| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/325/13 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmian.), w związku z art. 7 ust 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Zbrosławice

Rada Gminy Zbrosławice uchwala:

§ 1. Określa się  wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/325/13
Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 marca 2013 r.

Wymagania  jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbrosławice

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące warunki odnośnie bazy transportowej oraz pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i wyposażenia technicznego:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieczystości ciekłych. Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

2) posiadać odpowiednią ilość pojazdów wraz z obsługą techniczną oraz wyposażenie i środki techniczne, gwarantujące ciągłość świadczenia usług,

3) posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu wykorzystywanych pojazdów asenizacyjnych,

4) oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny, wykorzystywany do świadczenia usług,

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa. Baza transportowa powinna znajdować się na terenie Gminy Zbrosławice lub gmin bezpośrednio z nią sąsiadujących oraz spełniać następujące wymagania:

a) posiadać zaplecze socjalno - administracyjne,

b) teren bazy powinien być utwardzony i ogrodzony,

c) teren i parkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość terenu powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, urządzeń socjalnych oraz pozostałego wyposażenia,

6) posiadać wyposażenie i środki techniczne odpowiednie do zakresu planowanej działalności.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do stosowania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, w tym:

1) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) utrzymywania pojazdów asenizacyjnych oraz wyposażenia i sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności w odpowiednim stanie higienicznym i sanitarnym,

3) zapewnienia możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych (w tym zbiorników służących do przewozu nieczystości ciekłych).

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do przekazywania wszystkich odebranych nieczystości do stacji zlewnej.


Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w Art. 7 ust. 3 a uchwały z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmian.) zachodzi konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy dotyczącej wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wymagania zawarte w uchwale określają wyposażenie techniczne w zakresie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług i bazy transportowej oraz zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsca przekazywania nieczystości ciekłych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »