| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.223.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 1   i art. 22 oraz 40 ust. 2   pkt 1   i art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr VI/69/2003 z   dnia 28 marca 2003 r. w   sprawie uchwalenia statutu Gminy Krzepice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 44, poz. 1236), zmienionej uchwałą XVII/175/2004 z   dnia 16 lutego 2004 r. w   sprawie zmiany statutu Gminy Krzepice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 15, poz.592) wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 2   ust.1 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się wyrazy „ a   jego wzór stanowi załącznik Nr 2   do statutu”  

2.   W § 2   ust.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się wyrazy „wzór odcisku pieczęci stanowi załącznik Nr 3   do statutu"  

3.   W § 2   ust.3 przecinek zastępuje się kropką i   skreśla się wyrazy „a ich wzory stanowią załącznik nr 2   i 3   do statutu"  

4.   „§ 14 a   1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z   radnych oraz burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  

2. Projekt uchwały powinien określać w   szczególności:  

1) tytuł uchwały,  

2) podstawę prawną,  

3) postanowienia merytoryczne,  

4) w   miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,  

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,  

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w   życie uchwały.  

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z   uzasadnieniem, w   którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o   skutkach finansowych jej realizacji.  

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z   prawem przez radcę prawnego lub adwokata.”  

5.   Dodaje się § 14 b w   brzmieniu:  

„ § 14 b Uchwały Rady powinny być zredagowane w   sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w   ich powszechnym znaczeniu.”  

6.   Dodaje się § 14 c w   brzmieniu:  

„ § 14 c 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady  

2. Przepis stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.”  

7.   Dodaje się § 14 d w   brzmieniu:  

„ § 14 d 1. Pracownik wyznaczony przez Burmistrza ewidencjonuje oryginały uchwał w   rejestrze uchwał i   przechowuje wraz z   protokołami z   sesji Rady.  

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i   do wiadomości zależnie od ich treści.”  

8.   Dodaje się §14 e w   brzmieniu :  

„§ 14 e.1. Przewodniczący zwołuje prezydium, które jest organem doradczym i   opiniującym przewodniczącego rady.  

2. W   skład prezydium wchodzą: przewodniczący,wiceprzewodniczący rady, przewodniczący lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący komisji rady i   inne osoby zaproszone.  

3. Do zadań prezydium należy w   szczególności:  

1) przygotowanie wstępnych propozycji porządku obrad,;  

2) opracowanie kierunków, programów i   planów pracy rady;  

3) zapewnienie przepływu informacji wewnątrz rady;  

4) opiniowanie spraw zgłoszonych przez przewodniczącego i   członków prezydium;  

5) inne sprawy związane z   działalnością rady;  

4. Zasady pracy prezydium określa przewodniczący na pierwszym posiedzeniu;  

5. Ze spotkań prezydium pracownik biura sporządza protokół.”  

9.   W § 16.ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. ust. 3   O sesjach Rady należy zawiadomić członków Rady, Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych co najmniej na 5   dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i   godzinę pierwszego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”  

10.   § 25 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

„ § 25.2. Protokoły numeruje się w   sposób następujący: nr kolejnej sesji (cyfra arabska), rok kalendarzowy, a   uchwały: nr kolejnej sesji( cyfra arabska), numer kolejnej uchwały (cyfra arabska), rok kalendarzowy.”  

11.   § 67 skreśla się  

12.   Nazwa Rozdziału VI otrzymuje brzmienie : „ORGAN WYKONAWCZY GMINY”  

13.   W § 68 ust 6,7 i   8 otrzymują brzmienie:  

„ § 68.6. Burmistrz ściśle współdziała z   Radą w   sprawach związanych z   przygotowaniem organizacyjnym i   merytorycznym sesji Rady, w   szczególności w   zakresie przygotowania projektów uchwał oraz niezbędnych dokumentów.  

7. Burmistrz w   porozumieniu z   Przewodniczącym Rady określa tryb i   zakres współdziałania Urzędu Miejskiego z   radnymi, komisjami Rady,sołtysami i   zarządami osiedli.  

8. Na wniosek komisji Rady, Burmistrz zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych w   sprawach interesujących radnych."  

14.   W § 68 skreśla się” ust 9- 13”  

15.   Rozdział V otrzymuje brzmienie: „ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY”  

16.   § 69 otrzymuje brzmienie:  

„ § 69. Mieszkańcy i   inne podmioty mają prawo do uzyskania informacji w   sprawach publicznych gminy na zasadach określonych w   odrębnej ustawie.  

17.   § 70-82 i   84-86 skreśla się.  

18.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „ REGULAMIN OBRAD RADY „ ust.5 oznacza się jako ust. „5.1.” i   dodaje się ust. 2   w brzmieniu:  

„5.2. Czas wystąpienia radnego w   dyskusji nad każdym punktem, nie może wynosić więcej niż 5   minut”  

19.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „ REGULAMIN OBRAD RADY „ ust.10 otrzymuje brzmienie :  

„10.1. Głosowanie jawne może mieć postać głosowania zwykłego lub imiennego.  

2. Głosowanie imienne przeprowadza się, ilekroć tak postanowi Rada, na wniosek radnego.  

3. W   zwykłym głosowaniu radni głosują poprzez podniesienie ręki.  

4. W   imiennym głosowaniu radni wyczytywani w   kolejności alfabetycznej przez przewodniczącego obrad, wstają i   wypowiadają formułę „ jestem za „, „ jestem przeciw „ , „ lub wstrzymuje się”.  

5. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad z   pomocą wiceprzewodniczącego Rady, a   w razie potrzeby również innych członków Rady wyznaczonych przez niego.”  

20.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „REGULAMIN OBRAD RADY”, dodaje się ust.13 a   w brzmieniu:  

„13.a 1. Uchylenie lub zmiana uchwał podjętych w   czasie sesji może nastąpić w   drodze reasumpcji lub odrębnej uchwały.  

2. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i   wznawia się dyskusje nad projektem uchwały.  

3. Wniosek o   reasumpcję uchwały może być tylko zgłoszony bezpośrednio po podjęciu uchwały i   rozstrzyga się go w   głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji „  

21.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „REGULAMIN OBRAD RADY” dodaje się ust. 21 w   brzmieniu:  

„21.1. Przewodniczący obrad udziela głosu mieszkańcom obecnym na sesji w   punkcie „Zapytania mieszkańców”.  

2. Wypowiedź mieszkańca nie powinna trwać dłużej niż 5   minut chyba, że przewodniczący obrad przedłuży ten czas”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 


Załącznik do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »