| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XLVII/854/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 74, poz. 1196 z dnia 28 kwietnia 2010 r. ), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Uchwałą Nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/854/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 3 marca 2010 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w brzmieniu Załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XIX/276/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Uchwała Nr XL/703/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała Nr XLV/827/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz tekstu jednolitego Regulaminu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/854/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 marca 2010 r.

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ROZDZIAŁ I                             - Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II                             - Zadania i formy działania Straży Miejskiej

ROZDZIAŁ III                             - Struktura organizacyjna

ROZDZIAŁ IV                             - Zasady gospodarki finansowej

ROZDZIAŁ V                             - Postanowienia końcowe

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 5. Regulamin określa szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną z uwzględnieniem poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych Straży Miejskiej Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 6. Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej, jako jednostka budżetowa miasta, zwana dalej „Strażą" jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego oraz eliminowania zjawisk patologii społecznej, a także w celu zapewnienia skutecznych, jednolitych form oddziaływania na stan porządku publicznego, czystości i estetyki na obszarze miasta. Spełniając służebną rolę wobec społeczności lokalnej, działając z poszanowaniem godności i praw człowieka wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 2001 roku z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 1997 roku z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,  poz. 1458) i aktów wykonawczych do ustawy,

4) innych ustaw i aktów prawa miejscowego,

5) niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży.

§ 7. 1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie:

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.),

2) użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) ewidencji o których mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

§ 8. 1. Terenem działalności straży jest obszar administracyjny Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Siedzibą straży jest budynek położony w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21.

3. Straż używa pieczęci:

1) okrągłej o treści „Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej” z wizerunkiem godła państwowego,

2) prostokątnej o treści: „Straż Miejska w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza”.

Rozdział 2.
Zadania i środki działania Straży Miejskiej

§ 9. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, zwanego dalej „Prezydentem” w sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „strażnikami".

3. Zadania Straży związane z obsługą administracyjną i finansową wykonują inni pracownicy Straży nie będący strażnikami, na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.

§ 10. Do zadań Straży, poza określonymi ustawą o strażach gminnych, należy w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych i spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,

2) uczestnictwo w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, handlowe i inne,

3) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego i prywatnego z zastosowaniem technicznych środków ochrony (monitoring włamaniowy i wizyjny),

4) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczenia prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych,

5) informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym,

6) kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania i ogłoszeń, funkcjonowania reklam świetlnych itp.,

7) egzekwowanie od zarządców, administracji i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości w tych budynkach i w ich otoczeniu,

8) egzekwowanie prawidłowości parkowania pojazdów w mieście,

9) egzekwowanie utrzymania właściwego porządku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,

10) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno-parkowych oraz zanieczyszczania wód również poprzez tworzenie czasowego posterunku wodnego na akwenie Pogoria III,

11) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów i wraków samochodowych,

12) kontrolowanie za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej w zakresie określonym w przepisach prawo o ruchu drogowym,

13) egzekwowanie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenach targowisk i w handlu okrężnym,

14) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorządowe Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

1. Straż jest zobowiązana m.in. do:

1) informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń,

2) zawiadamiania organów Policji o przestępstwach, jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

3) powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia,

4) informowania właściwych instytucji o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu i oświetleniu ulic oraz zabezpieczeniu i oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogowym,

5) zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia,

6) zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w ust. 2 pkt. 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy,

7) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych,

§ 11. Straż, realizując zadania ustawowe i regulaminowe oraz określane przez Prezydenta:

1) działa samodzielnie bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Prezydenta i Komendanta Straży,

2) współpracuje z Policją, służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu dla tradycji i historii narodu Polskiego.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna

§ 12. 1. Strażą kieruje Komendant, który jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży strażników i pozostałych pracowników.

2. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.

3. Za Straż, która jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Komendant.

4. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.

5. W skład Straży wchodzą:

1) Z-ca Komendanta

2) Główna Księgowa

3) Kierownik

4) Stanowisko pracy ds. Kadr

5) Strażnicy

6) Pracownicy administracyjni

6. Komendant może w drodze zarządzenia tworzyć oraz likwidować posterunki Straży, obejmujące swym działaniem określony obszar miasta, które stanowią integralną część Straży.

7. W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się:

1. Główna Księgowa z sekcjami:

1) Sekcja finansowa i zamówień publicznych

2) Sekcja informatyczno-analityczna[1])

2.               2. Referat interwencyjny z sekcjami:

1) Sekcja BHP, ochrony danych i zabezpieczenia sprzętu,

2) Sekcja wykroczeń i fotoradaru,

3) Sekcja Pogoria

4) Sekcja patroli pieszych i zmotoryzowanych

1. Referat dzielnicowych.

2. Służba dyżurna z sekcją:

1) Sekcja monitoringu wizyjnego

8. Komendant Straży aktualizuje zakres działania komórek organizacyjnych – w związku z zadaniami wynikającymi z ustaw i innych aktów normatywnych, z uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz istotnych potrzeb organizacyjnych.

9. Strukturę organizacyjną Straży Miejskiej, o której mowa w ust. 7 przedstawia schemat, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu[2]) .

10. Strukturę etatową, zakres działania poszczególnych referatów, sekcji oraz stanowisk pracy określa regulamin wewnętrzny oraz szczegółowy zakres obowiązków nadawany przez Komendanta.

11. Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością,

2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,

3) składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

12. Komendant dla właściwego funkcjonowania Straży opracowuje i wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i instrukcje.

13. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie zarządzeń, decyzji i poleceń.

§ 13. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i pracowników Straży regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

§ 14. 1. Komendant, w trybie określonym przez Prezydenta, składa sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Prezydentowi informacje o stanie porządku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Komendant przedstawia Prezydentowi i Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa w Dąbrowie Górniczej półroczne (w terminie do 31 sierpnia) i roczne (do ostatniego dnia lutego roku następnego), pisemne sprawozdanie z działalności Straży, jak również przedstawia tej komisji bieżące informacje z działań Straży, w trybie określonym przez komisję.

§ 15. 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem Gminy Miejskiej Dąbrowa Górnicza.

2. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 16. 1. Szczegółowy sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników oraz ich obowiązki i uprawnienia określa Regulamin Pracy Straży Miejskiej, nadawany przez Komendanta.

2. W Straży stopnie i określające je dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją - zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych, którym stopnie nie przysługują.

3. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa Regulamin Umundurowania Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, nadawany przez Komendanta.

4. Strażnik, z którym ustał stosunek pracy w Straży, zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i wyposażenia, przedmiotów umundurowania oraz powierzonych mu dokumentów służbowych.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 17. 1. Straż prowadzi działalność finansową według zasad obowiązujących gminną jednostkę budżetową.

2. Straż dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

3. Podstawą działalności Straży jest roczny plan dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 18. Dokonywanie zmian w Regulaminie Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej następuje w trybie nadania przez Radę Miejską w Dąbrowie Górniczej, na wniosek Prezydenta.

§ 19. Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień regulaminu.

§ 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) zmieniony przez § 1 pkt. 1 uchwały nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie 28 maja 2012 r.

[2]) zmieniony przez § 1 pkt. 2 uchwały nr XVI/286/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/854/10 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 1974 z dnia 14 maja 2012 r.), który wszedł w życie 28 maja 2012 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »