| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/335/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

na podstawie: art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 90 ust. 3, ust. 3c – 3g, ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z poźn. zm.)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Będziński,

2. dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację, Starostwo Powiatowe w Będzinie,

3. dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną,

4. ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Będzinie,

5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzieloną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wpisanej do ewidencji,

6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji,

7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),

8. szkołach niepublicznych – należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji, o których mowa w art. 90 ust 3 ustawy, czyli te, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

9. SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, o której mowa w § 1 ust. 8.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać:

a) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

b) nazwę i adres szkoły,

c) numer NIP szkoły,

d) numer REGON szkoły,

e) typ i rodzaj szkoły,

f) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,

g) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

h) planowaną liczbę uczniów szkoły lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,

i) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.

4. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt a, b i i, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Będzinie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:

- złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1,

- udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

6. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Podstawę obliczenia dotacji stanowi:

1. Zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, planowana przez organ prowadzący liczba słuchaczy, nie większa niż ujęta w sprawozdaniu SIO sporządzonym przez wnioskodawcę według stanu na dzień 30 września za rok poprzedzający udzielenie dotacji

2. Wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego słuchacza przez szkoły prowadzone przez Powiat Będziński, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzoną przez Powiat najbliżej położony

3. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat będziński

§ 4. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla szkoły niepublicznej, na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzaną przez powiat najbliżej położony.

1a. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły, o których mowa w § 1ust. 8 otrzymują dotacje na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

1b. Organy prowadzące szkoły o których mowa w § 1ust. 8, składają w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu . Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do uchwały.

1c. Pierwsze oświadczenia o frekwencji uczniów w roku 2013 zostaną złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego za okres od początku roku.

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dotowanego, w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/słuchaczy zgodnie z załącznikiem Nr 2 i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3 ust.2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Będzinie stosownym pismem.

2. Organy prowadzące szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Będzinie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Będzinie stosownym pismem.

4. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 5 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Będzinie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

5. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczne w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:

a) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu.

b) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

6. Wypłacona w każdym miesiącu rata dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej rozliczenie następuje po upływie każdego kwartału.

7. W przypadku zakończenia działalności szkoły, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 6. 1. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, dotowany dokonuje jej zwrotu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Roczne sprawozdanie - rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały wraz z częścią opisową organ prowadzący składa w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać :

1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

2) nazwę i adres dotowanej szkoły,

3) okres rozliczenia dotacji,

4) otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,

5) liczbę (w okresie sprawozdawczym): uczniów lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po ukończeniu kursu zawodowego w tej szkole i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie danej kwalifikacji.

4. Niedotrzymanie terminu, którym mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi w terminie ustalonym przez organ dotujący.

6. W przypadku likwidacji szkoły dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:

1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.

2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Będzińskiego.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Będzinie na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Będzińskiego.

2. Upoważnienie zawiera:

1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,

2) nazwę kontrolowanej szkoły,

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły po uprzednim powiadomieniu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolę o której mowa w § 8 ust.1, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dane zamieszczone we wniosku, o którym mowa w § 2 przedstawione zostały w sposób nierzetelny, powodujący celowe zawyżenie kwoty dotacji, przeprowadza się w trybie doraźnym tzn. bez wcześniejszego informowania strony o dacie kontroli. Decyzję o przeprowadzenie kontroli podejmuje Starosta.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIII/469/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania i uchwały VI/83/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2011 rok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu będzińskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Protokół kontroli

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »