| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/804/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie miasta Katowice żłobki i posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwane dalej podmiotami, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu miasta Katowice, zwanej dalej dotacją.

2. Ustalić wysokość dotacji w kwocie do 400 miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, którego rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują w Katowicach. Kwota dotacji nie może przekraczać 50% całości opłaty pobieranej przez podmioty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 2. 1. Podmioty przedstawiają Prezydentowi Miasta Katowice w terminach określonych w ust. 2 wniosek o dotację na dany rok, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek o dotację powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu,

2) nazwę i adres siedziby żłobka,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informację o planowanej liczbie dzieci objętych opieką żłobkową, na które ma być przyznana dotacja,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku,

7) wysokość całości opłaty miesięcznej pobieranej przez podmioty za pobyt dziecka,

8) wysokość opłaty za wyżywienie dziecka,

9) zakres usług oraz liczbę godzin.

2. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Dotacji na lata kolejne udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek złożony do dnia 15 sierpnia roku poprzedniego.

§ 3. Dotacji udziela się pod warunkiem ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych w wysokości nie przekraczającej 800 miesięcznie.

§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, w zależności od liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust. 2, objętych opieką żłobkową w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot przedkłada w terminie do 3 dnia każdego miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci o których mowa w § 1 ust. 2, objętych opieką żłobkową w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy, wskazując okres w którym były objęte opieką.

3. Dotacja za miesięc grudzień danego roku będzie przekazywana z góry do 15 dnia grudnia, a rozliczana do 15 dnia stycznia roku następnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXX/698/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »