| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.194.2013 Rady Gminy Kornowac

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 roku Nr 248, poz. 3784)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kornowac i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się , iż:

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych, poza odpadami budowlanymi i remontowymi.

2. Bezpośrednio z nieruchomości będą odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem  następujące odpady komunalne:

1) niesegregowane odpady komunalne,

2) segregowane odpady komunalne:

a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) żużle i popioły,

g) odpady zielone, z pielęgnacji ogrodów,

h) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 3. W punkach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utworzonych przez przedsiebiorcę właściciel własnym transportem 2 razy w roku może dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2) akumulatory,baterie, świetlówki,

3) chemikalia,

4) zużyte opony,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę w ilości do 300 kg na nieruchomość na rok.

§ 4. Miejsce i godziny świadczenia usług w punktach selektywnej zbiórki odpadów zostaną opublikowane   na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

1. Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach ustawionych w szkołach i wyznaczonych obiektach na terenie gminy.

2. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 1 zostanie opublikowana na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

1. Przeterminowane lekarstwa i termometry rtęciowe należy umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w punkcie aptecznym na terenie gminy.

2. Informacja o lokalizacji punktu aptecznego, o którym mowa w ust. 1 zostanie udostępniona na stronie www.kornowac.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Do punktu selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie.

§ 8. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określona jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kornowac


Mirosław Małek


Załącznik do Uchwały Nr XXV.194.2013
Rady Gminy Kornowac
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »