| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 567/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   i art. 20b ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   poźn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości - w   ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych - nieruchomości, tj. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w   związku z   realizacją nowych inwestycji technologicznych.  

§   2.   Pomoc będzie udzielana w   wysokości i   na warunkach określonych w   przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008 r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927). Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o   której mowa w   Rozporządzeniu.  

§   3.   Definicje:  

1)   nowa inwestycja technologiczna – to inwestycja polegająca na:  

a)   zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług, albo:  

b)   wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.  

2)   nowa technologia - technologia, o   której mowa w   ustawie z   dnia 30 maja 2008 r. o   niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z   2008 r. Nr 116, poz.730, z   późń. zm.);  

3)   utworzenie miejsc pracy - należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w   rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w   danym zakładzie w   stosunku do średniej z   12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy. Roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w   pełnym wymiarze czasu pracy w   jednym roku - w   liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w   niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;  

4)   aktywa niematerialne i   prawne - aktywa, o   których mowa w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,  

5)   beneficjent pomocy - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot prowadzący działalność w   zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną;  

6)   intensywność pomocy - o   których mowa w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 5   sierpnia 2008r. w   sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.  

7)   pomoc - oznacza wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria przedstawione w   art. 87 ust. 1   Traktatu WE;  

8)   rozpoczęcie prac - rozpoczęcie prac, o   którym mowa w   artykule 2   lit. j rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z   dnia 24 października 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 traktatu WE w   odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z   24 października 2006);  

9)   udział własny - nakłady inwestycyjne pochodzące ze środków własnych lub z   zewnętrznych źródeł finansowania, nie pochodzące ze wsparcia ze środków publicznych;  

§   4.   Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:  

1)   związaną z   produkcją pierwotną (uprawa/hodowla) produktów wymienionych w   załączniku I   do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;  

2)   związaną z   wytwarzaniem i   obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i   przetwory mleczne;  

3)   w sektorach: rybołówstwa i   akwakultury, budownictwa okrętowego, węgla i   stali włókien syntetycznych;  

4)   związaną z   wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z   ilością wywożonych produktów, z   tworzeniem i   funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z   innymi wydatkami bieżącymi związanymi z   prowadzeniem działalności wywozowej;  

5)   uzależnioną od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.  

§   5.   Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie programu:  

1)   złożenie wniosku do Prezydenta Częstochowy o   przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji technologicznej,  

2)   poniesienie, po dniu wejścia w   życie uchwały, nakładów na nową inwestycję technologiczną oraz utworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją w   ciągu 2   lat od zakończenia inwestycji,  

3)   utrzymanie nowej inwestycji oraz nowych miejsc pracy na terenie Miasta Częstochowy przez co najmniej 5   lat od zakończenia jej realizacji lub 3   lat w   przypadku małych i   średnich przedsiębiorstw,  

4)   udział własny przedsiębiorcy związany z   nową inwestycją technologiczną wynoszący co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  

§   6.   Udzielana pomoc może być obliczana w   odniesieniu do:  

1)   kosztów inwestycji w   środki trwałe oraz w   wartości niematerialne i   prawne, które są związane z   realizacją nowej inwestycji technologicznej, lub  

2)   kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z   realizacją nowej inwestycji technologicznej.  

§   7.   Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z   dniem złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Częstochowy, o   którym mowa w   § 5.  

§   8.   1.   Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych w   związku z   nową inwestycją technologiczną zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o   udzielenie pomocy wydatki na:  

1)   nabycie własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;  

2)   nabycie albo wytworzenie środków trwałych, takich jak budowle i   budynki oraz ich wyposażenie związane z   nową inwestycją, w   szczególności:  

a)   maszyny i   urządzenia,  

b)   narzędzia, przyrządy i   aparatura,  

c)   wyposażenie techniczne dla prac biurowych,  

d)   infrastruktura techniczna;  

3)   nabycie środków trwałych, o   których mowa w   ust. 1   pkt 2, objętych najmem/dzierżawą w   formie leasingu finansowego, innych niż budynki i   budowle, w   przypadku gdy leasing finansowy obejmuje zobowiązanie do nabycia środków trwałych z   chwilą upływu okresu najmu/dzierżawy;  

4)   nabycie aktywów niematerialnych i   prawnych.  

2.   W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca nabywane aktywa, o   których mowa w   ust. 1, muszą być nowe.  

3.   W przypadku nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z   zakładem, który został zamknięty, lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki muszą być nabywane przez niezależnego inwestora, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się ceny nabycia środków trwałych w   stosunku, do których udzielono już pomocy publicznej.  

4.   W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały lub średni przedsiębiorca koszt określony w   ust. 1   pkt 4   uwzględnia się w   kosztach inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą w   wysokości nieprzekraczającej 40 % wartości całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  

5.   Aktywa niematerialne i   prawne, o   których mowa w   ust. 1   pkt 4, powinny spełniać łącznie następujące warunki:  

1)   muszą być wykorzystane wyłącznie w   zakładzie otrzymującym pomoc regionalną;  

2)   muszą być uznane za aktywa podlegające amortyzacji;  

3)   muszą zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;  

4)   muszą zostać ujęte w   aktywach przedsiębiorstwa i   pozostać w   zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej 5   lat lub 3   lat w   przypadku małych i   średnich przedsiębiorców.  

6.   Cenę nabycia i   koszt wytworzenia środków trwałych oraz aktywów niematerialnych i   prawnych ustala się zgodnie z   przepisami o   rachunkowości.  

7.   W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.  

§   9.   Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją technologiczną stanowią poniesione przez przedsiębiorcę dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujące koszty wynagrodzenia brutto powiększone o   obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.  

§   10.   1.   Zwalnia się 50 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z   wdrożeniem przez przedsiębiorcę własnej lub zakupionej nowej technologii i   uruchomieniem w   oparciu o   nią produkcji nowych, lub zmodernizowanych wyrobów lub świadczenia nowych lub zmodernizowanych usług. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest poniesienie nakładów na nową inwestycję technologiczną w   wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych oraz utworzenie do 5   nowych miejsc pracy. Za każde kolejne zainwestowane 50 tysięcy złotych zwalnia się dodatkowo 50 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części.  

2.   Okres zwolnienia, o   którym mowa w   ust. 1, wynosi:  

1)   5 lat - jeżeli wartość inwestycji była mniejsza lub równa 3   miliony złotych;  

2)   10 lat - jeżeli wartość inwestycji przekroczyła 3   miliony złotych i   była mniejsza lub równa 10 milionów złotych;  

3)   15 lat - jeżeli wartość inwestycji przekroczyła 10 milionów złotych;  

4)   w przypadku utworzenia każdych kolejnych 3   miejsc pracy – okres zwolnienia, o   którym mowa w   pkt 1, przedłuża się o   6 miesięcy.  

3.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje:  

1)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zakończono nową inwestycję technologiczną – w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w   dniu złożenia wniosku,  

2)   od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych – w   odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących nowe przedmioty opodatkowania powstałe po dniu złożenia wniosku.  

4.   Zwolnienie od podatku od nieruchomości, następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z   załącznikami zawierającymi dane o   zwolnieniach podatkowych w   podatku od nieruchomości.  

§   11.   Zwolnienia od podatku od nieruchomości w   zakresie programu określonego niniejszą uchwałą nie stosuje się:  

1)   jeżeli podatnik zalega z   zapłatą zobowiązań wobec Gminy Miasta Częstochowa,  

2)   do nieruchomości zajętych na: stacje paliw, działalność instytucji finansowych, działalność handlową detaliczną oraz działalność handlową hurtową.  

§   12.   1.   Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  

2.   Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i   pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla małych przedsiębiorców nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  

3.   Za wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i   pomocy dla sektora transportowego maksymalna intensywność pomocy brutto dla średnich przedsiębiorców nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.  

§   13.   1.   Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z   pomocą regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy regionalnej nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w   § 14, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą: na wspieranie nowych inwestycji albo na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z   nową inwestycją.  

2.   Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z   każdą inną pomocą publiczną oraz ze wsparciem ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i   źródła, w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego i   nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, o   której mowa w   § 12.  

§   14.   Beneficjenci korzystający z   pomocy w   formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą jednocześnie korzystać z   pomocy udzielanej w   tej samej formie, w   odniesieniu do tych samych kosztów, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miasta Częstochowy.  

§   15.   1.   Podmiot zamierzający ubiegać się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości, o   którym mowa w   § 1, zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru korzystania z   regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji technologicznych na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1   do niniejszej uchwały przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, najpóźniej do dnia 31.12.2013r.  

2.   Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:  

1)   opinię sporządzoną na wniosek przedsiębiorcy przez jednostkę naukową lub centrum badawczo-rozwojowe, które nie są powiązane z   przedsiębiorcą lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o   zasięgu ogólnopolskim, a   ich zakres działania jest związany z   inwestycją technologiczną, na którą udzielona ma być pomoc przewidziana niniejszą uchwałą, stwierdzająca, że technologia, która będzie wdrażana w   wyniku realizacji inwestycji technologicznej jest nową technologią,  

2)   harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wykaz planowanych wydatków związanych z   inwestycją technologiczną,  

3)   wykaz i   uzasadnienie wykorzystania środków trwałych, wartości niematerialnych i   prawnych przy realizacji inwestycji technologicznej,  

4)   oświadczenie o   niefinansowaniu udziału własnego ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych,  

5)   informacje i   dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, w   zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w   dniu złożenia wniosku.  

§   16.   W terminie 14 dni od zakończenia realizacji inwestycji technologicznej przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :  

1)   oświadczenie o   wdrożeniu własnej lub zakupie nowej technologii, w   oparciu o   którą uruchomiona została produkcja nowych, lub zmodernizowanych wyrobów, lub rozpoczęte zostało świadczenie nowych lub zmodernizowanych usług,  

2)   oświadczenie i/lub dokument potwierdzający zakończenie realizacji inwestycji technologicznej tj. prawomocną decyzję o   pozwoleniu na użytkowanie obiektu otrzymaną z   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub dokument potwierdzający przyjęcie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgłoszenia zakończenia budowy, jeżeli organ ten (PINB) w   terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w   drodze decyzji, bądź inny dokument zawierający datę podjęcia ostatniej czynności w   przypadku innej inwestycji,  

3)   oświadczenie o   wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą wraz z   kopią faktur, ewidencji środków trwałych oraz dokumentów OT,  

4)   oświadczenie o   miesięcznych kosztach wynagrodzeń kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych lub planowanych w   związku z   utworzeniem nowych miejsc pracy (dotyczy tylko przedsiębiorców którzy obliczają pomoc na podstawie kosztów zatrudnienia)  

5)   informacje i   dokumenty, których obowiązek złożenia wynika z   ustawy o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej, w   zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązujące w   dniu złożenia informacji o   zakończeniu inwestycji.  

6)   oświadczenia podmiotu ubiegającego się o   zwolnienie od podatku od nieruchomości w   ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej o   pokryciu co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z   zewnętrznych źródeł finansowania.  

7)   wykaz przedmiotów opodatkowania związanych bezpośrednio z   wdrożoną inwestycją technologiczną.  

§   17.   1.   Beneficjenci pomocy w   okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszego programu są zobowiązani do 15 stycznia każdego roku przedstawiać informację o   innej pomocy publicznej oraz wsparciu ze środków publicznych otrzymanych na daną inwestycję technologiczną lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z   daną inwestycją.  

2.   W przypadku otrzymania w   trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w   terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w   przepisach o   pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z   odsetkami zgodnie z   procedurą określoną w   przepisach ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).  

3.   Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w   zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i   obowiązków zawartych w   programie, w   tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i   informacji składanych przez przedsiębiorców.  

§   18.   1.   Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, gdy nowa inwestycja i   zwiększony stan zatrudnienia nie zostaną utrzymana przez okres 5   lat lub 3   lat w   przypadku małego i   średniego przedsiębiorcy od dnia zakończenia inwestycji.  

2.   Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Częstochowy o   utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie programu w   terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.  

3.   W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z   odsetkami zgodnie z   procedurą określoną w   przepisach ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z   2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).  

§   19.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Częstochowy.  

§   20.   Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Częstochowy do składania Radzie Miasta w   terminie do 30 marca corocznego sprawozdania o   efektach zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały, w   tym również o   skutkach finansowych.  

§   21.   1.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 


Załącznik do Uchwały Nr 567/XXXI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

567zal  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »