| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/181/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.   U. z   2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przeprowadzonych konsultacjach, określonych uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze, uchwałą Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z   dnia 26 sierpnia 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bielsku-Białej,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Jaworze w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem przepisów §§ 8-17, 19, 20 i   24, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/181/12
Rady Gminy Jaworze
z dnia 11 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JAWORZE  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Jaworze.  

§   2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   Gminie   – rozumie się przez to Gminę Jaworze,  

2)   Ustawie   – rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391),  

3)   Regulaminie   – rozumie się przez to niniejszy Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Jaworze,  

4)   chodniku   – rozumie się przez to chodnik zgodnie z   art. 5   ust. 1   pkt 4   Ustawy,  

5)   koszu ulicznym   – rozumie się przez to urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych ustawione w   przestrzeni publicznej, w   szczególności w   pobliżu punktów handlowych, na przystankach komunikacji publicznej, na parkingach, w   parkach oraz w   pasie drogowym o   znacznym natężeniu ruchu pieszych,  

6)   nieczystościach ciekłych   – rozumie się przez to nieczystości ciekłe zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze   zm.),  

7)   odpadach komunalnych   – rozumie się przez to odpady komunalne zgodnie z   definicją określoną w   art. 3   ust.   3   pkt 4   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze   zm.),  

8)   odpadach komunalnych mokrych   – rozumie się przez to inne odpady komunalne, niezaliczone do kategorii odpadów komunalnych suchych oraz popiołu, w   szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i   odpady zielone,  

9)   odpadach komunalnych suchych   – rozumie się przez to szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  

10)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych   – rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w   typowych pojemnikach na odpady,  

11)   odpadach niebezpiecznych   – rozumie się przez to odpady niebezpieczne zgodnie z   art. 3   ust. 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),  

12)   odpadach opakowaniowych   – rozumie się przez to odpady opakowaniowe zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt   1 ustawy z   dnia 11 maja 2001 r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 63, poz.   638 ze zm.),  

13)   odpadach ulegających biodegradacji   – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji zgodnie z   art.   3 ust. 3   pkt 7   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz.   1243 ze zm.),  

14)   odpadach zielonych   – rozumie się przez to odpady zielone zgodnie z   art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy z   dnia 27   kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),  

15)   pojemniku na odpady komunalne   – rozumie się przez to urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych wyposażone w   szczelną pokrywę zapobiegającą wywiewaniu odpadów, z   wyłączeniem koszy ulicznych,  

16)   selektywnym zbieraniu odpadów   – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 15a ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w   zw. z   art. 3   ust. 2   pkt 5   oraz art. 4   ust. 2   pkt 1   lit. a   Ustawy,  

17)   uprawnionym przedsiębiorcy   – rozumie się przez to podmiot realizujący zadania gminy w   zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wybrany przez Gminę w   drodze przetargu, o   którym mowa w   przepisie art. 6d ust. 1   Ustawy,  

18)   właścicielu nieruchomości   – rozumie się przez to właściciel w   rozumieniu art. 2   ust.   1 pkt 4   oraz ust.   3 Ustawy,  

19)   wytwórcy odpadów   – rozumie się przez to wytwórcę w   rozumieniu art. 3   ust. 3   pkt 22 ustawy z   dnia 27   kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),  

20)   zbieraniu odpadów   – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w   art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy z   dnia 27   kwietnia 2001 r. o   odpadach (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),  

21)   zbiornikach bezodpływowych   – rozumie się przez to zbiorniki bezodpływowe zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt   5 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391 ze zm.),  

22)   zwierzętach gospodarskich   – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt   1 ustawy z   dnia 29 czerwca 2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z   2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   3.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.  

2.   Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych w   zakresie wskazanym w   Regulaminie.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1)   przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z   częstotliwością ustaloną w   Regulaminie lub  

2)   samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych zgromadzonych na nieruchomości do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub  

3)   zagospodarowania odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach.  

§   4.   1.   Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:  

1)   niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości oraz pryzmowanie zgarniętego lodu i   śniegu przy znajdującej się po przeciwległej od strony drogi krawędzi chodnika w   sposób niepowodujący zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów,  

2)   likwidowanie występującej na chodniku śliskości i   gołoledzi poprzez stosowanie środków, o   których mowa w   rozporządzeniu z   dnia 27 października 2005 r. Ministra Środowiska w   sprawie rodzaju i   warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i   placach (Dz. U. Nr 230, poz.   1960),  

3)   usunięcie z   chodnika po zakończeniu okresu zimowego materiału użytego do celów, o   których mowa w   pkt 1   i   2,  

4)   bieżące usuwanie sopli i   nawisów śniegu z   dachu, stwarzających zagrożenie dla ludzi lub mienia,  

5)   systematyczne sprzątanie części nieruchomości służących do użytku publicznego, w   szczególności dojść do   budynków lub punktów gromadzenia odpadów.  

2.   Błoto, śnieg, lód i   inne zanieczyszczenia uprzątnięte z   przystanków komunikacyjnych oraz dróg należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w   sposób nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i   wysiadania pasażerów.  

3.   Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z   chodnika na jezdnię.  

4.   Czynności, o   których mowa w   niniejszym paragrafie, nie mogą powodować szkód w   mieniu osób trzecich.  

§   5.   1.   Zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych:  

1)   do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią,  

2)   do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i   roztopowych do istniejących rowów melioracyjnych i   odwadniających, a   także do rowów specjalnie w   tym celu budowanych.  

2.   Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie nieczystości ciekłych, musi być zaopatrzona w   instalację odprowadzającą te nieczystości do istniejącej sieci kanalizacyjnej z   zastrzeżeniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 2   Ustawy.  

3.   Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłaszania ich do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Gminę w   celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w   celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

§   6.   1.   Mycie i   naprawa pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i   maszyn rolniczych na terenach publicznych, poza myjniami i   warsztatami naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w   miejscach do tego wyznaczonych.  

2.   Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych oraz innych pojazdów i   maszyn rolniczych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do   kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i   odstojnik.  

3.   Naprawa pojazdów samochodowych oraz innych pojazdów i   maszyn rolniczych związana z   ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i   usuwane zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

4.   Wykonywanie czynności wyszczególnionych w   ust. 1-3 nie może naruszać zasad określonych w   innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a   w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i   zakłócać spokoju.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na   terenie nieruchomości i   na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i   ich   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   7.   1.   Ustala się następujące rodzaje pojemników, z   zastrzeżeniem ust. 4, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

2)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,06 m 3 (60 litrów),  

3)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,08 m 3 (80 litrów),  

4)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,11 m 3 (110 litrów),  

5)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

6)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 0,24 m 3 (240 litrów),  

7)   pojemnik z   tworzywa sztucznego lub metalowy o   pojemności 1,1 m 3 (1100 litrów),  

8)   kontener o   pojemności 1,5 m 3 ,  

9)   kontener o   pojemności 5,0 m 3 ,  

10)   kontener o   pojemności 7,0 m 3 ,  

11)   kontener o   pojemności 10,0 m 3 ,  

12)   inne kontenery o   pojemności od 11,0 m 3 do 20,0 m 3 ,  

13)   kosze uliczne o   pojemności od 0,01 m 3 do 0,07 m 3 (od 10 do 70 litrów).  

2.   Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, której służą.  

3.   Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i   myciu, nie rzadziej niż 1   raz na 3   miesiące oraz   naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż 1   raz na rok.  

4.   Pojemniki muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.  

§   8.   1.   Za wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości oraz utrzymywanie tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.  

2.   Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na   której zamieszkują mieszkańcy, ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w   § 7   ust. 1   pkt 1   – 12, z   zastrzeżeniem ust. 3-4.  

3.   Ustala się następujące zasady dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów niesegregowanych (zmieszanych) albo odpadów komunalnych mokrych:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej:  

a)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-4 osób – jeden pojemnik o   pojemności co najmniej 0,11 m 3 lub odpowiednia ilość pojemników, o   których mowa w   § 7   ust. 1   pkt 1-3, o   łącznej pojemności co najmniej 0,11   m 3 ,  

b)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 5-8 osób – dwa pojemniki o   pojemności co najmniej 0,11   m 3 lub   jeden pojemnik o   pojemności co najmniej 0,24 m 3 ,  

c)   dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 8   osób – jak w   lit. b oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności min. 0,11 m 3 na każde kolejne cztery osoby,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej:  

a)   dla nieruchomości zamieszkałych przez maksymalnie 20 osób – jeden pojemnik o   pojemności co najmniej 1,1 m 3 ,  

b)   dla nieruchomości zamieszkałych przez 21-40 osób – dwa pojemniki o   pojemności co najmniej 1,1 m 3 ,  

c)   dla nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 40 osób – jak w   lit. b oraz dodatkowo jeden pojemnik o   pojemności min. 0,11 m 3 (lub odpowiednio pojemnik stanowiący ich wielokrotność) na każdą kolejną rodzinę.  

4.   Ustala się następujące zasady dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych suchych:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności co najmniej 0,11 m 3 na jedną rodzinę,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik lub kontener o   pojemności odpowiadającej w   przeliczeniu wielokrotności min. 0,11 m 3 na każdą rodzinę.  

§   9.   Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na   których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala właściciel nieruchomości, spośród wymienionych w   § 7   ust. 1, w   oparciu o   przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru:  

1)   szkoły (wszystkich typów i   szczebli) - 2   litry na każdego ucznia, studenta, pracownika,  

2)   żłobki i   przedszkola - 2   litry na każde dziecko, pracownika,  

3)   sklepy, hurtownie i   inne lokale handlowe, w   tym handel poza lokalem - 2   litry na każdy 1   m 2 powierzchni użytkowej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

b)   w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

4)   lokale gastronomiczne - 5   litrów na każde średniotygodniowe miejsce konsumpcyjne określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

b)   w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

5)   biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne, urzędy – 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

b)   w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

6)   szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1   łóżko,  

7)   hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1   łóżko,  

8)   przychodnie i   gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

b)   w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

9)   inne niż prowadzone przez placówki gastronomiczne ogródki gastronomiczne, o   których mowa w   pkt 4, punkty handlowe i   gastronomiczne funkcjonujące poza lokalem, w   szczególności targowiska, przyuliczne punkty szybkiej konsumpcji, stanowiska gastronomiczne funkcjonujące doraźnie (np. w   trakcie imprez plenerowych lub masowych) – 50 litrów na każde stanowisko/punkt handlowy, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,12 m 3 (120 litrów),  

b)   w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów pojemnik o   pojemności 0,24 m 3 (240 litrów),  

10)   garaże - 10 litrów na każdy garaż,  

11)   obiekty wykorzystywane na cele imprez masowych lub plenerowych (amfiteatr, stadiony, hale sportowe, korty tenisowe, boiska itp.) - 1   litr na 1   osobę korzystającą z   obiektu w   trakcie imprezy,  

12)   nieruchomości zajmowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym zabudowane i   niezabudowane domkami letniskowymi) – w   okresie od 1   marca do 31 października – 40 litrów na każdą nieruchomość, poza tym okresem – 5   litrów na każdą nieruchomość, przy czym – w   okresie od 1   marca do 31 października określa się minimalną pojemność pojemnika:  

a)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

b)   w przypadku selektywnego zbierania odpadów, z   zastrzeżeniem § 12 ust. 1, każdy pojemnik o   pojemności 0,055 m 3 (55 litrów),  

13)   cmentarze - 2   litry na każde miejsce pochówku (grób),  

14)   inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio.  

§   10.   Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, która w   części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a   w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, spośród wymienionych w   § 7   ust. 1   pkt 1-12, z   zastrzeżeniem § 8   ust. 3-4.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   11.   1.   Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości w   sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i   porządku na nieruchomości.  

2.   Gmina zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:  

1)   odbieranie niektórych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę – z   zastrzeżeniem § 12,  

2)   dostarczanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – z   zastrzeżeniem § 13 ust. 1   i 2,  

3)   dostarczanie niektórych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) – z   zastrzeżeniem § 14 ust. 1,  

4)   dostarczanie przez właścicieli nieruchomości przeterminowanych leków do wyznaczonych punktów – z   zastrzeżeniem § 15 ust. 1,  

5)   dostarczanie przez właścicieli nieruchomości zużytych baterii do wyznaczonych punktów – z   zastrzeżeniem §   15 ust. 1,  

6)   dostarczanie przez właścicieli nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego do wyznaczonych punktów – z   zastrzeżeniem § 15 ust. 1,  

7)   dostarczanie przez właścicieli nieruchomości mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych do wyznaczonych punktów – z   zastrzeżeniem § 15 ust. 1,  

8)   dostarczanie przez właścicieli nieruchomości zużytych opon do wyznaczonych punktów – z   zastrzeżeniem § 15 ust. 1,  

§   12.   1.   Właściciele nieruchomości, którzy selektywnie gromadzą odpady komunalne, z   podziałem na dwie frakcje, tj. „mokre” oraz „suche”, pozbywają się tych odpadów w   następujący sposób:  

1)   odpady komunalne mokre gromadzą w   odrębnym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca,  

2)   odpady komunalne suche gromadzą w   odrębnym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca,  

3)   w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, gromadzą popiół w   metalowym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca, przy czym odbiór realizowany będzie w   okresie grzewczym, poza tym okresem właściciele nieruchomości mogą dostarczać popiół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   Właściciele nieruchomości, którzy nieselektywnie gromadzą odpady komunalne, tj. bez podziału na frakcje, o   których mowa w   ust. 1, pozbywają się tych odpadów w   następujący sposób: zmieszane odpady komunalne gromadzą w   pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca. Dodatkowo w   przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, są zobowiązani gromadzić popiół w   metalowym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca, przy czym odbiór realizowany będzie w   okresie grzewczym, poza tym okresem właściciele nieruchomości mogą dostarczać popiół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

§   13.   1.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne jest obowiązany dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

5)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

6)   zużyte opony,  

7)   inne rodzaje odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.  

2.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne może dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   papier,  

2)   metal,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   szkło,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

6)   odpady komunalne ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

7)   odpady zielone.  

3.   Zasady tworzenia i   funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy, jego lokalizacja oraz szczegółowy zakres świadczenia usług przez te punkty zostaną określone odrębnie oraz podane do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   14.   1.   Do mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd dzwonów) można dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych:  

1)   papier,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe.  

2.   Mini-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazdo dzwonów) to miejsce, w   którym Gmina ustawi trzy pojemniki na odpady komunalne, w   tym:  

1)   pojemnik oznaczony kolorem niebieskim – przeznaczony do gromadzenia papieru,  

2)   pojemnik oznaczony kolorem zielonym - przeznaczony do gromadzenia szkła (opakowaniowego),  

3)   pojemnik oznaczony kolorem żółtym – przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych.  

3.   Lokalizacja mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie określona odrębnie oraz podana do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   15.   1.   Gmina umożliwi pozbywanie się przeterminowanych leków, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w   wyznaczonych punktach.  

2.   Lokalizacja punktów, o   których mowa w   ust. 1, zostanie określona odrębnie oraz podana do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   16.   Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z   zasadami określonymi w   odrębnej uchwale.  

§   17.   Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostanie określona odrębnie.  

§   18.   Zabrania się:  

1)   gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w   wyniku prowadzonej działalności w   zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w   pojemnikach na odpady komunalne,  

2)   gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i   niebezpiecznych, a   także innych odpadów niebędących komunalnymi, w   szczególności odpadów przemysłowych,  

3)   spalania w   pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów komunalnych,  

4)   składowania lub magazynowania odpadów w   miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

5)   umieszczania odpadów komunalnych z   lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych, mieszkalnych itp. w   koszach ulicznych,  

6)   podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i   do pojemników na odpady komunalne będących w   posiadaniu innego właściciela.  

§   19.   Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości w   zamian za uiszczoną opłatę zostanie określona odrębnie.  

§   20.   1.   Szczegółowy zakres świadczenia usług dodatkowych w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości ponad ilość, o   której mowa w   § 19 oraz cena tych usług zostanie określona odrębnie.  

2.   Usługi, o   których mowa w   ust. 1   wykonywać będzie uprawniony przedsiębiorca.  

§   21.   1.   Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z   częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i   wylewania się zawartości na powierzchnię terenu.  

2.   Opróżnianie zbiorników bezodpływowych, o   których mowa w   ust. 1   winno odbywać się nie rzadziej niż:  

1)   1 raz na 2   miesiące w   przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w   zbiornik bezodpływowy o   pojemności do 6   m 3 ,  

2)   1 raz na 3   miesiące w   przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest w   zbiornik bezodpływowy o   pojemności powyżej 6   m 3 ,  

z zastrzeżeniem, że wielkość zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie danej nieruchomości, a   zarazem by opróżnianie było konieczne nie częściej niż dwa razy w   miesiącu.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   22.   1.   Zasady postępowania i   gospodarowania odpadami komunalnymi w   szczególności zbieranie, odbiór, transport, odzysk i   unieszkodliwianie, muszą być prowadzone zgodnie z   Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego.  

2.   Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów zielonych w   obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone.  

§   23.   Zabrania się mieszania zużytych opon z   odpadami komunalnymi oraz spalania opon.  

§   24.   Upoważniony przedsiębiorca jest zobowiązany informować właścicieli nieruchomości o   obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   25.   Miejscem przetwarzania odpadów komunalnych, wytworzonych w   Jaworzu jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w   Bielsku-Białej, prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w   Bielsku-Białej.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   26.   1.   Osoby utrzymujące psy i   inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i   są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.  

2.   W szczególności - w   celu zapewnienia otoczeniu porządku i   bezpieczeństwa - do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1)   zapewnienie dozoru nad psami i   innymi zwierzętami domowymi,  

2)   prowadzenie psów na uwięzi; psy agresywne i   niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w   miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko w   przypadku, gdy posiadacz sprawuje właściwą kontrolę nad jego zachowaniem, a   pies ma założony kaganiec i   zapiętą obrożę z   zapisanymi informacjami, które pozwolą na odnalezienie osoby, do której zwierzę należy,  

3)   usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i   inne zwierzęta domowe w   miejscach publicznych, w   szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i   placach, parkingach, parkach, zieleńcach itp. (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników); odchody zwierząt należy umieszczać w   koszach ulicznych,  

4)   przewożenie psów środkami komunikacji publicznej wyłącznie w   kagańcu i   na smyczy.  

3.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, zabrania się:  

1)   wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schroniska, lecznice, tereny wystaw psów rasowych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z   pomocy psów przewodników.  

2)   wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych na teren placów gier i   zabaw, piaskownic dla dzieci.  

4.   Zwolnienie osób utrzymujących zwierzęta domowe z   obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w   przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym. W   przypadku nieruchomości, na której utrzymywany jest pies należy w   widocznym miejscu umieścić odpowiednią tablicę ostrzegawczą.  

5.   Zabrania się pozostawiania psów i   innych zwierząt na terenach niezamieszkałych lub nieużytkowanych.  

6.   Zwierzę przebywające bez opieki na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku będzie odłowione i   przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.  

§   27.   Przepisy tego rozdziału dotyczą także zwierząt nieudomowionych oraz innych, trzymanych w   charakterze zwierząt domowych.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   28.   1.   Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach:  

1)   zabudowy mieszkaniowej o   dużej intensywności - szeregowej i   wielorodzinnej,  

2)   zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i   zamieszkania zbiorowego.  

2.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej pod warunkiem:  

1)   zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, wynikających z   odrębnych przepisów,  

2)   prowadzenia chowu w   sposób zgodny z   wymogami zawartymi w   przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i   ochrony zwierząt,  

3)   niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w   szczególności związanych z   zapachem i   hałasem,  

4)   utrzymywania porządku na nieruchomości, a   szczególnie w   miejscu składowania pasz i   odchodów zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i   podziemnych,  

5)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych,  

6)   zwalczania much i   gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i   deratyzacji pomieszczeń, w   których znajdują się zwierzęta, w   celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i   zakażeń,  

7)   zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzenia  

§   29.   1.   Wprowadza się obowiązek przeprowadzania skutecznej deratyzacji przez wszystkich właścicieli nieruchomości.  

2.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają w   szczególności:  

1)   miejsca gromadzenia odpadów komunalnych,  

2)   zsypy i   pomieszczenia zsypowe,  

3)   korytarze piwniczne,  

4)   węzły cieplne,  

5)   studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.  

§   30.   1.   Właściciele nieruchomości, za wyjątkiem właścicieli budynków jednorodzinnych, zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w   roku kalendarzowym, w   terminach od 1   do 15 kwietnia oraz od 15 do 30 października.  

2.   Obowiązek deratyzacji, w   odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany w   miarę potrzeby.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »