| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/335/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

na podstawie: art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 90 ust. 3, ust. 3c – 3g, ust. 4, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ogłoszenie aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z poźn. zm.)

Rada Powiatu Będzińskiego
uchwala:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Będziński,

2. dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację, Starostwo Powiatowe w Będzinie,

3. dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną,

4. ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Będzinie,

5. dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzieloną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wpisanej do ewidencji,

6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej do ewidencji,

7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.),

8. szkołach niepublicznych – należy przez to rozumieć szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji, o których mowa w art. 90 ust 3 ustawy, czyli te, które nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

9. SIO – należy przez to rozumieć sprawozdawczość statystyczną, System Informacji Oświatowej.

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, o której mowa w § 1 ust. 8.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać:

a) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

b) nazwę i adres szkoły,

c) numer NIP szkoły,

d) numer REGON szkoły,

e) typ i rodzaj szkoły,

f) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,

g) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

h) planowaną liczbę uczniów szkoły lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,

i) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.

4. Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt a, b i i, podlegają zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Będzinie, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:

- złoży wniosek, o którym mowa w ust. 1,

- udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

6. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Podstawę obliczenia dotacji stanowi:

1. Zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, planowana przez organ prowadzący liczba słuchaczy, nie większa niż ujęta w sprawozdaniu SIO sporządzonym przez wnioskodawcę według stanu na dzień 30 września za rok poprzedzający udzielenie dotacji

2. Wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego słuchacza przez szkoły prowadzone przez Powiat Będziński, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzoną przez Powiat najbliżej położony

3. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat będziński

§ 4. 1. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla szkoły niepublicznej, na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego słuchacza, w przypadku braku w powiecie takich szkół – przez szkołę prowadzaną przez powiat najbliżej położony.

1a. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły, o których mowa w § 1ust. 8 otrzymują dotacje na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

1b. Organy prowadzące szkoły o których mowa w § 1ust. 8, składają w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, oświadczenie o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu . Wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do uchwały.

1c. Pierwsze oświadczenia o frekwencji uczniów w roku 2013 zostaną złożone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego za okres od początku roku.

§ 5. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez dotowanego, w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby uczniów/słuchaczy zgodnie z załącznikiem Nr 2 i podstawy obliczania dotacji określonej w § 3 ust.2. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Będzinie stosownym pismem.

2. Organy prowadzące szkoły składają w Starostwie Powiatowym w Będzinie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły wskazany przez organ prowadzący szkołę we wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący szkołę jest obowiązany powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Będzinie stosownym pismem.

4. Dotacja, o której mowa w § 2 ust. 5 jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę, w Starostwie Powiatowym w Będzinie, zaświadczenia o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

5. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczne w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:

a) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu.

b) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

6. Wypłacona w każdym miesiącu rata dotacji ma charakter zaliczkowy, a jej rozliczenie następuje po upływie każdego kwartału.

7. W przypadku zakończenia działalności szkoły, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

§ 6. 1. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, dotowany dokonuje jej zwrotu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Roczne sprawozdanie - rozliczenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały wraz z częścią opisową organ prowadzący składa w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. Rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać :

1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę,

2) nazwę i adres dotowanej szkoły,

3) okres rozliczenia dotacji,

4) otrzymaną i wykorzystaną kwotę dotacji w okresie sprawozdawczym,

5) liczbę (w okresie sprawozdawczym): uczniów lub/i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po ukończeniu kursu zawodowego w tej szkole i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie danej kwalifikacji.

4. Niedotrzymanie terminu, którym mowa w ust. 3, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi w terminie ustalonym przez organ dotujący.

6. W przypadku likwidacji szkoły dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:

1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 5, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.

2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Kontrolę prawidłowości wykorzystywania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Będzińskiego.

§ 8. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Będzinie na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Będzińskiego.

2. Upoważnienie zawiera:

1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,

2) nazwę kontrolowanej szkoły,

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły po uprzednim powiadomieniu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli organu prowadzącego o zakresie kontroli, przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolę o której mowa w § 8 ust.1, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dane zamieszczone we wniosku, o którym mowa w § 2 przedstawione zostały w sposób nierzetelny, powodujący celowe zawyżenie kwoty dotacji, przeprowadza się w trybie doraźnym tzn. bez wcześniejszego informowania strony o dacie kontroli. Decyzję o przeprowadzenie kontroli podejmuje Starosta.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

7. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIII/469/2010 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania i uchwały VI/83/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 kwietnia 2011 rok.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o frekwencji uczniów, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu powiatu będzińskiego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/335/2013
Rady Powiatu Będzińskiego
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Protokół kontroli

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »