| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/358/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą: "Arboretum Bramy Morawskiej" w Raciborzu

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591, z   późn.zm.), art. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (j.t.Dz.U. z   2011r. Nr 45 poz.236) oraz uchwały nr XX/292/2004 Rady Miasta z   dnia 26 maja 2004r. w   sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się statut jednostce budżetowej pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej” w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Miasta Racibórz Nr XX/293/2004 z   dnia 26 maja 2004 r. w   sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Arboretum Bramy Morawskiej” z   późn. zm.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Nadanie nowego statutu Arboretum Bramy Morawskiej w   Raciborzu jest spowodowane koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych audytu wewnętrznego przeprowadzonego w   jednostce budżetowej Arboretum Bramy Morawskiej w   Raciborzu w   roku ubiegłym, dotyczących wprowadzenia zmian z   statucie jednostki poprzez wpisanie do statutu możliwości posługiwania się nazwą skróconą „ABM” oznaczającą Arboretum Bramy Morawskiej oraz uzupełnienie § 3   określającego majątek Arboretum o   „ Zaczarowany Ogród” i   „Kamienny krąg” i   rozszerzenie § 4, określającego cele jednostki o   punkt 13 „dbałość o   powierzone mienie”.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 16 stycznia do 29 stycznia 2013r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XXV/358/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Arboretum Bramy Morawskiej  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »