| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6   r. ust.3 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012r. poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwała, co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca wybrany w   drodze postępowania przetargowego zobowiązany jest do obierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości w   pojemnikach lub w   workach odpadów komunalnych, z   uwzględnieniem ilości, rodzaju i   pojemności pojemników i   worków określonych w   regulaminie  

§   2.   Ustala się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

1)   przedsiębiorca, który na zlecenie GminyIrządzerealizuje odbiór odpadów  

 

komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadówkomunalnych:  

 

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),  

 

b) selektywnie zbierane:  

 

- szkło,  

 

- tworzywa sztuczne,  

 

- makulatura i   tekstylia;  

 

- opakowania wielomateriałowe;  

 

2)   przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z   pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Irządze, zwanego dalej „regulaminem";  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się raz w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się raz w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie;  

5)   Gmina Irządze tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Selektywnych zwany dalej w   skrócie GPZOS  

6)   W GPZOS odbywa się odbieranie wszystkich odpadów komunalnych a   w szcególności :  

a) baterii i   akumulatorów, świetlówek;  

b) przeterminowanych lekarstw;  

c) odpadów wielkogabarytowych;  

d) odpadów budowlanych i   rozbiórkowych;  

e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,  

f) zużyte opony  

7)   GPZOS przyjmuje odpady wymienione w   pkt. 6   co najmniej raz w   miesiącu określone harmonogramem zebrane w   sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Irządze realizuje odbiór odpadów komunalnych, w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;  

8)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe odbierane są z   terenu nieruchomości jeden raz w   ciągu roku po wcześniejszym uzgodnieniu w   ilości niewiększej niż zgromadzona w   jednym pojemniku przeznaczonym do tego rodzaju odpadów , który nie może przekraczać pojemności 7    

9)   opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w   sytuacji określonej w   pkt. 7  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »