| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 603/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 531/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust 2. pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 2a oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 po ust. 6 wprowadzić ust. 7 w następującym brzmieniu:

7. W ramach uiszczonej opłaty gmina udostępni właścicielom nieruchomości pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywać je będzie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich dezynfekcję co najmniej 2 razy w roku. Zadanie to będzie realizowane przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, na warunkach określonych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 531/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 roku, nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »