| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/325/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), w związku z art. 7 ust 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Określa się  wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/325/13
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 marca 2013 r.

Wymagania  jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące warunki odnośnie bazy transportowej oraz pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i wyposażenia technicznego:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieczystości ciekłych. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) posiadać odpowiednią ilość pojazdów wraz z obsługą techniczną oraz wyposażenie i środki techniczne, gwarantujące ciągłość świadczenia usług,

3) posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu wykorzystywanych pojazdów asenizacyjnych,

4) oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny, wykorzystywany do świadczenia usług,

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa. Baza transportowa powinna znajdować się na terenie Gminy Zbrosławice lub gmin bezpośrednio z nią sąsiadujących oraz spełniać następujące wymagania:

a) posiadać zaplecze socjalno - administracyjne,

b) teren bazy powinien być utwardzony i ogrodzony,

c) teren i parkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość terenu powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, urządzeń socjalnych oraz pozostałego wyposażenia,

6) posiadać wyposażenie i środki techniczne odpowiednie do zakresu planowanej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do stosowania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, w tym:

1) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) utrzymywania pojazdów asenizacyjnych oraz wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym,

3) zapewnienia możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych (w tym zbiorników służących do przewozu nieczystości ciekłych).

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do przekazywania wszystkich odebranych nieczystości do stacji zlewnej.


Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w Art. 7 ust. 3 a uchwały z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmian.) zachodzi konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy dotyczącej wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsca przekazywania nieczystości ciekłych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »