| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.239.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 18 marca 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr XLVIII/381/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 21 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych:  

1.   Opis wyposażenia technicznego:  

1)   Wymagania dotyczące pojazdów:  

a)   pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać wymagania określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);  

b)   pojazdy powinny posiadać trwałe i   widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i   telefon firmy;  

c)   udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi (tj. dowód rejestracyjny lub aktualna umowa leasingu, najmu lub inne formy posiadania pojazdów).  

2)   Wymagania dotyczące bazy transportowej:  

a)   udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o   pozwoleniu na użytkowanie obiektu;  

b)   baza transportowa powinna być wyposażona w:  

-   miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych;  

-   miejsce do mycia pojazdów wraz ze specjalistycznym sprzętem do mycia; w   przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej umowy z   innym przedmiotem prowadzącym działalność w   tym zakresie;  

2.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych związane ze świadczonymi usługami:  

1)   usytuowanie miejsca postoju i   mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i   nie stanowić uciążliwości dla osób trzecich;  

2)   natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powstałych podczas opróżniania zbiornika bezodpływowego lub transportu nieczystości ciekłych;  

3)   przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę wykonania usługi, dane zleceniodawcy oraz ilość wywiezionych nieczystości ciekłych.  

3.   Przedsiębiorca powinien przedstawić aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXIX/329/10 Rady Miejskiej w   Krzepicach z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzepice.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »