| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn:

1) W zakresie wyposażenia technicznego przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien:

a) dysponować pojazdem lub pojazdami o konstrukcji przystosowanej do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uniemożliwiającej przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz, które to pojazdy winny:

- być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

- być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;

- być wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

- spełniać warunki wynikające z przepisów odrębnych, określających wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

b) posiadać tytuł prawny do terenu stanowiącego bazę transportową, na terenie której stacjonować będą pojazdy oraz przechowywane będą urządzenia i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług. Teren ten powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniać wymagania przepisów odrębnych, a w szczególności przepisów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i sanitarnych.

2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien:

a) utrzymywać pojazdy i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usługi w należytym stanie sanitarno-higienicznym, zapewniając możliwość ich mycia i dezynfekcji po zakończeniu pracy, przy czym częstotliwość i zakres ww. zabiegów winny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem środowiska;

b) wyposażyć pracowników w stosowne środki i odzież ochrony osobistej.

3) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien zapewnić unieszkodliwianie nieczystości ciekłych w stacji zlewnej spełniającej wymagania przepisów odrębnych, zlokalizowanej możliwie najbliżej miejsca świadczenia usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Spełnienie wymagań, określonych w § 1 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa;

2) dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy);

3) dokumenty potwierdzające aktualne badanie techniczne pojazdów;

4) oświadczenie lub dokument, potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę własnej myjni lub możliwość korzystania z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanych pojazdów i sprzętu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/465/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. śląskiego z dnia 6 września 2010 r. Nr 172, poz. 2795).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »