| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.223.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian Statutu Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18. ust.2 pkt 1   i art. 22 oraz 40 ust. 2   pkt 1   i art. 41 ust. 1   oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   późn. zm) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   W uchwale Nr VI/69/2003 z   dnia 28 marca 2003 r. w   sprawie uchwalenia statutu Gminy Krzepice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 44, poz. 1236), zmienionej uchwałą XVII/175/2004 z   dnia 16 lutego 2004 r. w   sprawie zmiany statutu Gminy Krzepice (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 15, poz.592) wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W § 2   ust.1 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się wyrazy „ a   jego wzór stanowi załącznik Nr 2   do statutu”  

2.   W § 2   ust.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i   dodaje się wyrazy „wzór odcisku pieczęci stanowi załącznik Nr 3   do statutu"  

3.   W § 2   ust.3 przecinek zastępuje się kropką i   skreśla się wyrazy „a ich wzory stanowią załącznik nr 2   i 3   do statutu"  

4.   „§ 14 a   1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z   radnych oraz burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.  

2. Projekt uchwały powinien określać w   szczególności:  

1) tytuł uchwały,  

2) podstawę prawną,  

3) postanowienia merytoryczne,  

4) w   miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,  

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,  

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w   życie uchwały.  

3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z   uzasadnieniem, w   którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o   skutkach finansowych jej realizacji.  

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z   prawem przez radcę prawnego lub adwokata.”  

5.   Dodaje się § 14 b w   brzmieniu:  

„ § 14 b Uchwały Rady powinny być zredagowane w   sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w   ich powszechnym znaczeniu.”  

6.   Dodaje się § 14 c w   brzmieniu:  

„ § 14 c 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady  

2. Przepis stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.”  

7.   Dodaje się § 14 d w   brzmieniu:  

„ § 14 d 1. Pracownik wyznaczony przez Burmistrza ewidencjonuje oryginały uchwał w   rejestrze uchwał i   przechowuje wraz z   protokołami z   sesji Rady.  

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i   do wiadomości zależnie od ich treści.”  

8.   Dodaje się §14 e w   brzmieniu :  

„§ 14 e.1. Przewodniczący zwołuje prezydium, które jest organem doradczym i   opiniującym przewodniczącego rady.  

2. W   skład prezydium wchodzą: przewodniczący,wiceprzewodniczący rady, przewodniczący lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący komisji rady i   inne osoby zaproszone.  

3. Do zadań prezydium należy w   szczególności:  

1) przygotowanie wstępnych propozycji porządku obrad,;  

2) opracowanie kierunków, programów i   planów pracy rady;  

3) zapewnienie przepływu informacji wewnątrz rady;  

4) opiniowanie spraw zgłoszonych przez przewodniczącego i   członków prezydium;  

5) inne sprawy związane z   działalnością rady;  

4. Zasady pracy prezydium określa przewodniczący na pierwszym posiedzeniu;  

5. Ze spotkań prezydium pracownik biura sporządza protokół.”  

9.   W § 16.ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

„§ 16. ust. 3   O sesjach Rady należy zawiadomić członków Rady, Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych co najmniej na 5   dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i   godzinę pierwszego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.”  

10.   § 25 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

„ § 25.2. Protokoły numeruje się w   sposób następujący: nr kolejnej sesji (cyfra arabska), rok kalendarzowy, a   uchwały: nr kolejnej sesji( cyfra arabska), numer kolejnej uchwały (cyfra arabska), rok kalendarzowy.”  

11.   § 67 skreśla się  

12.   Nazwa Rozdziału VI otrzymuje brzmienie : „ORGAN WYKONAWCZY GMINY”  

13.   W § 68 ust 6,7 i   8 otrzymują brzmienie:  

„ § 68.6. Burmistrz ściśle współdziała z   Radą w   sprawach związanych z   przygotowaniem organizacyjnym i   merytorycznym sesji Rady, w   szczególności w   zakresie przygotowania projektów uchwał oraz niezbędnych dokumentów.  

7. Burmistrz w   porozumieniu z   Przewodniczącym Rady określa tryb i   zakres współdziałania Urzędu Miejskiego z   radnymi, komisjami Rady,sołtysami i   zarządami osiedli.  

8. Na wniosek komisji Rady, Burmistrz zobowiązany jest do przygotowania materiałów informacyjnych w   sprawach interesujących radnych."  

14.   W § 68 skreśla się” ust 9- 13”  

15.   Rozdział V otrzymuje brzmienie: „ ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW ORGANÓW GMINY”  

16.   § 69 otrzymuje brzmienie:  

„ § 69. Mieszkańcy i   inne podmioty mają prawo do uzyskania informacji w   sprawach publicznych gminy na zasadach określonych w   odrębnej ustawie.  

17.   § 70-82 i   84-86 skreśla się.  

18.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „ REGULAMIN OBRAD RADY „ ust.5 oznacza się jako ust. „5.1.” i   dodaje się ust. 2   w brzmieniu:  

„5.2. Czas wystąpienia radnego w   dyskusji nad każdym punktem, nie może wynosić więcej niż 5   minut”  

19.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „ REGULAMIN OBRAD RADY „ ust.10 otrzymuje brzmienie :  

„10.1. Głosowanie jawne może mieć postać głosowania zwykłego lub imiennego.  

2. Głosowanie imienne przeprowadza się, ilekroć tak postanowi Rada, na wniosek radnego.  

3. W   zwykłym głosowaniu radni głosują poprzez podniesienie ręki.  

4. W   imiennym głosowaniu radni wyczytywani w   kolejności alfabetycznej przez przewodniczącego obrad, wstają i   wypowiadają formułę „ jestem za „, „ jestem przeciw „ , „ lub wstrzymuje się”.  

5. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad z   pomocą wiceprzewodniczącego Rady, a   w razie potrzeby również innych członków Rady wyznaczonych przez niego.”  

20.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „REGULAMIN OBRAD RADY”, dodaje się ust.13 a   w brzmieniu:  

„13.a 1. Uchylenie lub zmiana uchwał podjętych w   czasie sesji może nastąpić w   drodze reasumpcji lub odrębnej uchwały.  

2. Reasumpcja uchwały oznacza, że poprzedni wynik głosowania uważa się za niebyły i   wznawia się dyskusje nad projektem uchwały.  

3. Wniosek o   reasumpcję uchwały może być tylko zgłoszony bezpośrednio po podjęciu uchwały i   rozstrzyga się go w   głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nad nim dyskusji „  

21.   W Załączniku Nr 5   do Statutu „REGULAMIN OBRAD RADY” dodaje się ust. 21 w   brzmieniu:  

„21.1. Przewodniczący obrad udziela głosu mieszkańcom obecnym na sesji w   punkcie „Zapytania mieszkańców”.  

2. Wypowiedź mieszkańca nie powinna trwać dłużej niż 5   minut chyba, że przewodniczący obrad przedłuży ten czas”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 


Załącznik do Uchwały Nr 29.223.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »