| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/594/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 21 lutego 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Na podstawie art. 403 ust. 3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr X/151/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 załącznika nr 2 do uchwały dodaje się lit. w brzmieniu:

spółdzielnie mieszkaniowe.

2. w § 1 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały po słowach: „- dla wspólnot mieszkaniowych - 4 000,00 zł na jedno mieszkanie,” dodaje się kolejny tiret w brzmieniu:

dla spółdzielni mieszkaniowych 4 000, 00 na jedno mieszkanie, nie więcej jednak niż 200.000 zł w ciągu roku dla wszystkich spółdzielni mieszkaniowych.

3. w § 2 załącznika nr 2 do uchwały po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

Spółdzielnie mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo:

a) uchwałę właściwego organu spółdzielni mieszkaniowej wyrażającą zgodę na inwestycje zawarte we wniosku o dotację.

b) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd spółdzielni.

c) aktualny odpis z KRS.

d) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie spółdzielnia otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz inne niezbędne informacje o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

4. Pkt 7 i 8 załącznika nr 2 do uchwały z powodu zmiany numeracji zmienia się odpowiednio na pkt 8 i 9.

5. w § 4 ust. 5 załącznika nr 2 do uchwały zmianie ulega zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie:

Dotacja jest udzielana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Gliwice a wnioskodawcą, z uwzględnieniem - w przypadku dotacji udzielanych przedsiębiorcom - warunków dopuszczalności pomocy publicznej określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 79 z 28.12.2006 r.). Ogranicza się udzielanie dotacji, stanowiących pomoc de minimis do dnia 31 grudnia 2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »