| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XLVII/854/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 74, poz. 1196 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą Nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/854/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XIX/276/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała Nr XL/703/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała Nr XLV/827/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz tekstu jednolitego Regulaminu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/854/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 marca 2010 r.

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ROZDZIAŁ I                             - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II                             - Zadania i formy działania Straży Miejskiej

ROZDZIAŁ III                             - Struktura organizacyjna

ROZDZIAŁ IV                             - Zasady gospodarki finansowej

ROZDZIAŁ V                             - Postanowienia końcowe

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 5. Regulamin określa szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną z uwzględnieniem poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych Straży Miejskiej Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 6. Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej, jako jednostka budżetowa miasta, zwana dalej „Strażą" jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego oraz eliminowania zjawisk patologii społecznej, a także w celu zapewnienia skutecznych, jednolitych form oddziaływania na stan porządku publicznego, czystości i estetyki na obszarze miasta. Spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej, działając z poszanowaniem godności i praw człowieka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 2001 roku z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 1997 roku z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458) i aktów wykonawczych do ustawy,

4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego,

5) niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży.

§ 7. 1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie:

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.),

2) użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) ewidencji o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

§ 8. 1. Terenem działalności straży jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Siedzibą straży jest budynek położony w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

3. Straż używa pieczęci:

1) okrągłej o treści „Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej” z wizerunkiem godła państwowego,

2) prostokątnej o treści: „Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza”.

Rozdział 2.
Zadania i środki działania Straży Miejskiej

§ 9. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, zwanego dalej „Prezydentem” w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „strażnikami".

3. Zadania Straży związane z obsługą administracyjną i finansową wykonują inni pracownicy Straży nie będący strażnikami, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.

§ 10. Do zadań Straży, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego i prywatnego z zastosowaniem technicznych środków ochrony (monitoring włamaniowy i wizyjny),

4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,

5) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,

6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,

7) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,

8) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów w mieście,

9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,

10) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód również poprzez tworzenie czasowego posterunku wodnego na akwenie Pogoria III,

11) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych,

12) kontrolowanie za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej w zakresie określonym w przepisach prawo o ruchu drogowym,

13) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu okrężnym,

14) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

1. Straż jest zobowiązana m.in. do:

1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,

2) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

3) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,

4) informowania właściwych instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu i oświetleniu ulic oraz zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowym,

5) zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,

6) zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 2 pkt. 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,

7) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych,

§ 11. Straż, realizując zadania ustawowe i regulaminowe oraz określane przez Prezydenta:

1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Prezydenta i Komendanta Straży,

2) współpracuje z Policją, służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii narodu Polskiego.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 12. 1. Strażą kieruje Komendant, który jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży strażników i pozostałych pracowników.

2. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Za Straż, która jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.

4. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.

5. W skład Straży wchodzą:

1) Z-ca Komendanta

2) Główna Księgowa

3) Kierownik

4) Stanowisko pracy ds. Kadr

5) Strażnicy

6) Pracownicy administracyjni

6. Komendant może w drodze zarządzenia tworzyć oraz likwidować posterunki Straży, obejmujące swym działaniem określony obszar miasta, które stanowią integralną część Straży.

7. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się:

1. Główna Księgowa z sekcjami:

1) Sekcja finansowa i zamówień publicznych

2) Sekcja informatyczno-analityczna[1])

2.               2. Referat interwencyjny z sekcjami:

1) Sekcja BHP, ochrony danych i zabezpieczenia sprzętu,

2) Sekcja wykroczeń i fotoradaru,

3) Sekcja Pogoria

4) Sekcja patroli pieszych i zmotoryzowanych

1. Referat dzielnicowych.

2. Służba dyżurna z sekcją:

1) Sekcja monitoringu wizyjnego

8. Komendant Straży aktualizuje zakres działania komórek organizacyjnych – w związku z zadaniami wynikającymi z ustaw i innych aktów normatywnych, z uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz istotnych potrzeb organizacyjnych.

9. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej, o której mowa w ust. 7 przedstawia schemat, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu[2]) .

10. Strukturę etatową, zakres działania poszczególnych referatów, sekcji oraz stanowisk pracy określa regulamin wewnętrzny oraz szczegółowy zakres obowiązków nadawany przez Komendanta.

11. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,

2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

3) składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

12. Komendant dla właściwego funkcjonowania Straży opracowuje i wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje.

13. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie zarządzeń, decyzji i poleceń.

§ 13. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i pracowników Straży regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 14. 1. Komendant, w trybie określonym przez Prezydenta, składa sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Prezydentowi informacje o stanie porządku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Komendant przedstawia Prezydentowi i Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa w Dąbrowie Górniczej półroczne (w terminie do 31 sierpnia) i roczne (do ostatniego dnia lutego roku następnego), pisemne sprawozdanie z działalności Straży, jak również przedstawia tej komisji bieżące informacje z działań Straży, w trybie określonym przez komisję.

§ 15. 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 16. 1. Szczegółowy sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników oraz ich obowiązki i uprawnienia określa Regulamin Pracy Straży Miejskiej, nadawany przez Komendanta.

2. W Straży stopnie i określające je dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją - zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym stopnie nie przysługują.

3. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa Regulamin Umundurowania Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, nadawany przez Komendanta.

4. Strażnik, z którym ustał stosunek pracy w Straży, zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i wyposażenia, przedmiotów umundurowania oraz powierzonych mu dokumentów służbowych.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 17. 1. Straż prowadzi działalność finansową według zasad obowiązujących gminną jednostkę budżetową.

2. Straż dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

3. Podstawą działalności Straży jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej następuje w trybie nadania przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej, na wniosek Prezydenta.

§ 19. Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień regulaminu.

§ 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) zmieniony przez § 1 pkt. 1 uchwały nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie 28 maja 2012 r.

[2]) zmieniony przez § 1 pkt. 2 uchwały nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie 28 maja 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »