| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 132/XVII/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwałymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art. 54 ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2007 roku, Nr 68, poz. 449 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwała określa zasady wydzierżawienia, wynajmowania, użyczania i   zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w   Irządzach, dla którego Gmina Irządze jest właścicielem.  

§   2.   Określenia użyte w   uchwale oznaczają:  

1)   zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w   Irządzach  

2)   aktywa trwałe - nieruchomości i   mienie ruchome  

3)   nieruchomość - przekazane w   nieodpłatne użytkowanie grunty, budowle, budynki  

4)   mienie ruchome - aparatura, sprzęt medyczny, urządzenia techniczne i   inne przedmioty o   przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok  

5)   lokal mieszkalny - lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w   okresie dłuższym niż jeden miesiąc  

§   3.   1)   Wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub zbycie aktywów trwałych może być dokonane jedynie zgodnie z   zasadami prawidłowej i   efektywnej gospodarki, przy uwzględnieniu przeznaczenia aktywów, oraz winno być poprzedzone szczegółową analizą ekonomiczną.  

2)   Dzierżawcy, najemcy lub biorący w   użyczenie nieruchomości nie mogą prowadzić działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez zakład, z   wyjątkiem świadczeń z   zakresu stomatologii i   świadczeń specjalistycznych.  

3)   Wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie lub zbycie aktywów trwałych nie może ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych zakładu oraz wpływać negatywnie na warunki udzielania świadczeń zdrowotnych.  

§   4.   1)   Kierownik zakładu, po zasięgnięciu opinii rady społecznej, w   razie zaistnienia potrzeby, sporządza wykaz przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu lub użyczenia zbędnych lub nie wykorzystywanych aktywów trwałych znajdujących się w   dyspozycji zakładu i   przedkłada go Wójtowi Gminy Irządze oraz właściwej komisji Rady Gminy Irządze.  

2)   Wykaz nieruchomości wchodzących w   skład aktywów o   którym mowa w   ust. 1, powinien zawierać: adres, oznaczenie księgi wieczystej, oznaczenie w   ewidencji gruntów, mapę lub plan, określenie powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia, wynajmu lub użyczenia, dotychczasowe przeznaczenie, proponowany sposób zagospodarowania, okres, na jaki ma być wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, proponowaną minimalną wysokość czynszu a   w przypadku użyczenia zasad rozliczeń kosztów eksploatacji.  

3)   Wykaz mienia ruchomego wchodzącego w   skład aktywów o   których mowa w   ust. 1   powinien zawierać jego oznaczenie, przeznaczenie, datę produkcji, stopień zużycia, okres na jaki ma być wydzierżawione, wynajęte lub użyczone, proponowaną minimalną wysokość czynszu oraz zasad rozliczeń kosztów eksploatacji, a   w razie konieczności również ustaloną wartość rynkową.  

§   5.   1)   Wydzierżawienie albo wynajęcie aktywów trwałych, z   wyłączeniem aktywów o   których mowa w   § 7, następuje w   trybie przetargu nieograniczonego  

2)   Ogłoszenie o   przetargu wywiesza się na okres nie krótszy niż 1   miesiąc na tablicy ogłoszeń w   siedzibie zakładu, w   Urzędzie Gminy Irządze oraz na stronie internetowej Gminy Irządze.  

3)   Przetarg przeprowadza na podstawie regulaminu przetargu ustalonego przez Kierownika zakładu trzy osobowa komisja powołana przez Kierownika zakładu, z   tym że w   skład komisji obligatoryjnie wchodzi osoba wskazana przez Wójta.  

4)   W razie braku rozstrzygnięcia przetargu, kolejny przetarg przeprowadza się po ponownym zawiadomieniu przeprowadzonym w   trybie określonym w   § 5   ust. 2, przy czym okres zawiadomienia można skrócić do 7   dni. Wysokość proponowanego czynszu Kierownik może zmniejszyć, nie mniej jednak niż do kwoty uzasadnionej rzeczywistymi kosztami eksploatacji.  

5)   Uczestnik przetargu możne zaskarżyć jego wynik w   terminie 7   dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia składając skargę do Wójta Gminy Irządze. Wójt rozpoznaje skargę w   terminie 7   dni a   stwierdzając jej zasadność zarządza powtórzenie przetargu. W   przeciwnym wypadku skargę oddala. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne.  

6)   Kierownik zakładu może zawrzeć umowę z   wolnej ręki, w   przypadku braku rozstrzygnięcia trzech przetargów.  

§   6.   1)   Wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie aktywów trwałych następuje na podstawie umowy zawartej przez Kierownika zakładu.  

2)   Umowa, o   której mowa w   ust. 1, powinna określać w   szczególności: czas, na który została zawarta, wysokość czynszu i   kaucji zabezpieczającej za okres trzech miesięcy w   przypadku najmu lub dzierżawy, zasady rozliczania kosztów eksploatacyjnych, możliwości kontroli stanu przedmiotu umowy, okres i   warunki wypowiedzenia, a   także rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, sposób rozliczenia po rozwiązaniu umowy  

3)   Stawka czynszu dzierżawy albo najmu nie może być niższa niż rzeczywisty koszt utrzymania przedmiotu umowy.  

§   7.   Kierownik zakładu uprawniony jest do samodzielnego gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi lokale mieszkalne.  

§   8.   Nieodpłatne użyczenie aktywów trwałych może nastąpić wyłącznie w   szczególnych przypadkach uzasadnionych interesem społecznym.  

§   9.   1)   Zbyciu podlega tylko mienie ruchome uznane za zbędne, którego wykaz sporządza Kierownik zakładu i   przedkłada go wraz z   uzasadnieniem Wójtowi Gminy Irządze w   celu uzyskania opinii, która jest wiążąca.  

2)   Mienie ruchome można uznać za zbędne, jeżeli spełnia ono następujące warunki:  

a)   nie jest i   nie będzie wykorzystywane w   ciągu najbliższych dwunastu miesięcy lub jest wykorzystywane sporadycznie w   stosunku do jego możliwości technicznych  

b)   w przypadku sprzętu i   aparatury medycznej nie spełnia wymaganych standardów lub nie posiada stosowanych świadectw zapewniających bezpieczne użytkowanie, a   uzyskanie ich nie jest możliwe,  

c)   nie jest sprawne techniczne, a   jego naprawa nie jest możliwa lub jest nieopłacalna, co zostało potwierdzone opinią rzeczoznawcy, lub podmiotów posiadających uprawnienia serwisowe.  

§   10.   1)   Zbycie mienia ruchomego następuje w   trybie przetargu nieograniczonego  

2)   Do przeprowadzenia przetargu oraz zbycia stosuje się odpowiednio § 5   pkt 2-5 oraz § 6   przy czym w   ogłoszeniu o   przetargu podaje się cenę wywoławczą która w   pierwszym przetargu nie może być niższa niż wartość rynkowa zaś w   drugim przetargu może być zmniejszona o   nie więcej niż 50 %.  

§   11.   1)   Kierownik zakładu może dokonać zbycia mienia ruchomego z   wolnej ręki, w   przypadku braku rozstrzygnięcia dwóch kolejnych przetargów lub gdy łączna wartość mienia nie przekracza 3.500 zł.  

2)   Zbycie mienia z   wolnej ręki następuje za cenę ustaloną w   wyniku negocjacji miedzy stronami, przeprowadzonych z   zachowaniem należytej staranności.  

§   12.   Po zakończeniu procedur przetargowych lub zbyciu mienia z   wolnej ręki Kierownik zakładu niezwłocznie przekazuje informacje o   wyników przetargu lub negocjacji Wójtowi Gminy Irządze  

§   13.   Zasady wskazane w   niniejszej uchwale stosuje się również do aktywów trwałych pozostających w   dyspozycji zakładu przed wejściem w   życie uchwały.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »