| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/594/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr X/151/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały dodaje się lit. w brzmieniu:

spółdzielnie mieszkaniowe.

2. w § 1 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały po słowach: „- dla wspólnot mieszkaniowych - 4 000,00 zł na jedno mieszkanie,” dodaje się kolejny tiret w brzmieniu:

dla spółdzielni mieszkaniowych 4 000, 00 na jedno mieszkanie, nie więcej jednak niż 200.000 zł w ciągu roku dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych.

3. w § 2 załącznika nr 2 do uchwały po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:

a) uchwałę właściwego organu spółdzielni mieszkaniowej wyrażającą zgodę na inwestycje zawarte we wniosku o dotację.

b) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd spółdzielni.

c) aktualny odpis z KRS.

d) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie spółdzielnia otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz inne niezbędne informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. Pkt 7 i 8 załącznika nr 2 do uchwały z powodu zmiany numeracji zmienia się odpowiednio na pkt 8 i 9.

5. w § 4 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały zmianie ulega zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie:

Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Gliwice a wnioskodawcą, z uwzględnieniem - w przypadku dotacji udzielanych przedsiębiorcom - warunków dopuszczalności pomocy publicznej określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 79 z 28.12.2006 r.). Ogranicza się udzielanie dotacji, stanowiących pomoc de minimis do dnia 31 grudnia 2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »