| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) – Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Określić następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn:

1) W zakresie wyposażenia technicznego przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien:

a) dysponować pojazdem lub pojazdami o konstrukcji przystosowanej do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uniemożliwiającej przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz, które to pojazdy winny:

- być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);

- być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym;

- być wyposażone w środki techniczne umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych w procesie opróżniania zbiorników bezodpływowych;

- spełniać warunki wynikające z przepisów odrębnych, określających wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

b) posiadać tytuł prawny do terenu stanowiącego bazę transportową, na terenie której stacjonować będą pojazdy oraz przechowywane będą urządzenia i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług. Teren ten powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz spełniać wymagania przepisów odrębnych, a w szczególności przepisów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i sanitarnych.

2) W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien:

a) utrzymywać pojazdy i sprzęt wykorzystywany do świadczenia usługi w należytym stanie sanitarno-higienicznym, zapewniając możliwość ich mycia i dezynfekcji po zakończeniu pracy, przy czym częstotliwość i zakres ww. zabiegów winny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i zanieczyszczeniem środowiska;

b) wyposażyć pracowników w stosowne środki i odzież ochrony osobistej.

3) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia winien zapewnić unieszkodliwianie nieczystości ciekłych w stacji zlewnej spełniającej wymagania przepisów odrębnych, zlokalizowanej możliwie najbliżej miejsca świadczenia usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 2. Spełnienie wymagań, określonych w § 1 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa;

2) dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy);

3) dokumenty potwierdzające aktualne badanie techniczne pojazdów;

4) oświadczenie lub dokument, potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę własnej myjni lub możliwość korzystania z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanych pojazdów i sprzętu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/465/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Woj. śląskiego z dnia 6 września 2010 r. Nr 172, poz. 2795).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »