| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/294/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r. poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji   Rada Miejska w   Toszku uchwala co następuje:  

§   1.  

Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną opłatę z   nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych i   częściowo niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady komunalne odbierane będą wszystkie odpady komunalne zmieszane i   frakcje odpadów segregowanych, zgodnie z   § 3   pkt 2   niniejszej uchwały.  

§   3.  

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:  

1)   odpady komunalne zmieszane:  

a)   nie rzadziej niż dwa razy w   tygodniu - dla budynków wielorodzinnych,  

b)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.  

2)   odpady komunalne zbierane w   sposób selektywny tj.: papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i   metal:  

a)   nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych i   wielorodzinnych,  

b)   niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3)   odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny:                

a)   dwa razy w   roku w   ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z   wcześniej ustalonym harmonogramem  

4)   odpady zielone ulegające biodegradacji w   okresie od kwietnia do listopada zgodnie z   wcześniej ustalonym harmonogramem, lecz nie rzadziej niż raz w   miesiącu - dla zabudowy jednorodzinnej i   wielorodzinnej.  

§   4.  

1.   Ustala się, utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny:  

a)   papier, opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i   metal,  

b)   odpady zielone i   kuchenne ulegające biodegradacji,  

c)   odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   przeterminowane leki,  

e)   zużyte baterie i   akumulatory,  

f)   zużyte opony,  

g)   chemikalia.  

h)   odpady budowlane i   rozbiórkowe.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka


Uzasadnienie

W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 11 lipca 2011r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości  

i porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2001r. Nr 152, poz. 897), koniecznym staje się  

podjęcie uchwały w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości i   częstotliwości ich odbierania od oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niniejszaj uchwała jest zgodna z   zapisami Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Toszek  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »