l, 90 l, i   120 I;  

7)   kosze uliczne o   pojemności od 20 l do 70 l;  

2.   Pojemniki na odpady komunalne lokalizuje się w   obrębie nieruchomości, której służą.  

3.   Pojemniki na odpady komunalne poddaje się czyszczeniu i   dezynfekcji, nie rzadziej niż raz na 6   miesięcy, konserwacji nie rzadziej niż raz na rok i   naprawie ilekroć zaistnieje taka potrzeba.  

§ 10.  

Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, jeżeli z   takiego pojemnika korzysta:  

1.   1 do 3   osób - w   rozmiarze 60 l;  

2.   4 do 6   osób - w   rozmiarze 120 l;  

3.   7 do 12 osób - w   rozmiarze 240 l;  

4.   powyżej 12 osób - pojemnik 240 l oraz dodatkowy pojemnik o   odpowiedniej pojemności obliczonej zgodnie z   normami określonymi w   punktach 1-3.  

§ 11.  

Ustala się dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, wymienionych w   § 5   ust.1 pkt 1   litera a   - d:  

1.   1 do 3   osób w   rozmiarze 60 l;  

2.   od 4   do 6   osób - w   rozmiarze 90 l;  

3.   powyżej 6   osób - w   rozmiarze 120 l.  

§ 12.  

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, o   których mowa w   art. 2   ust. 3   ustawy, oraz w   przypadku nieruchomości zabudowanych innego rodzaju budynkami wielolokalowymi, jeśli w   budynkach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów wymaganą dla całej nieruchomości oblicza się jako iloczyn liczby osób zamieszkujących w   budynku lub budynkach zlokalizowanych na terenie nieruchomości i   pojemności 20l.  

§ 13.  

1.   Selektywne zbieranie odpadów komunalnych może być realizowane z   zastosowaniem:  

1)   worków,  

2)   pojemników.  

2.   Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych w   § 5   ust. 1   pkt 1   litera a   - d, z   terenu nieruchomości zabudowanych budynkami, o   których mowa w   § 12 wynoszącą 60 l.  

3.   W przypadku zastosowania pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w   zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów ustawia się w   formie tzw. gniazd w   miejscu swobodnie dostępnym dla osób zamieszkujących na nieruchomości, z   zachowaniem odrębności zbierania odpadów należących do określonej grupy frakcji, zgodnie § 15.  

§ 14.  

Ustala się dla nieruchomości użyteczności publicznej następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych odpadów:  

1.   10 l – na każdą osobę zatrudnioną w   biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i   gabinetach lekarskich,  

2.   10 l – na każde miejsce dla konsumenta i   zatrudnioną osobę, dla restauracji, baru,  

3.   30 l – na osobę zatrudnioną dla sklepów i   punktów usługowych,  

4.   2 l - na każdego ucznia i   pracownika dla przedszkoli i   szkół wszelkiego typu,  

5.   0,5 l - dla cmentarzy na jeden grobowiec.  

§ 15.  

1.   Z zastrzeżeniem ust. 3   do 5   do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się odpowiednio opisane barwne pojemniki lub worki w   następujących kolorach:  

1)   NIEBIESKI z   przeznaczeniem na papier i   tekturę;  

2)   ŻÓŁTY z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i   opakowania wielomateriałowe;  

3)   BIAŁY z   przeznaczeniem na szkło;  

4)   BRĄZOWY z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;  

2.   Do zbierania niesegregowanych odpadów stosuje się pojemniki lub worki w   kolorze CZARNYM.  

3.   W pojemnikach i   workach, o   których mowa w   ust. 1   pkt 1   nie można zbierać:  

1)   kalki technicznej;  

2)   opakowań z   zawartością np. żywnością, cementem;  

3)   prospektów, foliowanych i   lakierowanych katalogów.  

4.   W pojemnikach i   workach, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2   nie można zbierać:  

1)   tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;  

2)   opakowań i   butelek, po olejach i   smarach, puszek i   pojemników po farbach i   lakierach;  

3)   opakowań po środkach chwastobójczych i   owadobójczych.  

5.   W pojemnikach i   workach, o   których mowa w   ust. 1   pkt 3   nie można zbierać:  

1)   ceramiki (porcelana, talerze, doniczki);  

2)   luster;  

3)   szklanych opakowań farmaceutycznych i   chemicznych z   pozostałościami zawartości;  

4)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);  

5)   szyb samochodowych.  

6.   W pojemnikach i   workach, o   których mowa w   ust. 1   pkt 4   nie można zbierać papieru i   tektury, a   także gałęzi pochodzących z   pielęgnacji drzew i   krzewów.  

7.   Odpady komunalne posegregowane w   sposób niezgodny z   regulaminem będą traktowane jako odpady zmieszane.  

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I   SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I   NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

§ 16.  

1.   Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych, oraz odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1   litera a   – d zebranych w   sposób selektywny z   terenu nieruchomości zamieszkałych 1   raz w   miesiącu.  

2.   Uprawniony podmiot odbiera odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny 2   razy w   roku wiosną i   jesienią. Odpady te należy gromadzić w   wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości.  

3.   Odpady, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 2   litera a   - f odbierane będą w   gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów. Właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć te odpady na własny koszt do gminnego punktu.  

4.   Wywóz odpadów stałych z   koszy ustawionych przy drogach publicznych powinien odbywać się z   częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż 1   raz w   miesiącu.  

5.   Wywóz odpadów stałych z   pojemników służących do zbierania odpadów znajdujących się na terenie cmentarzy powinien odbywać się niezwłocznie po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż 1   raz na dwa miesiące.  

6.   Wywóz odpadów komunalnych z   nieruchomości wymienionych w   § 14 z   zastrzeżeniem punktu 5   powinien odbywać się co najmniej 1   raz na miesiąc.  

§ 17.  

1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości z   częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Odpady, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1   litera a   - d właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać w   pojemnikach i   workach zgodnych z   § 15. Odpady, o   których mowa w   zdaniu poprzednim odbiera uprawniony podmiot.  

3.   W zabudowie jednorodzinnej pojemniki i   worki powinny być usytuowane w   obrębie nieruchomości, a   w dniu odbioru odpadów, zgodnie z   harmonogramem, należy je wystawić przed nieruchomość w   sposób umożliwiający ich odbiór przez uprawniony podmiot z   zastrzeżeniem, iż nie mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub utrudniać ruchu pieszego i   samochodowego.  

4.   W zabudowie wielorodzinnej odpady należy gromadzić w   miejscu do tego wyznaczonym, zapewniającym ich przechowywanie do czasu odbioru przez uprawniony podmiot. Miejsce to powinno być ogrodzone, bez możliwości dostępu osób postronnych.  

5.   Jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, opróżnione opakowania należy trwale zgnieść przed włożeniem do worka lub pojemnika.  

6.   Selektywnie zebrane odpady przekazuje się uprawnionemu podmiotowi w   dostarczonych przez niego workach lub pojemnikach, zgodnych z   § 15, z   nadrukiem zawierającym kod paskowy w   jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości. Przed przekazaniem uprawnionemu podmiotowi worek należy zamknąć.  

7.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe umieszcza się w   odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady lub dostarcza się do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.  

8.   Przeterminowane leki należy przekazywać do wyznaczonej apteki, której dane adresowe znajdują się na strome internetowej Gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

9.   Odpady zielone z   nieruchomości zamieszkałych przekazuje się do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z   zastrzeżeniem § 21.  

§ 18.  

Na terenie Gminy Popów, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i   porządku, zabrania się:  

1.   spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków, a   także w   pojemnikach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z   drewna takich jak trociny, wióry, ścinki a   także korka, kory, papieru i   tektury pod warunkiem, że odpady te nie zawierają substancji niebezpiecznych, impregnatów i   folii;  

2.   umieszczania w   pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z   nieruchomości zamieszkałych odpadów pochodzących z   działalności gospodarczej  

3.   pozbywania się odpadów komunalnych pochodzących z   nieruchomości zamieszkałych oraz z   innych nieruchomości, poprzez ich wyrzucanie do koszy ulicznych lub pojemników innych właścicieli;  

4.   wrzucania do pojemników na odpady komunalne substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu lub wlewania substancji ciekłych;  

5.   zbierania w   pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne odpadów medycznych i   weterynaryjnych powstających w   związku z   prowadzoną na terenie nieruchomości działalnością w   zakresie usług medycznych i   weterynaryjnych. Szczegółowe zasady postępowania z   tymi odpadami określają przepisy odrębne.  

§ 19.  

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązany jest do;  

1.   wyposażenia nieruchomości w   odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do zbierania odpadów komunalnych;  

2.   skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych do nieruchomości odpadami powstającymi w   związku z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§ 20.  

1.   Właścicielem nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny z   częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie warunków sanitarnych, jednak nie rzadziej niż 1   raz na 3   miesiące.  

2.   Częstotliwość, opróżniania osadów ściekowych z   przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z   instrukcji ich eksploatacji.  

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z   WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

§ 21.  

W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się, z   zastrzeżeniem przepisów odrębnych, prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i   na własne potrzeby a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy je dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo umieszczać w   przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach, o   kolorystyce zgodnej z   § 15, a   następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi.  

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE  

§ 22.  

1.   Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w   szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. Pozostawienie psa bez stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie w   przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym. Dopuszcza się pozostawanie psa na terenie nieruchomości w   warunkach umożliwiających swobodę przemieszczania się o   ile teren nieruchomości po którym zwierze może się przemieszczać jest należycie ogrodzony uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i   wykluczający dostęp osób trzecich. Nieruchomość należy oznaczyć tablicą ostrzegawczą umieszczoną w   widocznym miejscu przy wejściu na nieruchomość i   wyposażyć w   urządzenie przywołujące użytkownika nieruchomości np. dzwonek.  

3.   Wyprowadzanie psa w   miejsca publiczne wymaga stałego utrzymywania psa na smyczy. Pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w   inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec.  

4.   Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i   zabaw oraz piaskownic dla dzieci.  

5.   Nie należy wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice.  

6.   Przepis ust. 5   nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów - przewodników.  

7.   Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.  

8.   Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie.  

9.   Zwierzęta bezdomne, ślepe, mioty przeznaczone do uśpienia, a   także zwierzęta, którym ich właściciel nie jest w   stanie zapewnić opieki mogą być dostarczone do schroniska za odpłatnością.  

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE  

§ 23.  

1.   Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i   w budynkach do tego przeznaczonych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   szczególności prawa budowlanego, sanitarnymi i   o ochronie zwierząt.  

2.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:  

1)   wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i   nieczystości będą gromadzone i   usuwane zgodnie z   obowiązującymi przepisami i   nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

2)   hodowla nie będzie prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;  

3)   zwierzęta nie będą wyprowadzane poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny.  

3.   Koniowate, bydło, jeleniowate, świnie, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod warunkiem ich oddalenia od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 100 m.  

4.   Utrzymywanie hodowli pszczół na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania 5   m odległości od granicy z   sąsiednią nieruchomością oraz 20 m od budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, z   wyjątkiem budynków zlokalizowanych na nieruchomości, na której znajdują się ule pszczele.  

5.   Dla koni przeznaczonych do celów rekreacyjnych nie stosuje się wymogu odległości określonego w   ust. 3.  

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA  

§ 24.  

1.   Na terenie Gminy Popów wyznacza się obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach w   obiektach użyteczności publicznej, zakładach pracy a   w razie potrzeby na nieruchomościach prywatnych.  

2.   Trutkę na szczury i   myszy należy wykładać dwukrotnie w   ciągu roku:  

1)   I termin: marzec-kwiecień w   ilości i   według zasad określonych w   instrukcji.;  

2)   II termin: wrzesień-październik - w   ilości i   według zasad określonych w   instrukcji;  

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 25.  

1.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 26.  

Traci moc uchwała Nr 224/XXXVII/2006 Rady Gminy Popów z   dnia 23 lutego 2006 r. w   sprawie szczegółowych zasad utrzymania i   porządku na terenie Gminy Popów.  

§ 27.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na obszarze Gminy Popów.  

§ 28.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »