| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach:

1. Michał Nieszporek - Starosta Gliwicki

2. Waldemar Dombek - Wicestarosta Gliwicki

działającym na podstawie Uchwały Nr XXVII/162/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz 526 z późn. zm.) w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

a

Gminą Knurów zwaną dalej w treści porozumienia Gminą, w imieniu której działa:

Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów

na podstawie Uchwały Nr XXVII/413/2012 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2013 przez Powiat Gliwicki o następującej treści:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust.2 porozumienia z dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Zarządem Gminy w Knurowie, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2013 r. środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, w terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w wyskokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2013 rok w wysokości 181.500 zł.

§ 2. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych ( w tym specjalnych), gimnazjów ( w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Knurów.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udostępniania danych z baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów objętych działaniem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

             

                            Za Gminę Knurów:                                                                       Za Powiat Gliwicki:

Zastępca Prezydenta MiastaKnurów


Piotr Surówka

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »