| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.194.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kornowac i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się , iż:

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych, poza odpadami budowlanymi i remontowymi.

2. Bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem  następujące odpady komunalne:

1) niesegregowane odpady komunalne,

2) segregowane odpady komunalne:

a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) żużle i popioły,

g) odpady zielone, z pielęgnacji ogrodów,

h) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 3. W punkach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utworzonych przez przedsiebiorcę właściciel własnym transportem 2 razy w roku może dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) akumulatory,baterie, świetlówki,

3) chemikalia,

4) zużyte opony,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę w ilości do 300 kg na nieruchomość na rok.

§ 4. Miejsce i godziny świadczenia usług w punktach selektywnej zbiórki odpadów zostaną opublikowane   na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

1. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych w szkołach i wyznaczonych obiektach na terenie gminy.

2. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 1 zostanie opublikowana na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

1. Przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe należy umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w punkcie aptecznym na terenie gminy.

2. Informacja o lokalizacji punktu aptecznego, o którym mowa w ust. 1 zostanie udostępniona na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Do punktu selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie.

§ 8. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określona jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik do Uchwały Nr XXV.194.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »