| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/284/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się, że wyskość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 16,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

§   3.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  


Uzasadnienie

W związku z   zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) w   celu wywiązania się z   przedmiotowego obowiązku Rada Gminy jest obowiązana podjąć, w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy, uchwały w   sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. W   celu wywiązania się z   powyższego obowiązku Rada Gminy Psary przyjmuje stosownie do zapisów art. 6j ust. 1, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ponadto ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Nowelizacja ustawy wprowadza również zapisy, zgodnie z   którymi Rada Gminy ustala niższa stawkę opłaty od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »