| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/358/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą: "Arboretum Bramy Morawskiej" w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591, z   późn.zm.), art. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (j.t.Dz.U. z   2011r. Nr 45 poz.236) oraz uchwały nr XX/292/2004 Rady Miasta z   dnia 26 maja 2004r. w   sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się statut jednostce budżetowej pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej” w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Miasta Racibórz Nr XX/293/2004 z   dnia 26 maja 2004 r. w   sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej” z   późn. zm.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Arboretum Bramy Morawskiej w   Raciborzu jest spowodowane koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych audytu wewnętrznego przeprowadzonego w   jednostce budżetowej Arboretum Bramy Morawskiej w   Raciborzu w   roku ubiegłym, dotyczących wprowadzenia zmian z   statucie jednostki poprzez wpisanie do statutu możliwości posługiwania się nazwą skróconą „ABM” oznaczającą Arboretum Bramy Morawskiej oraz uzupełnienie § 3   określającego majątek Arboretum o   „ Zaczarowany Ogród” i   „Kamienny krąg” i   rozszerzenie § 4, określającego cele jednostki o   punkt 13 „dbałość o   powierzone mienie”.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 16 stycznia do 29 stycznia 2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/358/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Arboretum Bramy Morawskiej  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »