| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 139/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6   r. ust.3 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012r. poz.391) oraz art.40 ust.1 ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwała, co następuje:  

§   1.   Przedsiębiorca wybrany w   drodze postępowania przetargowego zobowiązany jest do obierania wszystkich zebranych przez właściciela nieruchomości w   pojemnikach lub w   workach odpadów komunalnych, z   uwzględnieniem ilości, rodzaju i   pojemności pojemników i   worków określonych w   regulaminie  

§   2.   Ustala się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

1)   przedsiębiorca, który na zlecenie GminyIrządzerealizuje odbiór odpadów  

 

komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera następujące rodzajów odpadówkomunalnych:  

 

a) zmieszane (nieselektywnie zbierane),  

 

b) selektywnie zbierane:  

 

- szkło,  

 

- tworzywa sztuczne,  

 

- makulatura i   tekstylia;  

 

- opakowania wielomateriałowe;  

 

2)   przedsiębiorca bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera odpady komunalne z   pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Irządze, zwanego dalej „regulaminem";  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się raz w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości prowadzi się raz w   miesiącu, zgodnie z   częstością określoną w   regulaminie;  

5)   Gmina Irządze tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Selektywnych zwany dalej w   skrócie GPZOS  

6)   W GPZOS odbywa się odbieranie wszystkich odpadów komunalnych a   w szcególności :  

a) baterii i   akumulatorów, świetlówek;  

b) przeterminowanych lekarstw;  

c) odpadów wielkogabarytowych;  

d) odpadów budowlanych i   rozbiórkowych;  

e) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,  

f) zużyte opony  

7)   GPZOS przyjmuje odpady wymienione w   pkt. 6   co najmniej raz w   miesiącu określone harmonogramem zebrane w   sposób selektywny oraz dodatkowo przyjmuje frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie, jeżeli przekazanie przedsiębiorcy, który na zlecenie Gminy Irządze realizuje odbiór odpadów komunalnych, w   terminach określonych harmonogramem było niemożliwe;  

8)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe odbierane są z   terenu nieruchomości jeden raz w   ciągu roku po wcześniejszym uzgodnieniu w   ilości niewiększej niż zgromadzona w   jednym pojemniku przeznaczonym do tego rodzaju odpadów , który nie może przekraczać pojemności 7    

9)   opłata, uiszczana gminie, za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów w   sytuacji określonej w   pkt. 7  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »