| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie

zawarte pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w osobach:

1. Michał Nieszporek - Starosta Gliwicki

2. Waldemar Dombek - Wicestarosta Gliwicki

działającym na podstawie Uchwały Nr XXVII/162/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zawarcia porozumień z Gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz 526 z późn. zm.) w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.)

a

Gminą Knurów zwaną dalej w treści porozumienia Gminą, w imieniu której działa:

Piotr Surówka - Zastępca Prezydenta Miasta Knurów

na podstawie Uchwały Nr XXVII/413/2012 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2013 przez Powiat Gliwicki o następującej treści:

§ 1. 1. Zgodnie z §2 ust.2 porozumienia z dnia 16 listopada 1990 r. zawartego pomiędzy Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Zarządem Gminy w Knurowie, Powiat zobowiązuje się do przekazywania Gminie w 2013 r. środków finansowych w postaci dotacji na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, w terminie do 28-go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) w wyskokości 1/13 kwoty określonej w ust. 2, a w miesiącu marcu 2/13.

2. Ustala się kwotę dotacji na 2013 rok w wysokości 181.500 zł.

§ 2. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie prowadzi zajęcia pozaszkolne dla uczniów szkół podstawowych ( w tym specjalnych), gimnazjów ( w tym specjalnych), szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Knurów.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem,

2) udostępniania danych z baz oświatowych prowadzonych przez Gminę dotyczących liczby uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów objętych działaniem Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie,

3) rozliczania przekazanej dotacji kwartalnie w terminie do 15-go następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz pochodzących ze środków zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.), łącznie z częścią opisową dotyczącą wykonywanych zadań.

§ 4. Środki finansowe przekazane w postaci dotacji pokrywają wszystkie roszczenia Gminy z tytułu prowadzenia Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

             

                            Za Gminę Knurów:                                                                       Za Powiat Gliwicki:

Zastępca Prezydenta MiastaKnurów


Piotr Surówka

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »