| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.57.2013 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląskaw obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Bukowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.), na na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Rada Miasta Ruda Śląska
stwierdza , iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, które zostało uchwalone uchwałą Nr 882/XLVIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 sierpnia 2009r.
i uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląskaw obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie rejonie ul. Bukowej.

TREŚĆ NINIEJSZEJ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH:

Rozdział 1:

Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu,

Rozdział 2:

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

Rozdział 3:

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

Rozdział 4:

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

Rozdział 5:

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

Rozdział 6:

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

Rozdział 7:

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych,

Rozdział 8:

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,

Rozdział 9:

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,

Rozdział 10:

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

Rozdział 11:

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

Rozdział 12:

Stawki procentowe na podstawie których określa się jednorazową opłatę w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości,

Rozdział 13:

Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego planem oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1.

1. Plan stanowi realizację Uchwały PR. 0007.149.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.06.2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Bukowej.

2. Plan obejmuje dwa fragmenty obszaru miasta Ruda Śląska o granicach określonych na rysunku planu obejmującym załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2o symbolach: 1UC, 2UC,

2) teren produkcyjno - usługowy o symbolu: 1PU,

3) teren eksploatacji powierzchniowej o symbolu: 1EP,

4) tereny zieleni urządzonej o symbolach: 1ZP, 2ZP,

5) teren zieleni niskiej o symbolu: 1ZN.

§ 3.

1. Niniejszy plan obejmuje:

1) ustalenia planu zawarte w treści uchwały,

2) rysunek planu stanowiący integralną część planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska - załącznik Nr 1.

2. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska wyłożonego do publicznego wglądu - załącznik Nr 2.

3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Ruda Śląska o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania - załącznik Nr 3.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 są ustaleniami planu:

1) granice obszarów objętych planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) bunkry z okresu II wojny światowej,

5) strefy ochrony konserwatorskiej wokół bunkrów,

6) granica udokumentowanego złoża łupków karbońskich „Bielszowice II”,

7) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów wymienione w § 2.

5. Do oznaczeń elementów informacyjnych należy:

1) oznaczenie wodociągu magistralnego DN1000mm.

§ 4.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Ruda Śląska,

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczących obszarów, o których mowa w § 1 uchwały,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 uchwały,

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi,

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć ustalony planem sposób zagospodarowania stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia, o który mowa w pkt. 4,

6) terenie – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi części obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych. Linia ta nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

8) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek niezbędny dla obsługi funkcji usługowej bądź produkcyjnej określonej w niniejszym planie służący do przechowywania przedmiotów, materiałów, narzędzi lub sprzętu; powyższa definicja nie dotyczy garaży,

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit.a mierzoną od średniego poziomun terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 5.

1. Tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2o symbolach: 1UC, 2UC.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi z zakresu: handlu nie wymienione w ust.1, gastronomii, obsługi komunikacji, hotelarskie, administracji, sportu i rekreacji, kultury, a także usługi logistyczne i obiekty biurowe,

b) rzemiosło,

c) budynki pomocnicze,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy,

f) jednopoziomowe oraz wielopoziomowe parkingi i garaże zbiorowe,

g) obiekty małej architektury.

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 4,0,

b) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 80%,

d) maksymalna wysokość budynków z zastrzeżeniem lit. e - 20,0m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 5,

e) maksymalna wysokość budynków pomocniczych, parkingów, garaży wielopoziomowych - 12,0m,

f) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste, o kącie pochylenia połaci dachowych do 45o,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynna- minimum 10% powierzchni działki budowlanej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

2. Teren produkcyjno - usługowy o symbolu: 1PU .

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty produkcyjne, magazynowo - składowe, usługi z zakresu: obsługi komunikacji, handlu, gastronomii, rzemiosła, obiekty biurowe.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) obiekty administracyjne i socjalne, opieki zdrowotnej,

c) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy,

d) jednopoziomowe oraz wielopoziomowe parkingi i garaże,

e) budynki pomocnicze,

f) zieleń urządzona,

g) obiekty małej architektury.

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 4,0,

b) minimalna intensywność zabudowy 0,01,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%,

d) maksymalna wysokość budynków z zastrzeżeniem lit. e - 20,0m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 5,

e) maksymalna wysokość budynków pomocniczych, a także parkingów i garaży wielopoziomowych - 12,0m,

f) geometria dachów: dachy płaskie lub spadziste, o kącie pochylenia połaci dachowych do 45o,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynna- minimum 15% powierzchni działki budowlanej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

3. Teren eksploatacji powierzchniowej o symbolu: 1EP .

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) eksploatacja kopaliny w granicach udokumentowanego złoża łupków karbońskich „Bielszowice II”.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) obiekty administracyjne, socjalne,

c) obiekty magazynowe, składowe,

d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,

e) zieleń niska i wysoka.

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy - 0,05,

b) minimalna intensywność zabudowy 0,0002,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 8%,

d) maksymalna wysokość obiektów administracyjnych, socjalnych, magazynowych i składowych - 6,0m,

e) geometria dachów: dachy płaskie, a także dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 45o,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 4% powierzchni działki budowlanej,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

4) Po zakończeniu eksploatacji obowiązuje rekultywacja gruntów.

4. Tereny zieleni urządzonej o symbolach: 1ZP, 2ZP .

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) ścieżki piesze.

3) Obowiązuje ochrona istniejących bunkrów oraz ich otoczenia zgodnie z wymogami § 8.

5. Teren zieleni niskiej o symbolu: 1ZN .

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń niska.

2) Przeznaczenie uzupełniające:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) drogi wewnętrzne, ścieżki piesze, place do ruchu pojazdów wykonane z materiałów rozbieralnych,

c) obiekty małej architektury.

3) Na terenie obowiązuje zakaz:

a) sadzenia drzew i krzewów, realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów wymienionymi w pkt 2.

Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6.

1. Na wszystkich terenach objętych planem maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 45,0m, o ile ustalenia szczegółowe planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.

2. Ustalenia dotyczące ogrodzeń.

1) Zakazuje się wznoszenia ogrodzeń:

a) z prefabrykowanych elementów betonowych lub z blachy na frontach działek,

b) o wysokości większej niż 1,8m.

3. Zasady i warunki sytuowania reklam.

1) Zakazuje się umieszczania reklam:

a) na drzewach, na obiektach małej architektury, na dachach budynków,

b) w obrębie stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 8 za wyjątkiem tablic informacyjnych na obiektach objętych ochroną.

Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 7.

1. Tereny objęte planem zawierają się w granicach czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica nr 331, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,

2) zakaz budowy ujęć wód podziemnych,

3) zakaz budowy otworowych wymienników ciepła z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego,

4) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów, składów, baz i magazynów oraz dróg.

2. W zakresie ochrony przed uciążliwościami lokalizowanych obiektów obowiązują następujące ustalenia:

1) zakaz realizacji obiektów, których funkcjonowanie stwarza zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego,

2) funkcja produkcyjna i usługowa nie może powodować ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich.

3. W zakresie postępowania z odpadami ustala się:

1) postępowanie z odpadami zgodnie z regulaminem porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21).

4. W zakresie urządzeń melioracyjnych ustala się:

1) w przypadku robót w obrębie rowów melioracyjnych należy przyjąć rozwiązania projektowe zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8.

1. Ustala się ochronę bunkrów z okresu II Wojny Światowej oznaczonych graficznie na rysunku planu.

2. Dla obiektów, o których mowa w pkt1 obowiązuje:

1) nakaz zachowania istniejącej formy.

3. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej wokół bunkrów zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu, w granicach, których obowiązuje zakaz zabudowy i zadrzewiania terenów.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9.

1. Na terenach objętych planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art.15 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 7.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 10.

1. Na terenach objętych planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

2. Lokalizacja obiektów musi uwzględniać wpływ eksploatacji górniczej związanej z występowaniem terenu górniczego „Bielszowice” KW S.A. KWK „Bielszowice”, ustanowionego dla eksploatacji złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, który obejmuje wszystkie tereny objęte planem.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 11.

1. Na terenach objętych planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

2. Ustala się następujące parametry nowo wydzielonych działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: 1UC, 2UC, 1PU, 1EP wynosi: 800m2, minimalna szerokość frontów działek - 25m,

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek na terenach oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP, 1ZN wynosi: 9m2, minimalna szerokość frontów działek - 3m.

3. Ustala się kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 90oz tolerancją +/- 30o.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 12.

1. Obsługę komunikacyjną terenów objętych planem ustala się poprzez możliwość dostępu do nowo realizowanej drogi publicznej graniczącej z terenami objętymi planem oraz ul. Bukowej.

2. Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić potrzebę doprowadzenia dróg pożarowych zgodnie z wymaganiami z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U z 2009r. Nr 124 poz.1030).

§ 13.

1. Dla realizowanej funkcji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej w ilości niezbędnej dla jej obsługi, lecz nie mniejszej niż:

1) dla obiektów usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2– 1 miejsce na 30m2powierzchni użytkowej obiektu,

2) dla obiektów handlowych nie wymienionych w pkt 1 – 3 miejsca na 100m2powierzchni użytkowej obiektu,

3) dla obiektów biurowych, administracji – 1 miejsce na 5 zatrudnionych,

4) dla obiektów gastronomii – 15 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

5) dla hoteli – 1 miejsce na 5 łóżek,

6) dla kin, lokali rozrywkowych, sal widowiskowych - 30 miejsc na 100 miejsc w obiektach,

7) dla obiektów sportowych – 30 miejsc na 100 użytkowników,

8) dla obiektów produkcyjnych, rzemieślniczych – 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

9) dla terenu eksploatacji powierzchniowej - 1 miejsce na 2 zatrudnionych,

10) dla obiektów usługowych nie wymienionych w pkt: od 1 do 7 - 1 miejsce na 4 zatrudnionych.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 14.

1. Dopuszcza się remonty, przebudowy, rozbudowy oraz rozbiórki istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie ze zbiorczej sieci wodociągowej.

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie rozdzielczym do miejskiej oczyszczalni ścieków,

2) dopuszcza się realizację indywidualnych oczyszczalni ścieków.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75, poz.690 z późn.zm. wg stanu prawnego na dzień uchwalenia planu).

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie z uwzględnieniem istniejących i nowo projektowanych linii elektroenergetycznych średniego lub niskiego napięcia,

2) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowych średnio lub niskoprężnych,

2) dopuszcza się pobór gazu ze zbiorników na gaz.

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

1) ogrzewanie elektryczne, a także stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w tym: kotłownie gazowe, kotłownie olejowe, a także kotłownie na paliwo stałe o sprawności energetycznej co najmniej 80%,

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplna ze źródeł centralnych.

8. W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie łączności publicznej w tym w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej.

Rozdział 11.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 15.

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, tereny mogą być wykorzystane w dotychczasowy sposób.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości

§ 16.

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem przedmiotowego planu miejscowego, dla wszystkich terenów objętych planem wynosi 30%.

Rozdział 13.
Przepisy końcowe

§ 17.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 18.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.57.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr PR.0007.57.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ze względu na brak złożonych uwag do projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Bukowej” podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Miasta Ruda Śląska nie dokonuje rozstrzygnięcia wynikającego z art. 20. ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr PR.0007.57.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Ruda Śląska ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Krysiński

Ekspert Betafence – systemy ogrodzeniowe, bramy, gabiony.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »