| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.151.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 marca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniana prowadzenie na działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleniana prowadzenie na działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w części określonej w § 1 pkt 2, jako niezgodnej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 391) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska Cieszyna uchwaliła wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawę prawną do określenia wymagań stanowi przepis art. 7 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań .

Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym oraz stanowi prawo powszechnie obowiązujące na terenie organu, który ten akt wydał. Stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nie normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany.

Uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy dotyczą przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Oznacza to, że uchwała nie może dotyczyć podmiotów, które na terenie danej gminy prowadzą działalność w tym zakresie, lecz skierowana winna być do podmiotów, które dopiero działalność w tym zakresie zamierzają podjąć. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że: określenie innych wymagań, a w szczególności tych, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania działalności już po uzyskaniu zezwolenia, wykracza poza delegację ustawową zawartą w art. 7 ust. 3a ustawy. Takie wykroczenie świadczy o wadliwości uchwalonych zapisów uzasadniającej wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały w tej części (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 355/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tymczasem w przedmiotowej uchwale, w częściach określonych na wstępie, Rada Miejska Cieszyna faktycznie nałożyła na przedsiębiorcę obowiązki, jakie powinien realizować już po uzyskaniu zezwolenia, wykonując swoją działalność. Trudno bowiem uznać, iż przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, jeszcze przed jego uzyskaniem spełni niektóre wymagania określone przez Radę Miejską w przedmiotowej uchwale. Zgodnie z treścią uchwały Rada ustaliła, iż przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i na transport nieczystości ciekłych, winien jest zapewnić właściwe warunki sanitarne i porządkowe, m.in. poprzez:

- utrzymywanie pojazdów i sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usługi w należytym stanie sanitarno-higienicznym, zapewniając możliwość ich mycia i dezynfekcji po zakończeniu pracy, przy czym częstotliwość i zakres ww. zabiegów winny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uciążliwościami i znieczyszczeniem środowiska,

- wyposażenie pracowników w stosowne środki i odzież ochrony osobistej,

W ocenie organu nadzoru ustalenia zawarte w § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały stanowią przekroczenie kompetencji określonej w art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czym innym jest bowiem wykonywanie działalności gospodarczej, a czym innym uzyskanie zezwolenia na taką działalność. Warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia (art. 7 ust. 3a ww. ustawy) są inne od warunków, jakim podlega już samo wykonywanie tej działalności. Warunki wykonywania zezwolenia należy określić w zakresie wskazanym w ustawie, w zezwoleniu na wykonywanie tej działalności (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 września 2010 r., sygn. II SA/Go 535/10). Kwestionowany przepis § 1 pkt 2 lit. a uchwały, należy uznać także za sprzeczny z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. W przepisie tym wskazano, iż "po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte". Zatem, wskazanym wyżej unormowaniem przedmiotowej uchwały, Rada Miejska Cieszyna dokonała niedozwolonej modyfikacji przepisu rozporządzenia.

Tym samym uchwałę Nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska Cieszyna

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »